Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zavedení / aktivace IT služby
Zavedení / aktivace IT služby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U106A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Bazala, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-08-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Zavedení / aktivace IT služby“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je umožnit bezproblémové nasazení a spuštění služby tak, aby maximálně podpořila business cíle a zároveň byly minimalizovány náklady a ztráty vzniklé při zavádění služby. Úloha se provádí před samotným spuštěním služby.
2. Obsah úlohy
 • Úloha představuje soubor činností, které služba vyžaduje před jejím rutinním užíváním .
 • Struktura a náplň činností se liší podle charakteru služby, podle počtu a struktury jejích uživatelů, podle technické náročnosti. Obvykle sem patří vytvoření a schválení potřebných organizačních předpisů, směrnic a změn v pracovních náplních.
 • Součástí zavedení aplikačních služeb je vytvoření nebo úpravy potřebných datových zdrojů, instalace programových a někdy i technických prostředků . Služby rozsáhlejšího charakteru vyžadují i školení uživatelů a zajištění průběžných konzultačních služeb .
 • V případě externího zavedení IT služby je externí dodavatel za celé nasazení a spuštění služby zodpovědný. Dodavatel tedy navrhne Plán distribuce a nasazení , který musí následně schválit vedení společnosti a který je podpořen dokumentem Operating Level Agreements (OLA), který zaručuje shodu se Service Level Agreement (SLA). Úloha se provádí většinou po uzavření SLA, někdy se však může předběžné plánování provádět již během domlouvání SLA.
3. Vstupy úlohy:
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ),
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ),
 • Protokol o testování IT služby (D112A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Protokol o zavedení IT služby do užívání (D113A ),
 • Operation Level Agreement, OLA (D104A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Reálné odhady při plánování a neopomenutí žádných důležitých faktorů, které můžou zavádění ovlivnit.
 • Zajištění okamžité podpory během zkušebního provozu.
 • Potřeba zajištění dostatečné podpory vedení společnosti,
 • V případě externího zavedení IT služby je předpokladem spolehlivý dodavatel, zajištění okamžité podpory během zkušebního provozu ze strany dodavatele.
6. Doporučené praktiky
 • Obvykle se podceňuje pracovní náročnost migrace dat , která je úzce závislá na aktuální kvalitě původních dat,
 • Je účelné zajistit dostatečné školicí kapacity před zavedením služby do provozu a vytvořit pro uživatele pro školení dostatečný časový prostor,
 • Je obvykle kritickou chybou ponechat přípravu uživatelů až na dobu zahájení provozu ,
 • Konzultační služby (help desk, service desk) je nezbytné startovat ihned se zavedením služby do provozu, v jiném případě se snižuje důvěra uživatelů v kvalitu služby,
 • Pro konzultační služby na úrovni service desku se ukázalo jako výhodné nasadit v rámci restrukturalizace pracovníků kvalifikované uživatele .
7. “Zavedení / aktivace IT služby“ - klíčové aktivity
 • Požadavek na zavedení nové služby - v tomto okamžiku by již mělo být sepsáno alespoň předběžné SLA, plánování zavedení je ale především u velkých projektů možno začít už i dříve.
 • Plánování zavedení služby - plánování změny hardware a software, plán migrace dat, plánování testování služby, plán školení uživatelů, plán případných organizačních změn spojených s novou službou.
 • Plán distribuce a nasazení - všechny činnosti nutné pro zavedené nové služby a jejich časový harmonogram a návaznost.
 • Schválení plánu managementem - udělení potřebných pravomocí pro zaměstnance, kteří budou zavedení služby provádět.
 • Zavedení služby - příprava hardware, příprava a instalace software, migrace dat, plošné školení uživatelů.
 • Spuštění zkušebního provozu - délka závisí na složitosti a komplexnosti a je určena v plánu distribuce a nasazení, zajištění zvýšené podpory uživatelům systému a okamžité řešení případných problémů.
 • Testování / vyhodnocování - funkčnost služby a návaznosti na ostatní firemní procesy.
 • Dodatečné úpravy služby - pokud jsou v průběhu zkušebního provozu identifikovány problémy.
 • Zahájení ostrého provozu IT služby - zaznamenávají se data o chodu služby, která se následně analyzují a vyhodnocují