Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Strategické řízení IT
Strategické řízení IT
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh strategického řízení IT
 • IT jako součást byznysu - (TG001 ),
 • Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace - (TG002 ),
 • Analýza podnikové informatiky , jejího okolí a shrnutí požadavků na IT - (TG003 ),
 • Definice cílového stavu IT podniku - (TG004 ),
 • Plán transformace IT podniku do cílového stav - (TG005 ),
 • IT Governance - (TG006 ),
 • Cloud Governance a Cloud Management - (TG007 ).
2. Zaměření a účel domény
 • Smyslem strategického řízení IT je směrování jejího rozvoje ve vazbě na strategické a podnikatelské záměry společnosti , zvyšování její výkonnosti a dosahování takových efektů, které budou přispívat k vyšší úspěšnosti podniku na trhu a jeho celkové konkurenceschopnosti.
 • Strategické záměry v informatice jsou obvykle řešeny jako průběžné řízení vztahů informatiky a byznysu a na druhé straně jsou formulovány v informační strategii , která představuje základní koncepci dalšího rozvoje informatiky, zhruba na období 2 – 3 let .
 • Informační strategie je koncipována tak, aby nadále sloužila jako základní nástroj dlouhodobého řízení rozvoje a provozu podnikové informatiky a současně jako vstup pro další úlohy a dokumenty , např. pro zadání projektu, poptávkové dokumenty výběrových řízení apod.
 • Skupiny úloh i jednotlivé úlohy mohou být i v rámci informační strategie využity ve dvou podobách , a to buď jako součást řešení celkové informační strategie a tedy vytvářejí dílčí podklady pro její zpracování, nebo jako samostatné strategické aktivity , jejichž výstupem jsou samostatné strategické dokumenty, např. strategie sourcingu apod.
 • S ohledem na značně heterogenní charakter různých úloh strategického řízení se nevyhneme určitému překrývání jednotlivých témat , která jsou zde řešena v různém kontextu a v různých úhlech pohledu.
3. Obsah skupin úloh strategického řízení IT
 • IT jako součást byznysu – řešení specifických strategických úloh v řízení podniku i IT (TG001 ):
  • Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ),
  • Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice (U002A ),
  • Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ),
  • Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ),
  • Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ),
  • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ),
  • Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ),
  • IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ),
  • Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ),
  • Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ),
  • Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ),
  • Propojení metrik byznysu a metrik IT (U011A ),
 • Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ):
  • Plán řešení informační strategie (U017A ), Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie (U019A ),
 • Analýza podnikové informatiky , jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ) :
  • Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A ),
  • Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ), Analýza konkurence z pohledu IT (U022A ), Analýza IT obchodních partnerů (U023A ),
  • Analýza požadavků legislativy na IT (U024A ), Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ),
  • Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu (U028A ),
  • Konsolidace a prioritizace požadavků na IT podniku (U029A ),
 • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) :
  • Formulace vize a cílů IT podniku (U031A ),
  • Návrh architektury IT služeb (U033A ), Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ),
  • Návrh sourcingu IT (U035A ), Koncepce rozvoje řízení IT (U037A ),
 • Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ):
  • Specifikace projektů a jejich priorit (U041A ), Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ), Řízení změny podniku v důsledku změny IT (U046A),
 • IT Governance (TG006 ) :
  • IT Governance (U051A ),
 • Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ):
  • Cloud Governance (U052A ), Cloud management (U053A ),
  • Hodnocení připravenosti pro přijetí cloud služeb (U054A), Řízení efektů cloud computingu (U055A), Řízení rizik cloud computingu (U056A),
  • Finanční řízení služeb cloud computingu (U061A), Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky (U062A), Řízení exit strategie (U063A),
  • Řízení portfolia poskytovatelů služeb cloud computingu (U064A), Řízení portfolia služeb cloud computingu (U065A), Řízení smluv o poskytování služby cloud computingu (U066A),
  • Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu (U067A), Testování a validace služby cloud computingu (U068A),
  • Řízení přístupu uživatele ke službě cloud computingu (U069A), Řízení nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu (U070A),
  • Řízení událostí provozu služby cloud computingu (U071A), Řízení incidentů provozu služby cloud computingu (U072A), Řízení problémů provozu služby cloud computingu (U073A), Řízení požadavků na službu cloud computingu (U074A), Řízení požadavků na přístup ke službě cloud computingu (U075A),
  • Monitorování provozu služby cloud computingu (U076A), Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu (U077A).
4. Metriky – ukazatelé využívané ve strategickém řízení IT, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
 • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ).
5. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů strategického řízení IT
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ).
6. Faktory – vymezující prostředí strategického řízení IT
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • Faktory IT, techniky a infrastruktury (FG800 ),
 • Faktory IT - data, databáze, datové zdroje (FG900).
7. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro strategické řízení IT
 • Plnění cílů podniku s podporou IT (A001A ),
 • Pokrytí požadavků na rozvoj a změny IT (A002A ),
 • Správa a sledování informační strategie (A003A ),
 • Strategie sourcingu (A004A ).
8. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Informační manažer, CIO (R101 ),
 • Manažer IT služeb (R102 ),
 • Manažer projektu (R103 ),
 • Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Manažer provozu IT (R105 ),
 • Manažer informační bezpečnosti (R106 ),
 • Člen řešitelského týmu informační strategie (R304 )
 • Vlastník (RQ000 ),
 • Generální manažer, CEO (RQ001 ),
 • Finanční manažer, CFO (RQ002 ),
 • Manažer marketingu, CMO (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer, HRM (RQ005 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb, CDO (RQ007 ),
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ),
 • Vlastník byznys procesu (RQ033 ).
9. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze strategického řízení IT
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Analytické dokumenty pro řešení informační strategie (DSG020 ),
 • Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ),
 • Dokumenty návrhů architektur (DSG050 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ),
 • Dokumenty realizace informační strategie (DSG070 ).
10. Scénáře – problémy a otázky ve strategickém řízení IT
 • Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT (S031 ),
 • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
 • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
 • Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity (S034 ),
 • Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ),
 • Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou (S036 ),
 • Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou (S037 ),
 • Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 ),
 • Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní (S039 ),
 • Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT (S040 ).
11. Metody, metodiky, standardy, rámce ve strategickém řízení IT
 • ITIL, IT Infrastructure Library, (M101 ),
 • COBIT (M102 ),
 • CMMI (M103 ),
 • ValIT (M104 ),
 • IT Balanced Scorecard (M105 ),
 • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
 • Multidimesional Management and Development of Information Systém, MMDIS (M131 ),
 • Knowledge Based Process Reengineering, KBPR (M132 ),
 • Model SPSPR (M133 ).
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně