Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Cloud Governance a Cloud Management
Cloud Governance a Cloud Management
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG007
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Přehled úloh ve skupině "Cloud Governance a Cloud Management"
 • Cloud Governance (U052A ),
 • Cloud management (U053A ),
 • Cloud management - specifické úlohy (U053B),
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh obsahuje prakticky všechny úlohy spojené s nastavováním pravidel pro řízení a řešení cloud computingu (Cloud Governance) v podniku i pro jeho samotné řízení na všech úrovních (Cloud Management).
 • Účelem skupiny úloh je:
  • formulovat hlavní postupy a doporučení související s přípravou podniku na využívání služeb cloud computingu,
  • definovat hlediska pro hodnocení efektů i rizik cloud computinu a způsob jejich hodnocení,
  • dosáhnout kvalitním řízením na strategické i taktické úrovni řízení služeb computingu požadovaných ekonomických efektů (např. snižování nákladů na IT), případně i mimoekonomických efektů ,
  • zajistit potřebný soulad provozování i využívání služeb cloud computingu se stávající legislativou ,
  • zajistit průběžné vyhodnocování a úpravy služeb poskytovaných v rámci cloud computingu podle aktuální, případně očekávaných potřeb a možností podniku.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Základní otázky jako východisko k řešení úloh jsou formulovány ve scénáři „Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou“ (S037 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh:
 • Cloud computing (F100 ),
 • Veřejný (Public) cloud computing (F101 ),
 • Soukromý (Private) cloud computing (F102 ),
 • Hybridní (Hybrid) cloud computing (F103 ),
 • Komunitní (Community) cloud computing (F104 ),
 • Osobní cloud computing (F105 ),
 • SaaS – Software as a Service (F106 ),
 • IaaS – Infrastructure as a Service (F107 ),
 • PaaS – Platform as a Service (F108 ),
 • Úroveň a formy sourcingu (F120 ),
 • Outsourcing (F121 ).
 • S ohledem na úzký vztah na aplikace poskytované jako služba jsou dalšími faktory nap ř. ERP (F300 ), eShop, Internetový obchod (F350 ), Řízení vztahů se zákazníky, CRM- Customer Relationship Management (F371 ), BI: Cloud computing (F458 ).
 • Způsob a přístupy k řešení projektu jsou do jisté míry ovlivněny i dalšími podskupinami faktorů:
  • Úroveň managementu (FSG050 ),
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ).
5. „Cloud Governance a Cloud Management“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO090 ),
  • Návrh architektury IT služeb (U033A ) – určuje, které IT služby budou pokryty službami cloud computingu a jak,
  • Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) – určuje, jak se služby cloud computingu promítnou v aplikační architektuře, datové architektuře a technologické architektuře a definuje případné nároky na změny architektur,
  • Návrh sourcingu IT (U035A ) – představuje nastavená pravidla uplatnění cloud computingu,
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ) - aktualizace katalogu IT služeb, jejich pokrytí ze strany cloud computingu,
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ) – ve vztahu ke službám cloud computingu,
  • Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ) – určuje, které rozvojové projekty se budou realizovat s využitím služeb cloud computingu,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ) – ve vztahu k datovým bázím – interním i externím, vázaným na služby cloud computingu
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ) – zejména dopady využití cloud computingu na vlastní personální kapacity a jejich kvalifikaci,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – vyhodnocení služeb SaaS ve vztahu k provozovaným i plánovaným aplikacím,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) – specificky služeb poskytovaných v rámci cloud computingu,
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ) – specifikace očekávaných efektů služeb cloud computingu,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - řešení projektů s využítím specifických služeb cloud computingu (SaaS, PaaS)
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – zejména vyhodnocování požadavků a dotazů na služby cloud computingu.
6. Metriky
 • Úroveň uživatelské, resp. zákaznické spokojenosti s IT službami (I141 ),
 • Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou (I142 ),
 • Doba nedostupnosti IT služeb (I143 ),
 • Doba provozuschopnosti IT služby, (Uptime (I144 ),
 • Doba odezvy IT služby (I145 ),
 • Průchodnost (Throughput) IT služby (I146 ),
 • Měřítko vyřešení, Resolution rate (I147 ),
 • Měřítko RFC implementace (I148 ),
 • Rozsah komunity služby (I149 ),
 • API pokrytí (I150 ),
 • Testování služby (I151 ),
 • Počet bezpečnostních incidentů (I161 ).
7. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řízení a plánování služeb cloud computingu zajišťují na manažerské úrovni Manažeři projektů (R103 ) v kooperaci s Informačním manažerem, CIO (R101 ), Manažerem projektového portfolia (R111 ) a Manažerem rozvoje IT (R104 ).
 • Na vlastním zajištění služeb se podle jejich konkrétní povahy podílejí různou měrou skupiny specialistů, a to Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ), Analytici, systémoví analytici (RG300 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.