Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Návrh IT služby
Návrh IT služby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U102A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Bazala, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-07-08
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Návrh IT služby“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je navrhnout obsah a celkové vymezení služby , která by měla maximální přínos pro uživatele.
2. Obsah úlohy
 • Návrh služby představuje vymezení základních charakteristik každé jednotlivé dílčí služby a jejich odsouhlasení jejich poskytovateli a uživateli.
3. Vstupy úlohy:
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
 • Analýza IT trhu (D022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
 • Analýza organizace (D024A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Specifikace technologických standardů (D232A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Je třeba mít správně zpracované vstupní dokumenty (katalog služeb a katalog požadavků),
 • Vedení podniku musí podporovat využití služeb v byznys procesech,
 • Návrh služby musí co nejlépe reflektovat očekávání uživatelů, zahrnout mimo nasbíraných požadavky i ty nevyřčené
6. Doporučené praktiky
 • Analýzou Katalogu služeb se zjišťuje, jestli již v rámci podniku není využívána podobná služba , případně služba, kterou by bylo možné využít jako součást služby nové.
 • Katalog požadavků je hlavním zdrojem informací o tom, jak by daná služba měla vypadat a jakou funkcionalitu by měla poskytovat. Výrazně se doporučuje takto vytvořenou koncepci služby znovu konzultovat s uživateli a vlastníky byznys procesů pro kontrolu správnosti a účelnosti takto navržené funkcionality služby.
 • Je nutné jasně stanovit role jednotlivých uživatelů a jejich přístupová práva k jednotlivým funkcím služby.
 • IT zdroje nutné k provozu služby (HW vybavení, SW vybavení a personál), charakter jejich vlastnictví (interní, externí) a požadavky na jejich kvalitu se v návrhu určí jen vzhledem k rozhraní služby a jejímu napojení na okolní systémy provozovatele a zákazníků.
 • Kapacita a škálovatelnost služby odkazuje na rozsah, v jakém bude služba využívána a možnosti jejího rozšíření, zejména z hlediska počtu uživatelů a výkonu, včetně predikcí jejího vývoje.
 • Lokální dostupnost odkazuje na možnosti přístupu ke službě prostřednictvím připravených pracovních stanic, s možností vzdáleného přístupu ke službě. Opět by mělo být stanoveno, jak lze ke službě přistupovat, za pomoci jakých technologií, verzí SW, apod. Dostupnost časová odkazuje na dobu provozu služby.
 • Při plánování rozsahu a lokální dostupnosti je vhodné porovnat požadavky s nabídkou infrastrukturních a platformních služeb z katalogu služeb nebo na trhu.
 • Je nutné analyzovat právní předpisy , týkající se dané služby, například Zákon o ochraně osobních údajů.
 • Je nutné stanovit bezpečnostní politiku služby. Musí být stanovena přesná bezpečnostní pravidla, jejichž dodržování musí být ošetřeno jak na technologické úrovni, tak sankcemi v případě porušení pravidel.
 • Cíle služby by měly být charakterizovány jak slovně, tak zejména prostřednictvím metrik , měl by být také stanoven způsob, jakým se tyto metriky budou měřit a vyhodnocovat.
 • Je třeba stanovit přehled nákladů na zavedení služby a vytvořit ucelený rozpočet služby.
 • Je třeba vytvořit strategii dalšího rozvoje služby , tj. přehled dalších požadavků, funkcionality a dalších atributů.
7. “Návrh IT služby“ - klíčové aktivity
 • Analýza požadavků na novou službu - funkční požadavky, požadavky na uživatelské rozhraní, návaznosti na ostatní služby, požadavky na dostupnost a výkonnost služby
 • Analýza katalogu služeb - účelem je porovnat záměr IT služby se službami z katalogu a portfolia služeb a určit, zda se nová služba nebude překrývat s již existující službou.
 • Formulace cílů služby - kde bude přidaná hodnota služby pro zainteresované strany, jaký bude způsob vyhodnocování efektů služby a kalkulace plánovaných přínosů.
 • Stanovení funkcionality služby - navržená funkcionalita musí být ohodnocena předběžným plánem nákladů budoucího provozu a rozvoje a porovnána s plánovanými přínosy.
 • Stanovení dalších nároků na službu - kapacita služby, škálovatelnost, konkrétní technologie (pokud je to nutné), bezpečnost, znalosti (personálu a uživatelů).
 • Strategie provozu služby - určení, zda je výhodnější provozovat službu vlastními silami nebo externě, a to na základě rešerše existujících služeb na trhu, jejich parametrů a nákladů na pořízení a provoz.
 • Zpracování návrhu služby do detailní dokumentace služby - detailní rozpočet provozu a předběžná kalkulace zavedení, plán budoucího rozvoje a rozpracování metrik služby a způsobů jejich vyhodnocení