Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Personální analýzy
Personální analýzy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ254A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Personální analýzy“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů, např. v optimálním počtu pracovníků, dosažené kvalifikační úrovně pracovníků apod.
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ251 ).
2. Dimenzionální prostor personálního řízení:
 • Při řešení personálních analýz lze vyjít z možných analytických hledisek , resp. dimenzí , které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům řízení nákupu zvažovat a využít. Ty lze vybírat z následujících skupin dimenzí :
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
3. Funkcionalita personálních analýz, analytický prostor

3.1. Personální analýzy a analýzy personálního rozvoje:

Personální analýzy a analýzy rozvoje personálních zdrojů, tj. analýzy pracovních sil vzhledem k potřebám podniku, analýzy stavu pracovních sil vzhledem k předpokládanému vývoji podniku (z hlediska funkční, věkové), analýzy kvalifikačních struktur.

 • Ukazatelé pro personální analýzy:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
  • Lidský kapitál - návratnost investice (IQ5003 ), Fluktuace zaměstnanců (IQ5006 ),
  • Náklady na nábor (IQ5004 ), Efektivita náborových zdrojů (IQ5005 ),
 • Dimenze pro personální analýzy:
3.2. Analýzy kvalifikačního rozvoje:
 • Ukazatelé pro analýzy kvalifikačního rozvoje:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ),
  • Objem kursů a programů (IQ5031 ), Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ).
 • Dimenze pro analýzy kvalifikačního rozvoje:
  • Zaměstnanci (DIQ201 ),
  • Kvalifikační struktura (DIQ202 ), Věková struktura (DIQ203 ),
  • Vzdělávání zaměstnanců (DIQ204 ).
3.3. Časové personální analýzy („Time Intelligence“):
 • Vývoj personálních kapacit v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s časovou dimenzí (DI001 ),
 • Postupný nárůst hodnot personálních ukazatelů od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání hodnot personálních ukazatelů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
3.4. Srovnávací analýzy v personálním řízení:
 • Porovnání plánovaných hodnot personálních ukazatelů se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů,
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých kvalifikačních stupňů.
3.5. Prediktivní analytika v personálním řízení:
 • Předpokládaný vývoj potřeby personálních zdrojů v dalších létech podle prediktorů objem výroby nebo služeb, počet zákazníků, počet a velikost dislokovaných poboček,
 • Předpokládaný vývoj nabídky na trhu práce podle dále upřesňovaných prediktorů z oblasti demografie
4. Zdroje dat:
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Podklady pro osobní údaje pracovníků (DQ254A), Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci (DQ272A),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ).
5. Vztahy personálního řízení k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) a nástroje Self Service Business Intelligence (F455 ).
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ).
6. Podmínky úspěšnosti personálních analýz
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality personálních analýz s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám personálních manažerů a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená,
 • Realizace personálních analýz na základě heterogenních a externích datových zdrojů , např. informací z databází internetu o nabídkách pracovního trhu, sociálních sítí apod.,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy personálních agentur, trhu, vývoje nabídky apod.