Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : MBI - koncepce a mapa řešení
MBI - koncepce a mapa řešení
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. MBI - základní informace
 • MBI představuje doporučené postupy a řešení v řízení podniků a jejich IT,
 • Souhrnný přehled o možnostech a funkcích MBI je na této stránce v její příloze PDF k zobrazení a případně stažení (ikonky v záhlaví stránky),
 • Dokument obsahuje i složení týmu MBI a Kodex využití a spolupráce na MBI,
 • Pro použití v MBI i mimo něj je k dispozici terminologický slovník, který je rovněž součástí balíčku ke stažení.
2. Obsah MBI - souhrnný přehled domén
 • Řízení podniku (DO00 ),
 • Řízení IT podniku (DO001 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Samospráva (DO011 ),
 • Strategické řízení IT (DO090 ),
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ).
3. MBI - podstata a účel
 • Tato úvodní strana má charakter základní mapy celého řešení MBI, tj. jeho objektů a vazeb, a to na nejvyšší úrovni jejich struktur, tj. "rozcestník" , z kterého se uživatel může dostat na libovolný objekt MBI a libovolnou strukturu.
4. Komponenty MBI a jejich vazby
 • MBI obsahuje několik základních komponent - úlohy, scénáře, faktory, metriky, dokumenty, role, metody, aplikace . Kromě základních komponent obsahuje MBI i několik podpůrných komponent (analytické dimenze a další).
 • Úloha představuje v MBI základní komponentu řízení (IT i podniku), k níž se váže většina ostatních komponent.
 • Prvky každé z komponent jsou uspořádány v hierarchické struktuře (např. domény – skupiny úloh – úlohy, skupiny dokumentů – podskupiny dokumentů – dokumenty atd.) a jsou vzájemně provázány vazbami .
 • V následujícím přehledu jsou uvedeny odkazy na úvodní stránky komponent obsahující odkazy na další stránky jednotlivých komponent, tj. přestavuje hlavní rozcestník celého MBI:
 • Každá komponenta (úloha, metrika, dokument atd.) je identifikována kromě klíče (např. 23) i kódem , např. pro úlohu "Analýzy prodeje zboží a služeb" je kód (UQ104A ). Na základě kódů jsou komponenty v MBI uspořádány a nabízejí v případě potřeby také rychlejší možnosti výběru požadované komponenty.
5. Typy úloh podnikového řízení
 • Smyslem typů úloh je kategorizovat obsah řízení z pohledu standardních operací s daty (evidence, transakce, reporting, analýzy, plánování). Účelem je i řešení vazeb mezi úlohami řízení byznysu (podnikového řízení) a úlohami řízení IT .
 • Úlohy a všechny další komponenty řízení byznysu se v MBI odlišují od komponent řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem komponenty (např. pro skupinu úloh TG Q 100, pro úlohu U Q 102A apod.).
6. Metriky – ukazatelé využívané v řízení podniku a IT
 • Metrika se v MBI chápe jako sledovaná a měřená hodnota ukazatele pro potřeby řízení podniku a jeho IT.
 • K ukazatelům se váží dimenze pro jejich identifikaci, analýzy a plánování (např. dimenze Služby, Dodavatelé, Projekty atd.).
 • Souhrnný přehled metrik je na jejich úvodní stránce (IG0 ).
7. Analytické dimenze pro vyhodnocování ukazatelů
 • Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení sledovaných ukazatelů a je tak součástí de facto každé metriky. Má obvykle hierarchickou strukturu prvků.
 • Smyslem dimenzí je v kombinaci s ukazateli (v rámci metrik) vytvořit základnu pro komplexnější analýzy a plánování v podnikovém řízení i v IT. Příkladem může být dimenze "IT služby" (DI101 ).
 • Souhrnný přehled dimenzí je na jejich úvodní stránce (DIG0 ).
8. Faktory
 • Faktor představuje souhrnné vyjádření pro organizační, technické a další podmínky řešení jednotlivých úloh.
 • Smyslem faktorů je jednak definovat existující prostředí pro řízení podniku a jeho IT . Příkladem může být faktor "Cloud computing" (F100 ).
 • Souhrnný přehled faktorů je na jejich úvodní stránce (FG0 ).
9. Aplikace
 • Aplikace mají prakticky výlučně dokumentační nebo demo charakter.
 • Souhrnný přehled aplikací je na jejich úvodní stránce (AG0 ) .
10. Role
 • Role určují, jak se pracovník podílí na řešení úloh v určité doméně, resp. skupině úloh.
 • Smyslem rolí je přesněji vyjádřit, jak jsou nebo mají být úlohy v řízení podniku i IT personálně zajištěny, resp. jaká je personální náročnost na realizaci jednotlivých úloh. Příkladem může být role "Informační manažer, CIO" (R101 ).
 • Souhrnný přehled rolí je na jejich úvodní stránce (RG0 ).
11. Dokumenty
 • Dokumentem se v  MBI rozumí jakákoli datová struktura, která představuje podstatný vstup nebo výstup úloh řízení podniku a jeho IT. Touto datovou strukturou může být dokument v papírové nebo elektronické formě, databáze, report, tabulka, graf, schéma, obraz .
 • Smyslem dokumentů v MBI je přesněji definovat požadované vstupy a očekávané výstupy jednotlivých úloh. Příkladem může být dokument "Smlouva o poskytovaných službách, SLA" (D103A ).
 • Souhrnný přehled dokumentů je na jejich úvodní stránce (DG0 ).
12. Scénáře
 • Smyslem scénářů je definovat a kategorizovat potenciální problémy a otázky v řízení podniku i IT a vytvořit tak i obsahovou základnu pro jejich analýzy. Příkladem může být scénář "Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT" (S031 ).
 • Souhrnný přehled scénářů je na jejich úvodní stránce (SG0 ).
13. Metody, metodiky, standardy, rámce
 • Metody jsou souhrnným označením pro manažerské, analytické a plánovací metodiky, metody, normy a rámce aplikovatelné v rámci úloh MBI.
 • Smyslem je určit, které z metod, metodik, norem a rámců (dále jen metody) je efektivní nebo nutné u jednotlivých úloh využívat . Příkladem může být "Metoda BSC" (M002 ).
 • Souhrnný přehled metod je na jejich úvodní stránce (MG0 ).
14. Příloha
 • Charakteristika MBI je i v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky) a jeho obsah uvádí další přehled:
  • Úvod,
  • Obsah MBI - souhrnný přehled domén,
  • MBI - podstata a účel,
  • Komponenty MBI a jejich vazby,
  • Řízení podniku (DO00 ),
  • Ovětvová řešení,
  • Typy úloh podnikového řízení,
  • Řízení IT podniku – domény,
  • Metriky – ukazatelé využívané v řízení podniku a IT,
  • Analytické dimenze pro vyhodnocování ukazatelů,
  • Faktory,
  • Aplikace,
  • Role,
  • Dokumenty,
  • Scénáře,
  • Metody, metodiky, standardy, rámce,
  • Poznámky, reference.
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně