Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Reengineering podnikových procesů
Reengineering podnikových procesů
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F057
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-16
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Hlavní přístupy k řešení jsou úlohy řízení podnikových procesů (BPM, Business Process Management), modelování podnikových procesů a reengineeringu podnikových procesů (BPR, Business Process Reengineering), tj. zejména možnostmi snižování jejich časové a finanční náročnosti.
 • Detailní charakteristiky metody procesního modelování jsou uvedeny v rámci metod na MBI (M502 ).
2. Efekty a výhody
 1. Sladění podnikových procesů s cíli a strategickými záměry jeho vedení, např. procesy řízení vztahů k zákazníkům bude respektovat cíle podniku,
 2. Dosažení ekonomických a obchodních efektů , např. zkrácení doby odezvy - reakce podniku na požadavky zákazníků a partnerů, zkrácení průběžné doby zakázky,
 3. Vytvoření podkladů pro realizaci organizačních změn , kdy organizační změny budou založeny na optimalizovaných procesech, tedy optimalizovaném fungování firmy,
 4. Vytvoření dokumentace pro systémy jakosti a další požadované certifikace,
 5. Změny průběhu procesu spojené s redukcí míst přerušení optimálního průběhu procesu, např. se snížením počtu chyb nebo poruch v průběhu procesů,
 6. Změny organizační příslušnosti a kvalifikace pracovníků se budou provádět v kontextu zlepšení průběhů všech navržených procesů,
 7. Snížení počtu a rozsahu dokumentů vedoucí ke zjednodušení a urychlení toku dokumentů a dat,
 8. Vytvoření předpokladů pro realizaci aplikací a nástrojů workflow a využití dalších zdrojů a informačních technologií vedoucí k automatizaci a ke zlepšení funkcí procesu,
 9. Business Process Management Institute ve své studii (IDS Scheer AG, 2005) uvádí, že efektivní BPM strategie a řešení může:
  1. zkrátit dobu na návrh nového výrobku až o 50 %,
 10. dosáhnout rychlejšího uvedení nových produktů na trh,
  1. zkrátit dobu realizace zákaznické objednávky až o 80 %,
  2. zvýšit zákaznickou spokojenost kvalitnějším zajištěním objednávek zákazníka,
  3. pomoci podniku zvýšit efektivnost kontaktních center až o 60 %.
3. Problémy a omezení
 1. Procesní rengineering je především záležitostí zvyšování kvality řízení podniku. Proto by hlavní zájem na jeho řešení a úspěchu měli mít podnikoví manažeři, zejména nejvyšší podnikový management,
 2. Projekty procesního reenginneringu vyžadují aktivní účast většiny pracovníků podniku, musí se však zajistit jejich kvalitní příprava v oblasti procesního modelování, což může narážet na časové nebo finanční bariéry,
 3. Pro kooperaci pracovníků podniku na procesním reengineeringu je nezbytná jejich dokonalá informovanost o účelu takového projektu a jeho následném zavedení do praxe,
 4. Procesní reengineering jsou časově poměrně náročné projekty , kde riziko jejich úspěšného dokončení může být spojeno právě s dlouhou dobou trvání a v souvislosti s tím i s neadekvátní mírou detailu řešení,
 5. Projekty procesního reengineeringu by neměly končit pouze zpracováním procesní dokumentace. Pokud navržené procesy nebudou promítnuty do organizace a interních předpisů stejně jako do používaných SW aplikací, pak výsledné efekty těchto projektů se výrazně minimalizují,
 6. Pro projekty BPR je nutné volit i adekvátní nástroje pro specialisty, tedy specializované modelovací nástroje, ale následně je nutné zajistit dostupnost výsledků projektu široké uživatelské sféře.