Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Návrh a realizace IT služeb
Návrh a realizace IT služeb
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG101
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Návrh a realizace IT služeb“ – přehled
 • Skupina úloh zahrnuje aktivity, které jsou spojeny s životním cyklem IT služby .
 • Představuje úlohy odpovídající základním krokům v životním cyklu služby . Do skupiny patří úlohy :
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb - (U101A ) - databáze se základními charakteristikami všech realizovaných, řešených i plánovaných IT služeb,
  • Návrh IT služby - (U102A ) - její funkcionality, provozních a dalších charakteristik,
  • Vytvoření, resp. implementace IT služby - (U103A ),
  • Testování IT služby - (U104A ) - vlastními i externími kapacitami,
  • Příprava a uzavírání smlouvy - (U105A ) - o poskytování IT služby, SLA , Service Level Agreement,
  • Zavedení/aktivace IT služby - (U106A ) - do běžného provozu, vlastními i externími kapacitami,
  • Ukončení/deaktivace IT služby - (U107A ) - a její vyřazení z katalogu IT služeb.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je katalogizovat, definovat, testovat a zavádět IT služby do podnikového řízení a současně na jejich základě vytvářet základnu pro řízení IT podniku.
3. Scénáře - otázky, problémy ve vztahu k návrhu a realizaci IT služeb:
 • Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby (S101 ),
 • Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT (S104 ),
 • Je nutné vytvořit kvalitní katalog IT služeb (S111 ),
 • Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA (S112 ),
 • Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat (S113 ).
4. „Návrh a realizace IT služeb“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Úlohy skupiny Návrh a realizace IT služeb navazují především na úlohy v doméně strategického řízení IT (DO090 ).
 • Návrh jednotlivých IT služeb má korespondovat i s byznys úlohami definovanými ve skupinách úloh domény Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
 • Na výsledky skupiny úloh navazují skupiny úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
5. Faktory ovlivňující průběh úloh:
 • Úlohy skupiny jsou ovlivněny především faktory IT aplikací (FG300).
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Na realizaci úloh skupiny Návrh a realizace IT služeb se podílejí zejména Analytici, systémoví analytici (RG300 ) a Vývojáři (RG400 ), hlavní zodpovědnost má Manažer IT služeb (R102 ).
 • Na uživatelské straně se podle potřeby na návrzích podílejí zejména klíčoví uživatelé (RQ032 ) a vlastníci byznys procesů (RQ033 )
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Ve skupině úloh se využívají především Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ).
 • Na výstupu je především katalog IT služeb (D111A ) a smlouvy SLA (D103A ).
8. Metriky
 • Pro skupinu úloh se využívají hlavně Základní metriky IT služeb (ISG100 ).
9. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ) a na dimenzích podnikové organizace (DIGQ01 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.