Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : IT jako součást byznysu
IT jako součást byznysu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „IT jako součást byznysu“ – přehled úloh
 • Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ),
 • Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice (U002A ),
 • Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ),
 • Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ),
 • Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ),
 • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ),
 • Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ),
 • IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ),
 • Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ),
 • Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ),
 • Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ),
 • Propojení metrik byznysu a metrik IT (U011A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh „IT jako součást byznysu“ představuje komplexní pohled na řešení rozvoje podniku a IT , a to ve vzájemných souvislostech na manažerské úrovni .
 • Účelem skupiny úloh je:
  • zajistit identifikaci zákazníků, uživatelů a dalších zainteresovaných stran , přidělenı́ odpovědnosti na straně poskytovatele IT služeb a produktů za řízení vztahu se zákazníkem a za jeho spokojenost,
  • analyzovat a specifikovat racionální komunikaci mezi vedením firmy a vedením IT podporující porozuměnı́ prostředí byznysu i jeho požadavkům, pravidelné přezkoumávánı́ výkonnosti služeb a řešenı́ změn i stanovenı́ postupu pro uplatňovánı́ stížností a jejich řešenı́,
  • vytvořit úlohy, které sledují základní linku od definování cílů byznysu k formulaci jeho strategie, k definování byznys modelu a provozního modelu.
3. Scénáře - otázky, problémy ve vztahu k úlohám
 • Existují problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení (S001 ),
 • Existují problémy v komunikaci IT s byznysem (S002 ),
 • Představitelé IT nejsou schopni prosadit inovace vůči byznysu (S003 ),
 • CIO se připravuje na poradu vedení podniku (S004 ),
 • V podniku se musí dál rozvíjet leadership v informatice (S005 ),
 • Je třeba zkvalitnit spolupráci CIO a CMO (S006).
4. Faktory ovlivňující úlohy skupiny
 • Stav hospodářského prostředí (F030 ),
 • Situace na IT trhu (F031 ),
 • Úroveň využití digitálního byznysu (F032 ),
 • Úroveň využití social computingu (F033 ),
 • Podniková kultura (F050 ),
 • Zaměření IT služeb (F055 ).
5. Úlohy skupiny „IT jako součást byznysu“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • specifikace a hodnocení podnikových cílů v úloze „Podpora informatiky cílům byznysu vlastního podniku“ je vstupem pro strategické analýzy podniku (U001A ),
  • úloha „Řízení kooperace IT s byznysem na strategii byznysu“ (U003A ) – představuje jeden z klíčových zdrojů pro formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
  • podniková strategie formulovaná v úloze (UQ002A ) je podkladem pro úlohy „Revize IT strategie dle požadavků byznysu“ (U004A ), Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ) a IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ),
  • úloha „Propojení metrik byznysu a metrik IT“ (U011A ) vytváří podstatné vstupy pro úlohu „Výběr a vymezení KPI a KGI“ (UQ003A ) v rámci strategického řízení podniku,
 • Finanční řízení (TG050):
  • realizace úlohy „Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice“ (U002A ) je předpokladem pro kvalifikovanou kooperaci pracovníků IT na řešení ekonomických úloh podniku, zejména pro finanční analýzy (UQ054A ), (UQ054B ) a pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
  • úloha „Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu“ (U010A ) vytváří předpoklady na racionální řízení nákladů na IT na úrovni celého podniku, * /Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • úloha „Řízení komunikace vedení IT s byznysem“ (U005A ) a speciálně Spolupráce manažerů marketingu a IT – CIO a CMO“ (U005B ) vytváří předpoklady pro efektivní podporu IT pro marketingové aktivity a kampaně v podniku,
 • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ):
  • úloha „Řešení požadavků IT na pracovní sílu“ (U009A ) vytváří podklady a vstupy pro úlohy personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ), tj. zohlednění nároků IT na pracovní kapacity v rámci celého personálního řízení podniku,
 • Řízení prodeje (TGQ150 ), Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • úlohy „Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu“ (U006A ) a „IT podpora při změnách provozního modelu byznysu“ (U007A ) vytvářejí základní rámec a pravidla pro uvedené (a další) skupiny úloh řízení podniku,
 • Řízení IT:
  • úlohy skupiny úloh „IT jako součást byznysu“ se promítají do všech úloh řízení IT, zejména do těchto domén Strategické řízení IT (DO000 ), Řízení IT služeb (DO100 ), Řízení IT zdrojů (DO200 ), Řízení IT ekonomiky (DO300 ).
6. Metriky ve vztahu ke skupinľ úloh
 • Plnění podnikových cílů s podporou IT v % (I051 ),
 • Pokrytí uživatelských požadavků v % (I052 ),
 • Úroveň a kvalita IT služeb (I053 ),
 • Počet IT služeb strategického významu (I054 ),
 • Doba řešení a realizace informační strategie (I055 ),
 • Náklady na řešení a realizaci informační strategie (I056 ),
 • Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Obrat (IQ0002 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
 • EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
 • Objem pohledávek (IQ0005 ), Objem závazků (IQ0006 ),
 • EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
 • Hrubá marže (IQ0008 ), Pracovní náklady (IQ0009 ).
7. Dimenze
 • Úlohy kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na ekonomických dimenzí podniku (DIGQ05 ), dimenzích personálních (DIGQ20 ), na dimenzích obchodních (DIGQ30 ) a dimenzích majetkových (DIGQ45 ).
8. Aplikace pro podporu úloh skupiny
 • Plnění cílů podniku s podporou IT (A001A ),
 • Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT (A002A ),
 • Správa a sledování informační strategie (A003A ),
 • Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT (A204A ),
 • Analýzy nákladů na IT (A301A ),
 • Analýzy nákladů na komponenty IT (A301B ),
 • Analýzy výnosů a efektů IT (A303A ).
9. Účast rolí pracovníků na úlohách
 • Generální manažer, CEO (RQ001 ),
 • Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer (RQ002 ),
 • Manažer marketingu, CMO, Chief Marketing Officer (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer, HRM, HR Manager (RQ005 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb, CDO, Chief Digital Officer (RQ007 ),
 • Informační manažer, CIO (R101 ),
 • Manažer IT služeb (R102 ),
 • Manažer rozvoje IT (R104 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • Provozní model podniku (DQ007A ),
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
 • Komunikační plán (DQ009A),
 • Kompetence pracovní síly v IT (DQ010A).
11. Metody a metodiky ve vztahu k úlohám
 • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
 • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
 • Basel II (M003 ),
 • EFQM (M004 ),
 • Benchmarking (M005 ),
 • Segmentace zákazníků (M006 ),
 • Specifické metody řízení podniku (M030 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále Metody/ .
12. Poznámky, reference:
 • Dohnal, J., Pour,J.: IT v řízení podniku, Praha, Professional publishing 2016. ISBN 978-80-7431-160-4
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.