Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : IT Governance
IT Governance
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U051A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “IT Governance“ – cíl, účel
 • Cílem je prosazení pravidel rozhodování o IT. Úloha vychází, resp. je součástí strategie IT navazující na strategii byznysu. Má vytvořit podmínky pro transparentní rozhodování o IT s účastí manažerů byznysu.
 • Dobře řízená ITG posiluje důvěryhodnost IT v byznysu a na druhé straně umožňuje podnikové informatice v návaznosti na strategii IT zdůvodňovat v komisích ITG požadavky IT se zdůrazněním toho, že splňují požadavky podpory byznysu.
2. Obsah úlohy

Úloha IT Governance se skládá ze tří vzájemně provázaných avšak stejně důležitých částí:

 • rozhodovacího mechanizmu o IT (ustavení komisí ITG, nominace jejich členů, jednání komisí ITG),
 • procesů ITG (povolování výjimek v investicích, architektuře, SLA, chargeback, řízení portfolia programů a projektů, revize a hodnocení projektů povolených v ITG),
 • manažerské role CIO při prosazování pravidel ITG mezi které patří např. pravidelná účast na jednání komisí ITG a respektování procesů ITG. Stručně řečeno jde o manažerskou schopnost CIO vynutit si respektování rozhodovacího mechanizmu ITG, procesů ITG a pravidel ITG.

Příklad možného uspořádání komisí ITG uvádí referenční model MIT Sloan takto:

 • Komise pro principy IT, za podklady zodpovídají: manažer organizačních útvarů byznysu, CIO,
 • Komise pro strategie infrastruktury IT,
 • Komise pro IT architekturu,
 • Komise aplikační požadavky byznysu,
 • Komise pro investice do IT a jejich priority.

IT Governance (ITG) je typická manažerská úloh a, která se opakuje podle potřeby a nesmí být chápána jako kampaňovitá akce. O tom, jak kvalitní ITG bude, rozhoduje především leadership CIO. Tím rozumíme v této souvislosti schopnost CIO domluvit se s vedením podniku na nominaci členů komisí ITG, jejich svolávání podle aktuální potřeby a realizaci přijatých rozhodnutí v rámci IT. Předpokládá to ovšem též, že si vynutí, aby podobně závěry komisí ITG realizovali zástupci vedení byznysu a vrcholového vedení podniku. V neposlední řadě to pak znamená, že CIO nebude akceptovat účast zástupců manažerů byznysu, kteří nebudou schopni učinit rozhodnutí a ITG se změní v řetěz neustále odkládaných rozhodnutí účastníků bez rozhodovacích pravomocí.

3. Vstupy úlohy:
 • Koncepce řízení IT (D061A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Koncepce řízení IT (D061A ), aktualizovaná,
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ), aktualizovaná,
 • Koncepce sourcingu (D062A ), aktualizovaná.
5. IT Governance" - klíčové aktivity
 • Povolování výjimek v investicích,
 • Povolování výjimek v architektuře,
 • Příprava podkladů pro SLA,
 • Chargeback,
 • Řízení portfolia programů a projektů,
 • Revize a hodnocení projektů povolených v ITG.
6. Aplikované metody

Použitou metodu je třeba posoudit ze dvou hledisek:

 1. Řízení úlohy ITG ITG je manažerská úloha, která se opakuje podle aktuální potřeby, ale nesmí být rozhodně chápána jako kampaňovitá akce. Je vyvolána potřebou rozhodování o IT reagujícího na změněnou situaci v byznysu nebo změnou vlastní strategie byzynsu. O tom, jak kvalitní ITG bude, rozhoduje především leadership CIO. Tím rozumíme v této souvislosti schopnost CIO domluvit se s vedením podniku na nominaci členů komisí ITG, jejich svolávání podle aktuální potřeby a realizaci přijatých rozhodnutí v rámci IT. Předpokládá to ovšem též, že si vynutí, aby podobně závěry komisí ITG realizovali zástupci vedení byznysu a vrcholového vedení podniku. V neposlední řadě to pak znamená, že CIO nebude akceptovat účast zástupců manažerů byznysu, kteří nebudou schopni učinit rozhodnutí a ITG se změní v řetěz neustále odkládaných rozhodnutí účastníků bez rozhodovacích pravomocí. ITG bude jiná v malém podniku, kde může vyhovovat pouze komise složená ze CEO, CIO, CFO a zástupce byznysu a jiná ve velké korporaci, kde komise a procesy ITG jsou podrobně propracovány.
 2. RM ITG Existuje řada RM využitelných zcela nebo z části pro úlohu ITG. Jsou to:
  1. MIT Sloan
  2. ITIL,
  3. COBIT,
  4. COSO,
  5. Six Sigma,
  6. ISO 20000.
7. Aplikované metriky

ITG je manažerská úloha, kterou plní CIO a nominovaní členové komisí. Je možné uvažovat o tvrdých metrikách, jako jsou např. růst obratu, zisk, podíl na trhu. Všechny jsou ale pro ITG pouze metriky dovozené. Efekty ITG lze měřit pomocí měkkých metrik, které se získají průzkumem názorů manažerů na vliv ITG na nákladově efektivní řízení IT, na využití IT pro růst byznysu, na efektivní využití zdrojů IZ a využití IT pro pružnost a adaptabilitu byznysu.

8. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Existující alespoň základní podniková kultura a dobrý leadership CIO,
 • Negativně úspěšnost IT Governance ovlivňují tyto aspekty:
  • Chybou je, že na komise docházejí zástupci bez pravomoci rozhodnout,
  • Nejsou definovány procesy řízení IT Governance, nebo jen některé,
  • Nejsou definovány komise IT Governance, manažeři se scházejí ad hoc a až nad konkrétním problémem.
9. Doporučené praktiky
 • Doporučuje se zvolit jeden z dostupných referenčních modelů (RM) a podle něho naplnit hlavní a vedlejší charakteristiky úlohy ITG. Základním vodítkem může být zkušenost s některou z metodik, ze které byl RM ITG odvozen.
10. Poznámky, reference

Weill,P.,Ross, J.,W.: IT Governance, Harvard Business School Press, 2004