Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : MBI - koncepce a mapa řešení
MBI - koncepce a mapa řešení
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Úvod - Tým a kodex MBI, Terminologie MBI, Doporučená řešení, Příručka
 • Úvod zahrnuje:
  • tým MBI a základní pravidla ( Kodex ) řešení a využití MBI (TG01 ),
  • terminologický slovník (TG02 ),
  • doporučené postupy a řešení pro efektivní využití MBI (TG03 ).
 • Pro detailnější informace k použití MBI je k dispozici příručka (TG04 ).
2. Obsah MBI - souhrnný přehled domén
 • Řízení podniku (DO00 ),
 • Řízení IT podniku (DO001 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Samospráva (DO011 ),
 • Strategické řízení IT (DO000 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).
3. MBI - podstata a účel
 • MBI představuje doporučené postupy v řízení podniků a jejich IT.
 • Tato úvodní strana má charakter základní mapy celého řešení MBI, tj. jeho objektů a vazeb, a to na nejvyšší úrovni jejich struktur, tj. "rozcestník" , z kterého se uživatel může dostat na libovolný objekt MBI a libovolnou strukturu.
4. Objekty MBI a jejich vazby
 • MBI obsahuje několik základních objektů - úlohy, scénáře, faktory, metriky, dokumenty, role, metody, aplikace . Kromě základních objektů obsahuje MBI i několik podpůrných objektů (analytické dimenze a další).
 • Úloha představuje v MBI základní objekt řízení (IT i podniku), k němuž se váže většina ostatních objektů.
 • Prvky každého z objektů jsou uspořádány v hierarchické struktuře (např. domény – skupiny úloh – úlohy, skupiny dokumentů – podskupiny dokumentů – dokumenty atd.) a jsou vzájemně provázány vazbami .
 • V následujícím přehledu jsou uvedeny odkazy na úvodní stránky objektů obsahující odkazy na další informace, tj. přestavuje hlavní rozcestník celého MBI:
 • Každý objekt (úloha, metrika, dokument atd.) je identifikován kromě klíče (např. 23) i kódem , např. pro úlohu Analýzy prodeje zboží a služeb je kód (UQ104A ). Na základě kódů jsou objekty v MBI uspořádány a nabízejí v případě potřeby také rychlejší možnosti výběru požadovaného objektu.
5. Řízení podniku podniku (DO00)
 • Strategické řízení podniku, tj. strategické analýzy, formulace podnikové strategie atd. (TGQ000 ),
 • Finanční řízení podniku, tj. hlavní kniha, závazky, pohledávky, pokladna, finanční analýzy a plánování (TGQ050 ),
 • Podnikový controlling (TGQ090 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb, včetně řízení kategorií zboží, přípravy ceníků zboží atd. (TGQ100 ),
 • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb (TGQ150 ),
 • Řízení skladů , řízení inventur, řízení expedičních skladů atd. (TGQ200 ),
 • Řízení lidských zdrojů - a rozvoje jejich kvalifikace (TGQ250 ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ),
 • Marketing – marketingové analýzy, plánování a řízení marketingových kampaní apod. (TGQ350 ),
 • Řízení dopravy – zajišťování požadavků na dopravu interními kapacitami i externím dopravci (TGQ400 ),
 • Řízení energií – zajišťování požadavků na energie a vyhodnocování spotřeby různých druhů energií (TGQ450 ).
6. Odvětvová řešení
 • Odvětvová řešení IT - představují kombinace standardních úloh řízení a úloh specifických pro dané odvětví a z ahrnují tato řešení:
7. Typy úloh podnikového řízení – standardní a specifické úlohy
 • Smyslem typů úloh je kategorizovat obsah řízení z pohledu standardních operací s daty (evidence, transakce, reporting, analýzy, plánování). Účelem je i řešení vazeb mezi úlohami řízení byznysu (podnikového řízení) a úlohami řízení IT .
 • Úlohy a všechny další o bjekty řízení byznysu se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem objektu (např. pro skupinu úloh TG Q 100, pro úlohu U Q 102A apod.).
 • Každá skupina úloh podnikového řízení obsahuje standardně 5 základních úloh , tj.
  • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází, např.: vytvoření a aktualizace databáze zákazníků, zboží, obchodních zakázek apod.,
  • Zajištění obchodních a dalších transakcí - realizace finančních, prodejních, nákupních a dalších transakcí, např. zpracování zákaznických požadavků, vytváření a další zpracování obchodních dokumentů, tj. poptávek, nabídek, objednávek atd.,
  • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav, např. přehledů prodeje dle obchodníků, objednávek, zboží a služeb, zákazníků apod.,
  • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy jednotlivých ukazatelů podle jejich dimenzí, např.: analýzy prodeje zboží a služeb podle aktuální potřeby manažerů, analýzy prodeje podle zákazníků, obchodních útvarů apod.,
  • Plánovací úlohy v podnikovém řízení - s respektováním relevantních dimenzí, např.: plánování a rozvrhování operací prodeje, příprava rozpočtu apod.
 • Kromě základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy podnikového řízení , např. inventury skladů, řízení poprodejního servisu apod.
8. Řízení IT podniku - domény
 • Strategické řízení IT (DO000 ) – příprava jednotlivých částí informační strategie, strategie sourcingu, strategie využití cloud computingu atd.,
 • Řízení IT služeb (DO100 ) – návrh a realizace IT služeb, příprava SLA, plánování projektů, řízení vztahů k dodavatelům a zákazníkům IT služeb atd.,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ) – řízení datových, personálních a technologických zdrojů - jejich evidence, analýzy a plánování,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ) – analýzy a plánování nákladů, efektů IT, řízení návratnosti investic do IT,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) – dělí se na řízení projektů a řešení projektů - podle typů projektů, resp. aplikací (ERP, BI, CRM, ECM atd.),
 • Řízení provozu IT (DO700 ) – řízení a správa provozu, řízení incidentů a problémů, řízení uživatelských požadavků, service desku apod.
9. Metriky – ukazatelé využívané v řízení podniku a IT, ve vazbě k dimenzím
 • Metrika se v MBI chápe jako sledovaná a měřená hodnota ukazatele pro potřeby řízení podniku a jeho IT.
 • K ukazatelům se váží dimenze pro jejich identifikaci, analýzy a plánování (např. dimenze Služby, Dodavatelé, Projekty atd.).
 • Souhrnný přehled metrik je na jejich úvodní stránce (IG0 ) a člení se do těchto skupin :
  • Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
  • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ),
  • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
  • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ),
  • Metriky řízení provozu IT (IG600 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
  • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ),
  • Metriky řízení marketingu podniku (IGQ2 ),
  • Metriky řízení nákupu podniku (IGQ3 ),
  • Metriky řízení skladů podniku (IGQ4 ),
  • Metriky řízení dopravy (IGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (IGQ50 ),
  • Metriky řízení majetku podniku (IGQ56 ),
  • Organizace a správa (IGQ90 ),
  • Metriky řízení výroby (IGQ6XMN ).
10. Dimenze – analytické dimenze pro vyhodnocování ukazatelů
 • Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení sledovaných ukazatelů a je tak součástí de facto každé metriky. Má obvykle hierarchickou strukturu prvků.
 • Smyslem dimenzí je v kombinaci s ukazateli (v rámci metrik) vytvořit základnu pro komplexnější analýzy a plánování v podnikovém řízení i v IT. Příkladem může být dimenze "IT služby" (DI101 ).
 • Souhrnný přehled dimenzí je na jejich úvodní stránce (DIG0 ) a člení se do těchto skupin :
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • IT služby a zdroje (DIG100 ),
  • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
  • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ),
  • Dimenze majetku (DIGQ45 ),
  • Dimenze dopravy a hospodaření s energiemi (DIGQ50 ),
  • Dimenze výroby (DIGQ53XMN ).
11. Faktory
 • Faktor představuje souhrnné vyjádření pro organizační, technické a další podmínky řešení jednotlivých úloh.
 • Smyslem faktorů je jednak definovat existující prostředí pro řízení podniku a jeho IT . Příkladem může být faktor "Cloud computing" (F100 ).
 • Souhrnný přehled faktorů je na jejich úvodní stránce (FG0 ) a člení se do těchto skupin :
  • Byznys prostředí (FG000 ), např. velikost a odvětví podniku, socioekonomické a organizační faktory, úroveň managementu a další,
  • Business Analytics (BA) (FG070), faktory, které se specificky váží k analytickým a plánovacím úlohám v podnikovém řízení,
  • Poskytování IT služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ), zahrnuje zejména sourcing, cloud computing a jeho služby,
  • Faktory IT aplikací (FG300), např. ERP, business intelligence, CRM, ECM atd.,
  • Faktory IT, techniky a infrastruktury (FG800 ), zejména faktory technických prostředků a základního software.
12. Aplikace
 • Aplikace mají prakticky výlučně dokumentační nebo demo charakter.
 • Souhrnný přehled aplikací je na jejich úvodní stránce (AG0 ) a člení se do těchto skupin :
  • Analytické a plánovací aplikace pro podporu řízení IT (AG000 ),
  • Aplikace a nástroje pro řízení podniku (AGQ00 ),
  • Aplikace a nástroje dostupné v rámci služeb eGovernmentu (AGB00XGO ).
13. Role
 • Role určují, jak se pracovník podílí na řešení úloh v určité doméně, resp. skupině úloh.
 • Smyslem rolí je přesněji vyjádřit, jak jsou nebo mají být úlohy v řízení podniku i IT personálně zajištěny, resp. jaká je personální náročnost na realizaci jednotlivých úloh. Příkladem může být role "Informační manažer, CIO" (R101 ).
 • Souhrnný přehled rolí je na jejich úvodní stránce (RG0 ) a člení se do těchto skupin:
  • Řídící pracovníci v IT (RG100 ),
  • Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ),
  • Analytici, systémoví analytici (RG300 ),
  • Vývojáři (RG400 ),
  • Návrháři a správci databází (RG500 ),
  • Systémoví administrátoři (RG600 ),
  • Technici a operátoři (RG700 ),
  • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ).
14. Dokumenty
 • Dokumentem se v  MBI rozumí jakákoli datová struktura, která představuje podstatný vstup nebo výstup úloh řízení podniku a jeho IT. Touto datovou strukturou může být dokument v papírové nebo elektronické formě, databáze, report, tabulka, graf, schéma, obraz .
 • Smyslem dokumentů v MBI je přesněji definovat požadované vstupy a očekávané výstupy jednotlivých úloh. Příkladem může být dokument "Smlouva o poskytovaných službách, SLA" (D103A ).
 • Souhrnný přehled dokumentů je na jejich úvodní stránce (DG0 ) a člení se do těchto skupin :
  • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
  • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
  • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
  • Dokumenty IT ekonomiky (DG300 ),
  • Dokumenty řízení rozvoje IT služeb (DG400 ),
  • Dokumenty řízení provozu IT (DG700 ),
  • Podnikové dokumenty mimo IT (DGQ01 ).
15. Scénáře
 • Smyslem scénářů je definovat a kategorizovat potenciální problémy a otázky v řízení podniku i IT a vytvořit tak i obsahovou základnu pro jejich analýzy. Příkladem může být scénář "Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT" (S031 ).
 • Souhrnný přehled scénářů je na jejich úvodní stránce (SG0 ) a člení se do těchto skupin :
  • Scénáře ve strategickém řízení IT (SG000 ),
  • Scénáře v řízení IT služeb (SG100 ),
  • Scénáře v řízení zdrojů IT (SG200 ),
  • Scénáře v řízení IT ekonomiky (SG300 ),
  • Scénáře v řízení rozvoje IT služeb (SG400 ),
  • Scénáře v řízení provozu IT (SG500 ),
  • Scénáře k řízení podniku (SGQ000 ).
16. Metody, metodiky, standardy, rámce
 • Metody jsou souhrnným označením pro manažerské, analytické a plánovací metodiky, metody, normy a rámce aplikovatelné v rámci úloh MBI. * /Smyslem je určit, které z metod, metodik, norem a rámců (dále jen metody) je efektivní nebo nutné u jednotlivých úloh využívat . Příkladem může být "Metoda BSC" (M002 ).
 • Souhrnný přehled metod je na jejich úvodní stránce (MG0 ) a člení se do těchto skupin:
  • Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ),
  • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ),
  • Metodiky řízení informatiky (MG100 ),
  • Standardy a normy v informatice (MG200 ),
  • Rámce v informatice (MG300 ),
  • Metodiky řízení projektů (MG400 ),
  • Metodiky řešení projektů (MG500 ).
17. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně