Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Cloud management
Cloud management
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U053A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Cloud management“ – cíl, účel

Cílem úlohy je poskytnutí reference pro definici a návrh pro konkrétní potřeby přizpůsobitelného modelu cloud management. Cloud management respektuje principy IT managementu, které specializuje pro prostředí řízení využívání služeb cloud computingu a rozšiřuje jejich principy, procesy a role o specifika vyplývající z využití služeb cloud computingu spotřebitelem.

2. Obsah úlohy

2.1. Vymezení cloud managementu

Cloud management je výkonný řídicí systém, který zabezpečuje efektivní využívání služeb cloud computingu a zajišťuje, že cíle stanovené cloud governance (U052A ) budou dosaženy prostřednictvím souboru aktivit, které na straně spotřebitele služby cloud computingu realizují plánování, výběr, osvojení, nasazení, provoz, monitorování a ukončení provozu služeb cloud computingu poskytovaných externím poskytovatelem služeb cloud computingu.

2.2. Životní cyklus služby cloud computingu

Cloud computing management definuje model řízení životního cyklu služeb cloud computingu z pohledu spotřebitele. Zaměřuje se na strategickou, taktickou a operativní úroveň řízení služeb cloud computingu od plánování až po vyřazení služby cloud computingu z produktivního provozu a to tak, aby služba byla ve shodě s politikami cloud computing governance a potřebami byznys procesů. Cloud computing management z pohledu spotřebitele řídí:

 • Plánování využívání služby cloud computingu,
 • Výběr služby cloud computingu,
 • Osvojení služby cloud computingu,
 • Instalaci a integraci služby cloud computingu,
 • Provoz služby cloud computingu,
 • Monitorování a hodnocení služby cloud computingu,
 • Ukončení provozu služby cloud computingu.

Životní cyklus služby cloud computingu z pohledu spotřebitele služby cloud computingu se skládá z fází, v rámci kterých jsou seskupeny procesy pro řízení životního cyklu služby cloud computingu. Tyto fáze odráží logickou návaznost jednotlivých procesů či skupin procesů při řízení životního cyklu služby cloud computingu.

3. Vstupy úlohy:
 • Koncepce řízení IT (D061A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Datová architektura (D055A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Koncepce řízení IT (D061A ), aktualizovaná,
 • Koncepce sourcingu (D062A ), aktualizovaná,
 • Architektura IT služeb (D052A ), aktualizovaná,
 • Aplikační architektura (D053A ), aktualizovaná,
 • Technologická architektura (D054A ), aktualizovaná,
 • Datová architektura (D055A ), aktualizovaná.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Cloud management musí být v souladu s podnikovým managementem a IT managementem a musí být podporován výkonným vedením,
 • Podpora cloud managementu ze strany vrcholového vedení IT,
 • Vytvoření prostředí umožňujícího sdílení a výměnu potřebných znalostí a informací souvisejících s byznysem a IT,
 • Ustanovení rolí, odpovědností a definice rozhodovacích práv.
6. Doporučené praktiky

Úloha může být realizována prostřednictvím aplikace jednotlivých procesů či skupin procesů při řízení životního cyklu služby cloud computingu.

7. “Cloud management“ - klíčové aktivity

Fáze, resp. klíčové aktivity v řízení životního cyklu služby cloud computingu z pohledu spotřebitele jsou:

 • Strategie využití služeb cloud computingu,
 • Výběr služby cloud computingu,
 • Přechod na využívání služby cloud computingu,
 • Provoz služeb cloud computingu,
 • Nepřetržité zdokonalování služby cloud computingu.

Každá fáze životního cyklu služby cloud computingu obsahuje soubor procesů s jasně vymezeným rozsahem, který je daný souborem procesních aktivit. Fáze a klíčové aktivity na sebe logicky navazují a zároveň jsou navzájem propojené s cílem zajistit realizaci byznys hodnoty z využívání služby cloud computingu. Toto propojení fází je realizovatelné prostřednictvím zabezpečení integrace procesů, kdy spolu procesy spolupracují a vzájemně si předávají informace potřebné pro realizaci procesních aktivit.

7.1. Strategie využití služeb cloud computingu

Strategická úroveň řízení služeb cloud computingu napomáhá pochopení realizace byznys cílů a naplnění potřeb zainteresovaných stran prostřednictvím využívání služeb cloud computingu. Strategie využití služeb cloud computingu definuje prostřednictvím plánu cloud computing strategie způsob jakým bude organizace realizovat naplnění strategických byznys cílů prostřednictvím využívání služeb cloud computingu. Plán cloud computing strategie obsahuje aktivity, které zabezpečí naplnění strategických byznys cílů a které řídí změny cloud computing strategie v souladu se změnami vnitřního anebo vnějšího prostředí organizace z hlediska využívání služeb cloud computingu. Vytvoření plánu cloud computing strategie je realizováno následujícími aktivitami:

 • analýza a hodnocení současného stavu prostředí organizace z hlediska využívání služeb cloud computingu,
 • analýza a hodnocení připravenosti organizace pro přijetí služeb cloud computingu,
 • analýza aktuálního stavu využívání služeb cloud computingu v organizaci,
 • analýza externího prostředí organizace z hlediska využívání služeb cloud computingu,
 • definice budoucího stavu využívání služeb cloud computingu v organizaci,
 • plánování transformace z aktuálního stavu využívání služeb cloud computingu na budoucí stav využívání služeb cloud computingu.

Analýza a hodnocení současného stavu prostředí organizace

Analýzu a hodnocení současného stavu prostředí organizace z hlediska využívání služeb cloud computingu zajišťuje posouzení organizace na základě následujících hledisek:

 • úroveň souladu byznys cílů, IT cílů a cloud computing cílů,
 • míra podpory adopce služeb veřejného cloud computingu ze strany vedení společnosti,
 • aktuální management modely a procesy v organizaci,
 • aktuálně realizované byznys procesy v organizaci,
 • úroveň podnikové kultury z hlediska schopnosti zabezpečit prostředí podporující změnu a přechod na nová podniková IT řešení a úspěšnou adopci těchto řešení,
 • organizační struktura, role a odpovědnosti z hlediska vhodnosti pro prostředí veřejného cloud computingu,úroveň znalostí a zkušeností IT pracovníků v oblasti využívání služeb cloud computingu,
 • úroveň stávající technologické infrastruktury, aplikací a dat z hlediska jejich vhodnosti pro prostředí veřejného cloud computingu,
 • nákladová efektivnost stávajících IT služeb.

Důležitou součástí posouzení současného stavu organizace z hlediska cloud computingu je analýza a hodnocení stávajících byznys procesů z hlediska jejich vhodnosti pro realizaci prostřednictvím služeb cloud computingu a definice kritérií a metrik pro rozhodnutí, zda daný byznys proces je z hlediska strategických a taktických záměrů organizace vhodný pro realizaci prostřednictvím služeb cloud computingu. Součástí může být i stanovení zákazu realizace byznys procesu prostřednictvím služeb cloud computingu.

Analýza a hodnocení byznys procesů z hlediska využívání služeb cloud computingu by měla obsahovat jak provedení komplexní byznys portfolio analýzy tak i definici typů dat zpracovávaných těmito byznys procesy. Klasifikace typů dat vyžaduje porozumění předmětu činnosti organizace a potřebám organizace, aby bylo možné určit hodnotu těchto dat pro organizaci. Nezávisle na tom, zda se jedná o strukturovaná nebo nestrukturovaná data, je nutné provést analýzu stupně citlivosti a důvěrnosti dat, analýzu vlivu zneužití dat třetí stranou na konkurenceschopnost podniku a analýzu aplikovatelnosti regulatorních předpisů a norem v případě uložení, zpracování a přenosu dat v prostředí služeb veřejného cloud computingu.

Možné klasifikace dat jsou dle:

 • typu dat, hodnoty dat pro organizaci,
 • stupně citlivosti dat,
 • stupně kritičnosti dat pro organizaci.

Data je možné klasifikovat jako data s vysokou, střední a nízkou citlivostí a jako data důvěrná, data soukromá určená pouze pro interní užití a data veřejně dostupná. Vysoce citlivá a důvěrná data jsou data s vysokou kritičností pro realizaci byznys procesů organizace, kdy neautorizovaný přístup k datům, neoprávněné pozměnění nebo zničení dat vede k fatálnímu dopadu na fungování a prosperitu organizace. Tato data mohou zahrnovat data chráněná legislativními předpisy na ochranu osobních údajů, data, která jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví, data podléhající smlouvě o ochraně důvěrných informací nebo data týkající se finančních záznamů. Středně citlivá a soukromá data jsou určená pouze pro interní užití jsou to data se střední kritičností pro realizaci byznys procesů organizace. Neautorizovaný přístup k datům, neoprávněné pozměnění nebo zničení těchto dat nebude mít vážný dopad na fungování a prosperitu organizace. Jedná se o data, která nejsou klasifikovaná jako data důvěrná nebo veřejně přístupná. Data s nízkou citlivostí, která jsou veřejně dostupná, jsou data s minimální nebo nulovou kritičností pro realizaci byznys procesů organizace.

Analýza a hodnocení připravenosti organizace pro přijetí služeb cloud computingu

Současně se zaváděním služeb cloud computingu je potřeba realizovat analýzu a hodnocení připravenosti organizace pro přijetí služeb cloud computingu (U054A).

Analýza externího prostředí organizace

Analýza externího prostředí organizace z hlediska využívání služeb cloud computingu hodnotí externí faktory ovlivňující využití služeb cloud computingu. Externí analýza se zaměřuje na analýzu příležitostí a hrozeb a na jejich budoucí vývoj. Analýza externího prostředí zahrnuje následující hlediska:

 • poskytovatelé služeb cloud computingu z hlediska jejich vhodnosti pro organizaci,
 • nabízené služby na trhu služeb cloud computingu,
 • kooperace s obchodními partnery organizace,
 • legislativní a regulatorní předpisy aplikovatelné v prostředí využívání služeb veřejného cloud computingu,
 • trendy v oblasti informačních technologií, rozvoj trhu,
 • technologické prostředí z hlediska využívání služeb cloud computingu a úroveň podpory jeho rozvoje na nadnárodní úrovni,
 • úroveň využívání služeb cloud computingu konkurenčními organizacemi z pohledu kvality a výkonnosti IT.

Definice budoucího stavu využívání služeb cloud computingu

Definice budoucího stavu využívání služeb cloud computingu v organizaci vyplývá z výsledků výše uvedených strategických analýz hodnocení současného stavu prostředí organizace, připravenosti organizace pro přijetí služeb cloud computingu, aktuálního stavu využívání služeb cloud computingu v organizaci a hodnocení externího prostředí organizace, které napomáhají identifikovat cíle využívání služeb cloud computingu. Stručný popis požadovaného budoucího stavu, kterého chce podnik prostřednictvím využívání služeb cloud computingu dosáhnout je formulován prostřednictvím vize cloud computingu.

Vize cloud computingu popisuje očekávanou konkurenční výhodu, byznys hodnotu, zlepšení výkonnosti a změny, ke kterým by v podniku mělo dojít využitím služeb cloud computingu. Vize by měla podporovat inovační prostředí potřebné k transformaci podniku a k dosažení cílového budoucího stavu. Stanovení vize cloud computingu musí reflektovat celopodnikovou vizi. Vize cloud computingu by měla být promítnuta do definice cílů využívání služeb cloud computingu, které mohou být rozlišeny na základě dimenzí metody Balanced Scorecard (BSC).

Definice budoucího stavu využívání služeb cloud computingu se promítne také do architektury cloud computing služeb, v rámci které musí být specifikován seznam všech cloud computing služeb, jejich vzájemných vazeb a vazeb na stávající IT služby. Poté co byly definovány cloud computing cíle, je nutné definovat plán postupu realizace cloud computing cílů, který zabezpečí dosažení budoucího stavu využívání služeb cloud computingu.

Součástí této transformace ze stávajícího stavu do cílového stavu je reinženýring existujících byznys procesů podporovaných tradičními IT službami tak, aby tyto procesy byly schopny akceptovat nové aktivity spojené s využíváním služeb veřejného cloud computingu, transformace organizační struktury tak, aby podporovala nové prostředí veřejného cloud computingu včetně redefinice příslušných rolí a odpovědností, či definice nových rolí a odpovědností a dále vytvoření povědomí a porozumění prostředí využívání služeb cloud computingu a strategickým cloud computing cílům prostřednictvím jejich komunikace příslušným zainteresovaným stranám.

Mezi hlavní úkoly strategie využití služeb cloud computingu patří:

 • rozhodnutí, zda mohou být v organizaci využívány služby cloud computingu a rozhodnutí, zda stávající byznys a IT infrastruktura podporuje využití služeb cloud computingu,
 • určení specifických změn v organizaci souvisejících s využíváním služeb cloud computingu,
 • identifikace kroků dosažení cloud computing cílů,
 • určení nejvhodnějších služeb cloud computingu a jejich poskytovatelů,
 • identifikace benefitů a nákladů z využití služeb cloud computingu,
 • identifikace a hodnocení rizik souvisejících s využíváním služeb cloud computingu,
 • vytvoření smluvního vztahu s poskytovatelem služeb cloud computingu,
 • vytvoření jednotného nástroje pro řízení portfolia služeb cloud computingu,
 • zabezpečení potřebné míry souladu využívání služby cloud s legislativními a regulatorními předpisy,
 • identifikace aktivit a zdrojů potřebných pro ukončení využívání služby cloud computingu.

Strategie využití služeb cloud computingu obsahuje následující procesy:

 • Řízení rizik cloud computingu (U056A),
 • Finanční řízení služeb cloud computingu,
 • Řízení souladu s interními standardy a normami, s legislativními a regulatorními předpisy a smluvními požadavky (U062A),
 • Řízení exit strategie,
 • Řízení portfolia poskytovatelů služeb cloud computingu (U064A),
 • Řízení portfolia služeb cloud computingu,
 • Řízení smluv o poskytování služby cloud computingu.
7.2. Výběr služby cloud computingu

Fáze životního cyklu služby cloud computingu Výběr služby cloud computingu obsahuje proces Řízení rizik vyplývajících z využití služby cloud computingu (U056A).

7.3. Přechod na využívání služby cloud computingu

Přechod na využívání služby cloud computingu je v prostředí spotřebitele služeb cloud computingu je realizován procesy, mezi jejichž hlavní úkoly patří:

 • plánování zdrojů potřebných pro nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • plánování a testování aktivit souvisejících s přechodem služby computingu do produktivního provozu,
 • ověření realizovatelnosti přechodu na využívání služby cloud computingu,
 • ověření úrovně kvality služby cloud computingu,
 • instalace a služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • definice pravidel pro zabezpečení přístupu ke službě oprávněným uživatelům.

Přechod na využívání služby cloud computingu je v prostředí spotřebitele služeb cloud computingu je realizován procesy, mezi jejichž hlavní úkoly patří:

 • plánování zdrojů potřebných pro nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • plánování a testování aktivit souvisejících s přechodem služby computingu do produktivního provozu,
 • ověření realizovatelnosti přechodu na využívání služby cloud computingu,
 • ověření úrovně kvality služby cloud computingu,
 • instalace a služby cloud computingu do produktivního provozu,
 • definice pravidel pro zabezpečení přístupu ke službě oprávněným uživatelům.

Fáze životního cyklu služby cloud computingu Přechod na využívání služby cloud computingu obsahuje následující procesy:

 • Plánování přechodu na využívání služby cloud computingu,
 • Testování a validace služby cloud computingu,
 • Řízení přístupu uživatele ke službě cloud computingu,
 • Řízení nasazení služby cloud computingu do produktivního provozu.

7.4. Provoz služeb cloud computingu

Provoz služby cloud computingu v prostředí spotřebitele služeb cloud computingu je realizován procesy, mezi jejichž hlavní úkoly patří:

 • poskytování informací o stavu plnění SLA ze strany poskytovatele služeb cloud computingu,
 • poskytování informací o stavu plnění SLA ze strany spotřebitele služeb cloud computingu,
 • poskytování informací o stavu služby cloud computingu z hlediska optimalizace nastavení konfigurací služby, za které je odpovědný spotřebitel služby cloud computingu,
 • poskytování informací o stavu shody úrovně služby cloud computingu s interními metrikami spotřebitele služby,
 • identifikace odchylek od očekávaného stavu,
 • řešení detekovaných odchylek,
 • realizace požadavků byznysu souvisejících s běžným provozem služby cloud computingu,
 • realizace požadavků na přístup ke službě cloud computingu.

Fáze životního cyklu služby cloud computingu Provoz služeb cloud computingu obsahuje následující procesy:

 • Řízení událostí,
 • Řízení incidentů (U731A ),
 • Řízení problémů (U732A ),
 • Řízení požadavků na službu cloud computingu (U074A),
 • Řízení požadavků na přístup ke službě cloud computingu (U075A),
 • Monitorování provozu služby cloud computingu.

Procesy provozu služeb cloud computingu jsou podporovány funkcemi:

 • servis desk,
 • technický management,
 • IT operační management,
 • aplikační management.

Funkce servis desku je v prostředí spotřebitele služeb cloud computingu rozšířena o propojení se servis deskem poskytovatele služby cloud computingu. Toto propojení zajišťuje, že procesy provozu služeb cloud computingu se realizují na obou stranách služby cloud computingu. Obvykle se jedná o manuální propojení, kdy příslušní pracovníci poskytovatele a spotřebitele služby cloud computingu mají přístup do obou servis desků. Na základě potřeby vyplývající z řízení provozu životního cyklu některého procesu v jednom servis desku vytvoří pracovník ve druhém servis desku incident, požadavek na službu nebo požadavek na přístup ke službě. Proces zdrojového servis desku pak čeká na výsledek příslušného procesu v partnerském servis desku.

Realizace funkcí technického managementu a aplikačního managementu závisí na typu služby cloud computingu služby a dohodnutých podmínkách dodávky služby cloud computingu služby. Rozsah technického respektive aplikačního managementu se tak může pohybovat od stavu, kdy jeho existence na straně spotřebitele služby cloud computingu není vůbec realizovaná až po stav podobný dodávce služby vlastním IT.

Funkce IT operačního managementu je v prostředí spotřebitele služby cloud computingu služby modifikovaná. Oblast monitoringu je rozšířena o zaměření na parametry a metriky dodávané služby v závislosti na SLA, avšak tentokrát z pohledu spotřebitele služby. Podíl rozsahu monitoringu z pohledu dodavatele služby byznysu se může v závislosti na typu služby cloud computingu přiblížit až k nulové hodnotě. Oblast fyzické správy IT infrastruktury, která se fyzicky nachází u poskytovatele služby cloud computingu, je úplně eliminovaná.

7.5. Nepřetržité zdokonalování služby cloud computingu

Účelem fáze nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu je zabezpečení, že využívaná služba cloud computingu bude neustále a optimálním způsobem podporovat realizaci byznys procesů, a to jak z hlediska její účinnosti, tak i nákladové efektivity a přijatelné míry rizika. Využívaná služba cloud computingu by měla být schopna dosahovat očekávaných efektů s přijatelnými náklady na její využívání po celou dobu svého životního cyklu.

Základem pro efektivní optimalizaci využívání služby cloud computingu jsou smluvní ustanovení ve smlouvě s poskytovatelem služby umožňující spotřebiteli služby realizovat aktivity potřebné pro podporu zdokonalování služby cloud computingu. Na tyto smluvní ustanovení navazuje SLA obsahující definice parametrů a metrik služby včetně jejich hodnot, které jsou pak použity pro měření výkonnosti služby cloud computingu.

Prostředkem pro měření výkonnosti služby cloud computingu je monitorování a vyhodnocování naměřených hodnot parametrů a metrik služby. Pokud z porovnání naměřených hodnot parametrů a metrik a aktuálních požadavků byznysu vyplyne, že výkonnost služby již nesplňuje požadavky byznysu nebo vykazuje trend, že tyto požadavky přestanou být plněny, znamená to, že je potřeba vytvořit požadavek na změnu služby nebo úroveň poskytování služby.

Realizace požadavku na změnu znamená zahájení komunikace s poskytovatelem služby. V případě potřeby změnit úroveň poskytované služby se bude jednat o úpravu SLA. V případě potřeby změny služby, což může být například změna některé funkcionality, se bude jednat o zahájení iterace životního cyklu služby cloud computingu. Oba typy změn mohou mít vliv jak na potřebu změny ve smluvních ujednáních s poskytovatelem služby, tak na potřebu spotřebitele aktualizovat plány řízení rizik, financování služby nebo revizi požadavků na službu cloud computingu. Není-li poskytovatel schopen akceptovat požadavek na změnu služby, mohou být zahájeny činnosti pro přechod k jinému poskytovateli.

Fáze životního cyklu služby cloud computingu Nepřetržité zdokonalování služby cloud computingu obsahuje následující procesy: Řízení nepřetržitého zdokonalování služby cloud computingu.