Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Hodnocení připravenosti pro přijetí cloud služeb
Hodnocení připravenosti pro přijetí cloud služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U054A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Hodnocení připravenosti pro přijetí cloud služeb“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je posouzení připravenosti organizace spotřebitele pro přijetí služby cloud computingu.
2. Obsah úlohy

2.1. Cloud computing maturity model
 • Míru zralosti neboli schopnosti organizace přijmout služby cloud computingu umožňuje objektivně hodnotit tzv. Cloud computing maturity model . Cloud computing maturity model organizaci poskytuje údaje o jejím aktuálním stavu prostředí z hlediska cloud computingu, o úrovni její vyspělosti pro adopci služeb cloud computingu, a jakým způsobem, a ve které oblasti může být úroveň schopnosti přijmout a efektivně využívat služby cloud computingu zvýšena.
 • Jednotlivé úrovně zralosti Cloud computing maturity modelu jsou hodnoceny z následujících hledisek :
  • procesy,
  • governance,
  • management,
  • podniková kultura a lidé,
  • technologická infrastruktura.
3. Úroveň 1: Počáteční/Ad hoc
 • Governance : Chybějící nebo nedostatečné praktiky a procesy cloud computing governance, které jsou nahodilé, nekonzistentní a závisí na znalostech a zkušenostech vedoucího IT útvaru.
 • Management: Chybějící nebo nedostatečné procesy cloud computing managementu, které jsou realizovány nahodile, nekonzistentně a závisí na znalostech a zkušenostech IT pracovníků.
 • Procesy: Neexistující nebo nedostatečné procesy vhodné pro správu a řízení využívání služeb cloud computingu. Procesy jsou realizovány ad hoc některými IT pracovníky. Výkonnost procesu je nepředvídatelná.
 • Podniková kultura a lidé: Omezená podpora prostředí cloud computingu, nepochopení přínosu z využití služeb cloud computingu, nedostatek znalostí a nevyškolení zaměstnanci pro práci v prostředí cloud computingu, malá ochota přijímat cloud computing řešení.
 • Technologická infrastruktura: Je využívána technologická infrastruktura tradičního IT prostředí, která je nedostatečná pro potřeby využívání služeb cloud computingu, omezená integrovatelnost služeb cloud computingu.
4. Úroveň 2: Opakovaná
 • Governance: Praktiky a procesy cloud computing governance jsou definované a prováděné IT manažery s účastí a dohledem vrcholového vedení. Začíná se formovat Byznys/IT Řídící Výbor. Role a odpovědnosti nejsou explicitně definovány. Politiky cloud computing governance nejsou řádně komunikovány a vyžadovány.
 • Management: Hodnocení a výběr služeb cloud computingu je realizováno na základě analýzy nákladů a přínosů, hodnocení a výběr poskytovatelů závisí na preferencích vedoucího IT oddělení, monitorování výkonnosti služby a bezpečnost využívání služeb cloud computingu je realizována na straně poskytovatele.
 • Procesy: Redefinice a definice nových procesů schopných přijmout nové aktivity spojené s využíváním služeb cloud computingu. Proces je realizován pomocí procesních aktivit, které lze opakovat, má k dispozici dostatečné zdroje a je plánován v souladu s definovanými politikami.
 • Podniková kultura a lidé: Podpora využívaní služeb cloud computingu ze strany IT oddělení, školení týkající se aktuálně využívaných služeb cloud computingu, vznik nových rolí.
 • Technologická infrastruktura: Vedoucí IT oddělení rozhoduje o výběru a pořízení technologické infrastruktury vhodné pro cloud computing. Přizpůsobení stávající technologické infrastruktury pro potřeby využívání služeb cloud computingu. Pořízení základní technologické infrastruktury pro cloud computing. Katalog služeb cloud.
5. Úroveň 3: Definovaná
 • Governance: Praktiky a řízené procesy cloud computing governance jsou standardizovány, realizovány, zdokumentovány a komunikovány prostřednictvím formálního školení pracovníků. Role a odpovědnosti jsou jasně chápány. Řídící procesy nejsou plně implementovány a neumožňují detekci odchylek řízených procesů od požadovaného stavu. Členové Byznys/IT Řídícího Výboru součinně rozhodují o stanovení byznys a cloud computing cílů.
 • Management: Veškeré činnosti jsou v souladu s cloud computing strategií. Hodnocení a výběr poskytovatelů je realizován na základě kvalitativních kritérií. Monitorování výkonnosti služby cloud computingu je součást monitorovacího systému spotřebitele, řízení bezpečnosti využívání služeb cloud computingu je součást systému řízení rizik spotřebitele. Jsou definovány základní metriky pro monitorování a hodnocení bezpečnosti služeb cloud computingu. Zajištění bezpečnosti poskytovatelem je analyzováno a dokumentováno. Odpovědnosti jsou definovány na základě smluv o poskytování služeb cloud computingu. Formování multi-vendor strategie.
 • Procesy: Procesy jsou definované, standardizované a dokumentované. Proces je prováděn pomocí definovaného postupu a je schopen dosahovat očekávaných výstupů.
 • Podniková kultura a lidé: Definování a přijetí kultury podporující prostředí cloud computingu na úrovni podniku, definování rolí a odpovědností.
 • Technologická infrastruktura: Dostupná technologická infrastruktura pro podporu využívání služeb cloud computingu, která je snadno rozšiřitelná pro potřeby cloud computing cílů, Technologická infrastruktura umožnuje integraci stávajících IT služeb se službami cloud computingu, automatizované workflow a komunikaci mezi nástroji spotřebitele a poskytovatele.
6. Úroveň 4: Řízená a měřitelná
 • Governance: Je definovaná sada kvantitativních metrik pro měření shody modelu cloud computing governance. Procesy cloud computing governance jsou monitorovány, jejich průběh je vyhodnocován s využitím statistických a kvantitativních metod. Cloud computing cíle jsou v souladu s byznys cíli, cloud computing governance podporuje dosažení tvorby byznys hodnoty realizací výhod z využívání služeb cloud computingu.
 • Management: Cloud computing strategie je plně v souladu s IT strategií a byznys strategií. Je realizovaná multi-vendor strategie. Je definovaná sada kvantitativních metrik pro hodnocení výkonnosti, bezpečnosti a kvality služeb cloud computingu. Jsou vyjednány specifické podmínky smluv o poskytování služeb cloud computingu a je realizována a vyhodnocována compliance poskytovatele.
 • Procesy: Procesy jsou cíleně řízeny a monitorovány na základě kvantitativních metrik. Proces funguje v rámci definovaných limitů a dosahuje očekávané výstupy
 • Podniková kultura a lidé: Pravidelná školení IT personálu včetně relevantních zaměstnanců z byznys části podniku a vrcholového vedení.
 • Technologická infrastruktura: Řízení technologické infrastruktury na celopodnikové úrovni.
7. Úroveň 5: Optimalizovaná
 • Governance: Cloud computing governance je součástí enterprise governance, je optimalizovaná, její úroveň neustále zlepšovaná a flexibilně se přizpůsobuje konkrétnímu prostředí. Byznys/IT Řídící Výbor koordinuje a plánuje byznys cíle a cloud computing cíle, byznys strategii a cloud computing strategii a společně rozhoduje o investicích. Služby cloud computingu realizují byznys hodnotu.
 • Management: Řízení výkonnosti služeb cloud computingu je plně realizováno, je zajištěna plná interoperabilita a přenositelnost služeb, je realizované hodnocení poskytovatelů a služeb cloud computingu v souladu s potřebami byznysu, jsou realizovány bezpečnostní audity u poskytovatele, proaktivní řízení bezpečnosti služeb cloud computingu.
 • Procesy: Proces je neustále zlepšován za účelem plnění cloud computing cílů v souladu s byznys cíli.
 • Podniková kultura a lidé: Organizační struktura podporující prostředí cloud computingu, vyškolení zaměstnanci na všech úrovních, vyhodnocování dopadu cloud computingu na role a odpovědnosti.
 • Technologická infrastruktura: Technologická infrastruktura řízená v souladu s požadavky obchodních procesů.