Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Cloud Governance
Cloud Governance
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U052A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Cloud Computing Governance, CCG“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je definice a návrh pro konkrétní potřeby přizpůsobitelného modelu cloud computing governance, CCG .
 • CCG respektuje IT Governance a SOA Governance , které specializuje pro prostředí využívání služeb cloud computingu a rozšiřuje jejich principy, procesy a role o specifika vyplývající z využití služeb cloud computingu spotřebitelem.
2. Obsah úlohy

2.1. Vymezení cloud computing governance
 • CCG z pohledu spotřebitele služeb je soubor politik, pravidel, omezení, organizačních struktur, rolí a odpovědností pro prostředí cloud computingu.
 • Orientuje se na efektivní využití služeb cloud computingu při minimalizaci nákladů a rizik tak, aby přispívaly k tvorbě očekávané byznys hodnoty v souladu s potřebami podniku a zainteresovaných stran.
 • CCG podporuje soulad mezi byznysem a IT , který naplňuje prostřednictvím politik, procesů, nastavením rolí a odpovědností a zainteresovaností a spoluprácí vrcholových byznys manažerů s IT manažery.
2.2. Hlavní části CCG
 • Řídící principy CCG,
 • Procesy CCG:
  • řídící procesy (neustále probíhají v organizaci a jsou určené pro řízení řízených procesů, jedná se o procesy řízení shody, řízení výjimek a řízení komunikace),
  • řízené procesy (jsou určené pro zabezpečení prosazování systému CCG v organizaci, např. zajištění systému, realizace přínosů z využívání služeb cloud computingu, zajištění systému řízení rizik, zajištění souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky, monitorování a reportingu využívání služeb a zajištění optimalizace výběru služeb,
 • Role CCG (realizují CCG a jsou odpovědné za jeho činnosti a procesy),
 • Artefakty CCG (dokumenty ustanovující CCG v organizaci, definující politiky, procesy, role a odpovědnosti a dokumenty související s plánováním, implementací a s řízením provozu implementovaného modelu CCG v organizaci).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dostatečně rozvinutá IT Governance anebo SOA Governance v organizaci,
 • Podpora CCG ze strany vrcholového vedení organizace,
 • Komunikace mezi zástupci byznysu a IT na vrcholové úrovni, realizace společných rozhodnutí,
 • Soulad byznys strategie, IT strategie a cloud computing strategie,
 • Jasně specifikované řídící principy,
 • Vytvoření prostředí umožňujícího sdílení a výměnu potřebných znalostí a informací souvisejících s byznysem a IT,
 • Ustanovení rolí, odpovědností a definice rozhodovacích práv.
4. Životní cyklus cloudové služby
 • Implementace a zdokonalovaní modelu CCG může být realizované aktivitami prováděnými v cyklu cloudové služby , který se skládá z fází plánování, definování, implementace a monitorování.
5. Cloud Governance“ - klíčové aktivity

5.1. Zajištění systému cloud computing governance
 • Cílem je vytvoření, udržování a prosazování systému CCG v souladu podnikovými cíli a potřebami zainteresovaných stran.
 • Poskytuje mechanismy a principy pro vytvoření a údržbu organizační struktury, rolí, odpovědností, pravomocí, principů, politik a procesů governance.
 • Proces zabezpečuje, že rozhodnutí ke cloud computingu jsou v souladu s IT strategií a že související procesy jsou efektivní, transparentní a v souladu se standardy a legislativními a regulatorními požadavky.
 • Vstupy jsou Byznys strategie, Cloud computing strategie, Změny a trendy v byznys prostředí, Standardy, legislativní a regulatorní požadavky.
 • Výstupem jsou CCG mechanismy a principy.
5.2. Realizace přínosů z využívání služeb cloud computingu
 • Cílem aktivity je zhodnocení přínosů cloud computingu k tvorbě byznys hodnoty při minimalizaci nákladů.
 • Proces zabezpečuje, že pro každou službu cloud computingu je provedena optimalizace nákladů, stanovení předpokládaných přínosů z využití cloud computingu a určení pravděpodobnosti, s jakou služba dosáhne očekávaných přínosů.
 • Vstupy jsou Byznys strategie a Cloud computing strategie.
 • Výstupem jsou Mechanismy a principy zabezpečující realizaci optimálních přínosů z využití služeb cloud computingu.
5.3. Systém řízení rizik z využívání služeb cloud computingu
 • Cílem aktivity je zajištění řízení rizik tak, aby rizika byla analyzována, identifikována, vyhodnocována, monitorována a byla realizována pťíslušná opatření.
 • Proces zabezpečuje, že změny v prostředí jsou neustále sledovány z pohledu míry přijatelného rizika.
 • Vstupy jsou Byznys strategie a Cloud computing strategie.
 • Výstupem jsou Mechanismy a principy zabezpečující optimalizaci rizik z využívání služeb cloud computingu.
5.4. Zajištění souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky
 • Cílem je zajištění procedur pro analýzu a hodnocení souladu služeb cloud computingu, a že jsou realizována opatření pro odstranění nesouladu služeb cloud computingu s požadavky vyplývajícími z interních standardů a norem, z legislativních a regulatorních předpisů a ze smluvních požadavků.
5.5. Zajištění monitorování a reportingu využívání služeb cloud computingu
 • Cílem je zajištění monitorování parametrů a metrik služeb cloud computingu a vytváření reportů pro potřeby vrcholového managementu, které budou poskytovat data o výkonnosti služeb cloud computingu.
5.6. Zajištění optimalizace výběru služeb cloud computingu
 • Cílem je, že výběr služeb cloud computingu, jejich portfolio bylo optimalizováno z hlediska výkonnosti služeb cloud computingu a z hlediska nákladů na provoz služeb cloud computingu.