Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení kvalifikace v IT
Řízení kvalifikace v IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U231A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení kvalifikace v IT“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je dosáhnout potřebné úrovně kvalifikace ve vazbě na nároky informatiky a musí sledovat tyto cíle:
  • zajistit odpovídající kvalifikační úroveň pracovníků – uživatelů tak, aby byli schopni efektivně využívat instalované aplikace a podílet se na rozvoji celého informačního systému,
  • zajistit odpovídající kvalifikační úroveň interních informatiků dle jejich definovaných rolí,
  • přispět ke spokojenosti pracovníků v podniku v důsledku dosažených informatických znalostí a schopností.
2. Obsah úlohy
 • Úloha představuje definování základních charakteristik plánovaných kvalifikačních projektů a na jejich základě plánování školení a rekvalifikace . Na to navazuje realizace školení , která znamená:
  • jejich komplexní zajištění, včetně výběru a oslovení lektorů,
  • obstarání, případně vytvoření učebních pomůcek,
  • hodnocení účastníků atd.
 • Velmi často se školení váží na určitý projekt a pak obvykle školení kompletně zajišťuje i dodavatel projektu.
3. Vstupy úlohy:
 • Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),,
 • Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A),
 • Podklady pro rekvalifikační programy (DQ255A),
 • Personální plány (DQ261A),
 • Požadavky na pracovníka (DQ271A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A).
4. Výstupy úlohy:
 • Plán kvalifikačních projektů (D224A ),
 • Zadání kvalifikačního projektu (D225A ),
 • Evidence školení a kursů, aktualizovaná (DQ252A),
 • Podniková personální evidence, aktualizovaná o absolvované kursy (DQ250A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Je třeba formulovat základní strategické záměry v rozvoji informatické kvalifikace,
 • Kritickým faktorem informatické kvalifikace je podniková kultura - reálné vyhodnocení podnikové kultury je jedním z počátečních kroků pro formulaci záměrů v dané oblasti,
 • Kvalifikace v informatice je daná obsahovou šíří, infrastrukturním charakterem potřebných znalostí, častými změnami a rychlým vývojem v technologiích, vazbami na externí prostředí (internet, sociální sítě atd.), rychlým vývojem i v technologické podpoře vzdělávání.
6. Doporučené praktiky
 • Pro kvalifikační projekty je nutné ze strany vedení podniků vytvořit jak potřebný časový prostor, tak motivační systém ,
 • Každý kvalifikační projekt musí být průběžně i v závěru vyhodnocován ,
 • V plánování kvalifikačních projektů musí být nastaveny adekvátní priority jejich obsahového zaměření vzhledem k rolím, které jejich účastníci zastávají,
 • Kvalifikační projekty by měly brát v úvahu dostupné technologie a metodiky tvorby takových projektů (různé formy a produkty eLearningu apod.) ,
 • Podstatná je i formulace efektů IT kursů především pro pracovníky – uživatele,často je jejich využití založeno jen na jejich zájmu a iniciativě a pak jim musí být jasné, jaké efekty jim takové řešení přinese.
7. “Řízení kvalifikace v IT“ - klíčové aktivity

7.1. Analýza nabídky na trhu vzdělávacích služeb a technologií
 • Analýza nabídky na trhu vzdělávacích služeb a technologií obsahuje:
  • přehled a hodnocení nabízených možností kvalifikačních projektů dle typu (školení, distanční studia na VŠ, MBA studia apod.), obsahového zaměření, poskytovatele, materiálního zajištění, kapacitních a termínových možností, cenových charakteristik,
  • přehled a hodnocení nabízených prostředků a technologií pro podporu vzdělávacích aktivit (eLearningu apod.) podle typu produktů, dodavatele, cenových charakteristik, provozního prostředí (operačních systémů, databázových systémů apod.).
7.2. Plán kvalifikačních projektů na stanovené období
 • Plán kvalifikačních projektů na stanovené období - pro jednotlivé kvalifikační projekty obsahuje :
  • id. a název projektu,
  • rámcové obsahové vymezení,
  • předpokládaný dodavatel, včetně případného interního zajištění,
  • předpokládané místo zajištění (in house, u dodavatele),
  • požadované materiální a technologické zajištění, včetně eLearningu a obdobných technologií,
 • celkový plánovaný počet účastníků dle rolí,
  • způsob hodnocení projektu a jeho účastníků,
  • předpokládaný termín zahájení a ukončení projektu,
  • odhadované náklady na projekt.
7.3. Zadání jednotlivých kvalifikačních projektů
 • Zadání kvalifikačního projektu (pro externího poskytovatele vzdělávacích služeb, nebo pro interní útvar) – obsahuje většinu charakteristik souhrnného plánu projektů v detailnějším vyjádření, a to:
  • id. a název projektu,
  • detailnější obsahová specifikace,
  • dodavatel projektu,
  • harmonogram projektu – příprava projektu, termíny jednotlivých běhů (školení apod.),
  • přehled účastníků v jednotlivých bězích podle rolí,
  • konkrétní požadované materiální a technologické zajištění projektu (literatura, prezentace, eLearning),
  • konkrétní pravidla pro hodnocení průběhu projektu a výsledků jednotlivých účastníků,
  • plánová nákladová kalkulace projektu.
7.4. Výběr nebo návrh metodiky kvalifikačních projektů
 • Výběr nebo návrh metodiky přípravy a realizace kvalifikačních projektů s podporou informačních a komunikačních technologií.