Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Podniková organizace
Podniková organizace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F051
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-09-24
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Podniková organizace – prostředí pro racionální kooperaci pracovníků a pracovních týmů, výrazem efektivní dělby práce.
 • Organizační struktura řeší problém přijatelného rozpětí řízení, tj. počtu pracovníků, který je schopen daný řídící pracovník efektivně řídit. Na základě toho vznikají organizační úrovně. To znamená:
  • pokud řídící pracovníci řídí větší počet pracovníků, vzniká nižší počet řídících úrovní, tj. plochá organizační struktura,
  • naopak, pokud se počet řízených pracovníků na jednoho manažera snižuje, vzniká větší počet řídících úrovní, tj. strmá organizační struktura.
 • Organizační strukturu tvoří organizační jednotky v rozlišení na:
  • Funkčně specializované organizační jednotky (Finance, Prodej, Nákup atd.) – viz dimenze Podnikové útvary (DIQ003 ),
  • Objektově orientované organizační jednotky (dle zboží, segmentů trhu apod.), představují tzv. divize.
 • Organizační struktura definuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti , a to různými způsoby:
  • Liniový – každý podřízený má pouze jednoho nadřízeného,
  • Víceliniový (funkcionální) – jeden podřízený má více nadřízených, kteří se specializují vždy na určitou funkci nebo objekt, čímž se zvyšuje odbornost manažerů, ale snižuje se transparentnost řízení,
  • Liniově štábní – kombinuje výhody liniové i víceliniové organizace. Zachovává jednu linii řízení (přikazovací), kterou vykonávají liniový pracovníci, a současně se respektuje vysoká specializace pomocí specializovaných jednotek, a to štábních (např. sekretariát ředitele) a funkčních, poskytující speciální servis (např. výzkum trhu, controlling, IT).
 • Ekonomická organizační struktura – zahrnuje:
  • Nákladová střediska – mají odpovědnost za řízení nákladů – viz dimenze Nákladová střediska (DIQ005 ),
  • Hospodářská střediska mají odpovědnost za svůj hospodářský výsledek (zisk, příspěvek na úhradu fixních nákladů atd.) – viz dimenze Hospodářská střediska (DIQ004 ). Pokud jde zde výlučně o zisk, používá se termínu Zisková střediska (profit center). Ziskovými středisky mohou být Podnikatelské jednotky (SBU – Strategic Business Units),
  • Procesní střediska – představují nákladový pohled na procesy, sčítají se v něm všechny náklady za jednotlivé činnosti v rámci daného procesu.
 • Organizační struktury dle zaměření :
  • organizace zaměřená na trh a výrobky ,
  • organizace zaměřená na výrobní proces,
 • Projektové organizační formy – vznikají dočasně pro řešení určitého projektu, mají interdisciplinární charakter, mají tyto formy:
  • Koordinace projektu – pro menší snadněji řiditelné projekty,
  • Projektová maticová organizace – u složitějších projektů,
  • Čistá projektová organizace – pro velmi složité projekty, v rámci organizace speciální organizační celek ve vztahu k danému projektu.
2. Efekty a výhody
 1. Jasně definovaná a dokumentovaná podniková organizace přispívá k efektivnosti řízení.
 2. Kvalitní organizace přispívá ke zvyšování výkonnosti celého podniku, včetně využití metody Corporate Performance Management, CPM (M001 ).
 3. Řešení organizace navazuje na podnikovou strategii, resp. jej její součástí. K efektivnímu promítnutí strategie do podnikové organizace se využívá metoda Balanced Scorecard, BSC (M002 ).
 4. Kvalita podnikové organizace se zvyšuje s řešením podnikových procesů a procesním modelováním (M502 ), které představují vstup návrhů organizace.
 5. Jasně definovaná podniková organizace přispívá k rychlé identifikaci problémů, jejich zdrojů a příčin a nakonec k jejich řešení v podnikovém řízení.
3. Problémy a omezení
 1. Zejména u větších podniků je účelné, aby řešením a rozvojem organizace byli pověřeni specialisté, případně specializované týmy,
 2. Je nezbytné zvolit pro daný typ a velikost podniku adekvátní organizační strukturu a formy (viz výše).
 3. Podniková organizace má být natolik flexibilní, aby byla schopna rychle reagovat na vývoj podnikatelského prostředí a vztahů k externím partnerům.
 4. Podniková organizace má respektovat i nové možnosti IT, zejména progresivních aplikačních software obsahujících často nejlepší podnikové praktiky.
 5. Podniková organizace musí, i s předstihem, reagovat na předpokládané potřeby v transformacích byznysu a byznys modelu dané firmy.