Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : IT Governance
IT Governance
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U051A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “IT Governance“ – cíl, účel
 • Cílem je prosazení pravidel rozhodování o IT. Úloha vychází, resp. je součástí strategie IT navazující na strategii byznysu.
 • Má vytvořit podmínky pro transparentní rozhodování o IT s účastí manažerů byznysu.
 • Dobře řízená ITG posiluje důvěryhodnost IT v byznysu a na druhé straně umožňuje podnikové informatice v návaznosti na strategii IT zdůvodňovat v komisích ITG požadavky IT se zdůrazněním toho, že splňují požadavky podpory byznysu.
2. Obsah úlohy
 • Úloha IT Governance se skládá ze tří vzájemně provázaných avšak stejně důležitých částí :
  • rozhodovacího mechanizmu o IT (ustavení komisí ITG, nominace jejich členů, jednání komisí ITG),
  • procesů ITG (povolování výjimek v investicích, architektuře, SLA, chargeback, řízení portfolia programů a projektů, revize a hodnocení projektů povolených v ITG),
  • manažerské role CIO při prosazování pravidel ITG mezi které patří např. pravidelná účast na jednání komisí ITG a respektování procesů ITG. Stručně řečeno jde o manažerskou schopnost CIO vynutit si respektování rozhodovacího mechanizmu ITG, procesů ITG a pravidel ITG.
 • Příklad možného uspořádání komisí ITG uvádí referenční model MIT Sloan takto:
  • Komise pro principy IT, za podklady zodpovídají: manažer organizačních útvarů byznysu, CIO,
  • Komise pro strategie infrastruktury IT,
  • Komise pro IT architekturu,
  • Komise aplikační požadavky byznysu,
  • Komise pro investice do IT a jejich priority.
 • IT Governance (ITG) je typická manažerská úloha, která se opakuje podle potřeby a nesmí být chápána jako kampaňovitá akce.
 • O tom, jak kvalitní ITG bude, rozhoduje především leadership CIO. Tím rozumíme v této souvislosti schopnost CIO domluvit se s vedením podniku na nominaci členů komisí ITG, jejich svolávání podle aktuální potřeby a realizaci přijatých rozhodnutí v rámci IT.
 • Předpokládá to ovšem též, že si v ynutí, aby podobně závěry komisí ITG realizovali zástupci vedení byznysu a vrcholového vedení podniku. V neposlední řadě to pak znamená, že CIO nebude akceptovat účast zástupců manažerů byznysu, kteří nebudou schopni učinit rozhodnutí a ITG se změní v řetěz neustále odkládaných rozhodnutí účastníků bez rozhodovacích pravomocí.
3. IT Governance" - klíčové aktivity
 • Povolování výjimek v investicích,
 • Povolování výjimek v architektuře,
 • Příprava podkladů pro SLA,
 • Chargeback,
 • Řízení portfolia programů a projektů,
 • Revize a hodnocení projektů povolených v ITG.
4. Aplikované metody- hlediska výběru
 1. Řízení úlohy ITG je manažerská úloha, která se opakuje podle aktuální potřeby, ale nesmí být rozhodně chápána jako kampaňovitá akce. Je vyvolána potřebou rozhodování o IT reagujícího na změněnou situaci v byznysu nebo změnou vlastní strategie byzynsu. O tom, jak kvalitní ITG bude, rozhoduje především leadership CIO. Tím rozumíme v této souvislosti schopnost CIO domluvit se s vedením podniku na nominaci členů komisí ITG, jejich svolávání podle aktuální potřeby a realizaci přijatých rozhodnutí v rámci IT. Předpokládá to ovšem též, že si vynutí, aby podobně závěry komisí ITG realizovali zástupci vedení byznysu a vrcholového vedení podniku. V neposlední řadě to pak znamená, že CIO nebude akceptovat účast zástupců manažerů byznysu, kteří nebudou schopni učinit rozhodnutí a ITG se změní v řetěz neustále odkládaných rozhodnutí účastníků bez rozhodovacích pravomocí. ITG bude jiná v malém podniku, kde může vyhovovat pouze komise složená ze CEO, CIO, CFO a zástupce byznysu a jiná ve velké korporaci, kde komise a procesy ITG jsou podrobně propracovány.
 2. RM ITG Existuje řada RM využitelných zcela nebo z části pro úlohu ITG. Jsou to:
  1. MIT Sloan
  2. ITIL,
  3. COBIT,
  4. COSO,
  5. Six Sigma,
  6. ISO 20000.
5. Aplikované metriky
 • Je možné uvažovat o tvrdých metrikách, jako jsou např. růst obratu, zisk, podíl na trhu. Všechny jsou ale pro ITG pouze metriky dovozené.
 • Efekty ITG lze měřit pomocí měkkých metrik , které se získají průzkumem názorů manažerů na vliv ITG na nákladově efektivní řízení IT, na využití IT pro růst byznysu, na efektivní využití zdrojů IZ a využití IT pro pružnost a adaptabilitu byznysu.
6. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Existující alespoň základní podniková kultura a dobrý leadership CIO,
 • Negativně úspěšnost IT Governance ovlivňují tyto aspekty:
  • Chybou je, že na komise docházejí zástupci bez pravomoci rozhodnout,
  • Nejsou definovány procesy řízení IT Governance, nebo jen některé,
  • Nejsou definovány komise IT Governance, manažeři se scházejí ad hoc a až nad konkrétním problémem.
7. Doporučené praktiky
 • Doporučuje se zvolit jeden z dostupných referenčních modelů (RM) a podle něho naplnit hlavní a vedlejší charakteristiky úlohy ITG. Základním vodítkem může být zkušenost s některou z metodik, ze které byl RM ITG odvozen.
8. Poznámky, reference
 • Weill,P.,Ross, J.,W.: IT Governance, Harvard Business School Press, 2004