Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Cloud management
Cloud management
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U053A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Poznámk
 • Detailní popis úlohy je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
2. “Cloud management“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je návrh přizpůsobitelného modelu cloud managementu.
 • Cloud management respektuje principy IT managementu , které specializuje pro prostředí služeb cloud computingu a rozšiřuje jejich principy, procesy a role o specifika cloud computingu.
3. Obsah úlohy

3.1. Vymezení cloud managementu
 • Cloud management je řídicí systém, který zabezpečuje efektivní využívání služeb cloud computingu a zajišťuje, že cíle stanovené cloud governance (U052A ) budou dosaženy prostřednictvím souboru různých aktivit, a to plánování, výběr, osvojení, nasazení, provoz, monitorování a ukončení provozu služeb cloud computingu.
3.2. Životní cyklus služby cloud computingu
 • Cloud computing management, CCM definuje model řízení životního cyklu služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele.
 • Zaměřuje se na strategickou, taktickou a operativní úroveň řízení.
 • CCM z pohledu spotřebitele řídí:
  • Plánování využívání služby cloud computingu,
  • Výběr služby cloud computingu,
  • Osvojení služby cloud computingu,
  • Instalaci a integraci služby cloud computingu,
  • Provoz služby cloud computingu,
 • Monitorování a hodnocení služby cloud computingu,
 • Ukončení provozu služby cloud computingu.
 • Životní cyklus služby cloud computingu se skládá z fází, v rámci kterých jsou seskupeny procesy pro řízení životního cyklu.
4. Vstupy úlohy:
 • Koncepce řízení IT (D061A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ).
5. Výstupy úlohy:
 • Koncepce řízení IT (D061A ), aktualizovaná,
 • Koncepce sourcingu (D062A ), aktualizovaná,
 • Architektura IT služeb (D052A ), aktualizovaná,
 • Aplikační architektura (D053A ), aktualizovaná,
 • Technologická architektura (D054A ), aktualizovaná,
 • Datová architektura (D055A ), aktualizovaná.
6. “Cloud management“ - klíčové aktivity:
 • Strategie využití služeb cloud computingu,
 • Výběr služby cloud computingu,
 • Přechod na využívání služby cloud computingu,
 • Provoz služeb cloud computingu,
 • Nepřetržité zdokonalování služby cloud computingu.
6.1. Strategie využití služeb cloud computingu
 • Vytvoření plánu cloud computing strategie je realizováno následujícími aktivitami :
  • analýza a hodnocení současného stavu prostředí organizace z hlediska využívání služeb cloud computingu,
  • analýza a hodnocení připravenosti organizace pro přijetí služeb cloud computingu,
  • analýza aktuálního stavu využívání služeb cloud computingu v organizaci,
  • analýza externího prostředí organizace z hlediska využívání služeb cloud computingu,
  • definice budoucího stavu využívání služeb cloud computingu v organizaci,
  • plánování transformace z aktuálního stavu využívání služeb cloud computingu na budoucí stav využívání služeb cloud computingu.

Analýza a hodnocení současného stavu prostředí organizace

 • Analýza zajišťuje posouzení organizace na základě následujících hledisek :
  • úroveň souladu byznys cílů, IT cílů a cloud computing cílů,
  • míra podpory adopce služeb veřejného cloud computingu ze strany vedení společnosti,
  • aktuální management modely a procesy v organizaci,
  • aktuálně realizované byznys procesy v organizaci,
  • úroveň podnikové kultury z hlediska schopnosti zabezpečit prostředí podporující změnu a přechod na nová podniková IT řešení a úspěšnou adopci těchto řešení,
  • organizační struktura, role a odpovědnosti z hlediska vhodnosti pro prostředí veřejného cloud computingu,úroveň znalostí a zkušeností IT pracovníků v oblasti využívání služeb cloud computingu,
  • úroveň stávající technologické infrastruktury, aplikací a dat z hlediska jejich vhodnosti pro prostředí veřejného cloud computingu,
  • nákladová efektivnost stávajících IT služeb.
 • Součástí je analýza stávajících byznys procesů z hlediska jejich vhodnosti pro cloud computing a návrh kritérií a metrik pro rozhodnutí, zda daný byznys proces je vhodný pro cloud computing.
 • Analýza byznys procesů obsahuje i definici typů dat zpracovávaných procesy. Je nutné provést analýzu stupně citlivosti a důvěrnosti dat, analýzu vlivu zneužití dat třetí stranou na konkurenceschopnost podniku a analýzu aplikovatelnosti regulatorních předpisů a norem v případě uložení, zpracování a přenosu dat v prostředí služeb veřejného cloud computingu.
 • Klasifikace dat jsou dle :
  • typu dat, hodnoty dat pro organizaci,
  • stupně citlivosti dat,
  • stupně kritičnosti dat pro organizaci..
 • Vysoce citlivá a důvěrná data jsou data s vysokou kritičností, kdy neautorizovaný přístup k datům, neoprávněné pozměnění nebo zničení dat vede k fatálnímu dopadu na fungování a prosperitu organizace. Tato data mohou zahrnovat data chráněná legislativními předpisy na ochranu osobních údajů, data, která jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví, data podléhající smlouvě o ochraně důvěrných informací nebo data týkající se finančních záznamů. * /Středně citlivá a soukromá data jsou určená pouze pro interní užití jsou to data se střední kritičností pro realizaci byznys procesů organizace. Neautorizovaný přístup k datům, neoprávněné pozměnění nebo zničení těchto dat nebude mít vážný dopad na fungování a prosperitu organizace. Jedná se o data, která nejsou klasifikovaná jako data důvěrná nebo veřejně přístupná.
 • Data s nízkou citlivostí, která jsou veřejně dostupná, jsou data s minimální nebo nulovou kritičností pro realizaci byznys procesů organizace.

Analýza a hodnocení připravenosti organizace pro přijetí služeb cloud computingu

 • Současně se zaváděním služeb cloud computingu je potřeba realizovat analýzu a hodnocení připravenosti organizace pro přijetí služeb cloud computingu (U054A).

Analýza externího prostředí organizace

 • Analýza hodnotí externí faktory ovlivňující využití cloud computingu. Zaměřuje se na analýzu příležitostí a hrozeb a zahrnuje následující hlediska :
  • poskytovatelé služeb cloud computingu z hlediska jejich vhodnosti pro organizaci,
  • nabízené služby na trhu služeb cloud computingu,
  • kooperace s obchodními partnery organizace,
  • legislativní a regulatorní předpisy aplikovatelné v prostředí veřejného cloud computingu,
  • trendy v oblasti informačních technologií, rozvoj trhu,
  • technologické prostředí z hlediska cloud computingu a úroveň podpory jeho rozvoje na nadnárodní úrovni,
  • úroveň využívání služeb cloud computingu konkurenčními organizacemi z pohledu kvality a výkonnosti IT.

Definice budoucího využívání služeb cloud computingu

 • Budoucí využívání cloud computingu v organizaci vyplývá z výsledků uvedených analý
 • Stručný popis budoucího stavu je formulován ve vizi cloud computingu.
 • Vize cloud computingu popisuje očekávanou konkurenční výhodu, byznys hodnotu, zlepšení výkonnosti a změny, ke kterým by v podniku mělo dojít využitím cloud computingu. Vize by měla podporovat inovační prostředí potřebné k transformaci podniku a k dosažení cílového budoucího stavu.
 • Vize cloud computingu by měla být promítnuta do definice cílů využívání cloud computingu, napť. na základě dimenzí metody Balanced Scorecard (BSC).
 • Definice budoucího stavu využívání cloud computingu se promítne také do architektury cloud computing služeb, v rámci které musí být specifikován seznam všech cloud computing služeb, jejich vzájemných vazeb a vazeb na stávající IT služby.
 • Plán postupu realizace cloud computing cílů představuje transformaci ze stávajícího stavu do cílového stavu a zahrnuje:
  • reinženýring existujících procesů tak, aby tyto procesy byly schopny akceptovat nové aktivity spojené s využíváním služeb veřejného cloud computingu,
  • transformace organizační struktury tak, aby podporovala nové prostředí veřejného cloud computingu včetně redefinice příslušných rolí a odpovědností, či definice nových rolí a odpovědností,
  • vytvoření povědomí a porozuměn í využívání služeb cloud computingu.
 • Mezi hlavní úkoly strategie cloud computingu patří:
  • rozhodnutí, zda mohou být v organizaci využívány služby cloud computingu a rozhodnutí, zda stávající byznys a IT infrastruktura podporuje využití služeb cloud computingu,
  • určení specifických změn v organizaci souvisejících s využíváním služeb cloud computingu,
  • identifikace kroků dosažení cloud computing cílů,
  • určení nejvhodnějších služeb cloud computingu a jejich poskytovatelů,
  • identifikace benefitů a nákladů z využití služeb cloud computingu,
  • identifikace a hodnocení rizik souvisejících s využíváním služeb cloud computingu,
  • vytvoření smluvního vztahu s poskytovatelem služeb cloud computingu,
  • vytvoření jednotného nástroje pro řízení portfolia služeb cloud computingu,
  • zabezpečení potřebné míry souladu využívání služby cloud s legislativními a regulatorními předpisy,
  • identifikace aktivit a zdrojů potřebných pro ukončení využívání služby cloud computingu.
 • Strategie cloud computingu obsahuje následující procesy :
  • Řízení rizik cloud computingu (U056A),
  • Finanční řízení služeb cloud computingu,
  • Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky (U062A),
  • Řízení exit strategie,
  • Řízení portfolia poskytovatelů služeb cloud computingu (U064A),
  • Řízení portfolia služeb cloud computingu,
  • Řízení smluv o poskytování služby cloud computingu.
6.2. Výběr služby cloud computingu
 • Fáze životního cyklu služby cloud computingu Výběr služby cloud computingu obsahuje proces Řízení rizik vyplývajících z využití služby cloud computingu (U056A).
6.3. Přechod na využívání služby cloud computingu
 • Přechod na využívání služby cloud computingu je v prostředí spotřebitele služeb realizován procesy , mezi jejichž hlavní úkoly patří:
  • plánování zdrojů potřebných pro nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu,
  • plánování a testování aktivit souvisejících s přechodem služby cloud computingu do produktivního provozu,
  • ověření realizovatelnosti přechodu na využívání služby cloud computingu,
  • ověření úrovně kvality služby cloud computingu,
  • instalace a služby cloud computingu do produktivního provozu,
  • definice pravidel pro zabezpečení přístupu ke službě oprávněným uživatelům.
 • Fáze životního cyklu služby cloud computingu obsahuje následující procesy:
  • Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu,
  • Testování a validace služby cloud computingu,
  • Řízení přístupu uživatele ke službě cloud computingu,
  • Řízení nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu.

6.4. Provoz služeb cloud computingu
 • Provoz služby cloud computingu v prostředí spotřebitele služeb cloud computingu je realizován procesy, mezi jejichž hlavní úkoly patří :
  • poskytování informací o stavu plnění SLA ze strany poskytovatele služeb cloud computingu,
  • poskytování informací o stavu plnění SLA ze strany spotřebitele služeb cloud computingu,
  • poskytování informací o stavu služby cloud computingu z hlediska optimalizace nastavení konfigurací služby, za které je odpovědný spotřebitel služby cloud computingu,
  • poskytování informací o stavu shody úrovně služby cloud computingu s interními metrikami spotřebitele služby,
  • identifikace odchylek od očekávaného stavu,
  • řešení detekovaných odchylek,
  • realizace požadavků byznysu souvisejících s běžným provozem služby cloud computingu,
  • realizace požadavků na přístup ke službě cloud computingu.
 • F áze životního cyklu služby cloud computingu Provoz služeb cloud computingu obsahuje následující procesy :
  • Řízení událostí,
  • Řízení incidentů (U731A ),
  • Řízení problémů (U732A ),
  • Řízení požadavků na službu cloud computingu (U074A),
  • Řízení požadavků na přístup ke službě cloud computingu (U075A),
  • Monitorování provozu služby cloud computingu.
 • Procesy provozu služeb cloud computingu jsou podporovány funkcemi:*
 • servis desk,
  • technický management,
  • IT operační management,
  • aplikační management.
 • Funkce servis desku je rozšířena o propojení se servis deskem poskytovatele cloud computingu.
 • Obvykle se jedná o manuální propojení , kdy příslušní pracovníci poskytovatele a spotřebitele služby cloud computingu mají přístup do obou servis desků.
 • Na základě potřeby některého procesu v jednom servis desku vytvoří pracovník ve druhém servis desku incident, požadavek na službu nebo požadavek na přístup ke službě. Proces zdrojového servis desku pak čeká na výsledek příslušného procesu v partnerském servis desku.
 • Realizace funkcí technického managementu a aplikačního managementu závisí na typu služby cloud computingu služby a dohodnutých podmínkách dodávky služby cloud computingu služby. Rozsah technického respektive aplikačního managementu se tak může pohybovat od stavu, kdy jeho existence na straně spotřebitele služby cloud computingu není vůbec realizovaná až po stav podobný dodávce služby vlastním IT.
 • Funkce IT operačního managementu je modifikovaná.
 • Oblast monitoringu je rozšířena o zaměření na parametry a metriky dodávané služby v závislosti na SLA, avšak tentokrát z pohledu spotřebitele služby. Podíl rozsahu monitoringu z pohledu dodavatele služby byznysu se může v závislosti na typu služby cloud computingu přiblížit až k nulové hodnotě.
 • Oblast fyzické správy IT infrastruktury , která se fyzicky nachází u poskytovatele služby cloud computingu, je úplně eliminovaná.
6.5. Nepřetržité zdokonalování služby cloud computingu
 • Účelem je zabezpečení, že využívaná služba cloud computingu bude neustále podporovat realizaci byznys procesů.
 • Služba cloud computingu by měla být schopna dosahovat očekávaných efektů s přijatelnými náklady.
 • Základem jsou smluvní ustanovení s poskytovatelem služby umožňující spotřebiteli služby realizovat aktivity potřebné pro podporu zdokonalování služby cloud computingu.
 • Na tyto smluvní ustanovení navazuje SLA obsahující definice parametrů a metrik služby včetně jejich hodnot, které jsou pak použity pro měření výkonnosti služby cloud computingu.
 • Prostředkem pro měření výkonnosti je monitorování a vyhodnocování naměřených hodnot parametrů a metrik služby.
 • V případě potřeby změnit úroveň poskytované služby se bude jednat o úpravu SLA . V případě potřeby změny služby, což může být například změna některé funkcionality, se bude jednat o zahájení iterace životního cyklu služby cloud computingu. Oba typy změn mohou mít vliv jak na potřebu změny ve smluvních ujednáních s poskytovatelem služby, tak na potřebu spotřebitele aktualizovat plány řízení rizik, financování služby nebo revizi požadavků na službu.