Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : MBI - koncepce a mapa řešení
MBI - koncepce a mapa řešení
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika MBI je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Co je MBI a co je jeho smyslem
 • MBI je portál presentující obsah řízení firem různých typů (strojírenství, retail,…), a současně i obsah řízení IT .
 • MBI – není metodika , ale obsahové vymezení jednotlivých komponent řízení (úloh, rolí atd.) a jejich vzájemných vazeb.
3. Komponenty řízení
 • MBI je založeno na několika základních komponentách řízení firmy :
  • úlohách, scénářích, faktorech, metrikách, dimenzích, dokumentech, rolích, metodách a IT aplikacích ,
  • kromě základních komponent obsahuje MBI i několik podpůrných komponent,
 • Prvky každé z komponent jsou uspořádány v hierarchické struktuře (např. domény – skupiny úloh – úlohy, skupiny dokumentů – podskupiny dokumentů – dokumenty atd.),
 • Každá komponenta (i její vyšší struktury) je identifikována kódem , např. pro úlohu „Analýzy prodeje zboží a služeb“ je kód (UQ104A). Počáteční znaky pro kód komponenty i její vyšší struktury jsou na obrázku uvedeny v závorkách, např. pro skupinu úloh řízení prodeje je kód TGQ100 .
 • Každá komponenta má na nejvyšší úrovni struktury úvodní stránku identifikovanou úvodními znaky a znakem „0“, např. FG0 pro faktory, IG0 pro metriky apod. Tato stránka obsahuje odkazy na další stránky komponenty a přestavuje rozcestník pro každou komponentu.
 • Přehled komponent na hlavní stránce MBI ukazuje obrázek . Podle potřeby lze získat základní informace ke každé komponentě po najetí kursorem na příslušný list květiny, jak ukazuje také obrázek.
3.1. Úlohy
 • Úlohy a všechny další komponenty řízení byznysu se v MBI odlišují od objektů řízení IT znakem „Q“ v kódu hned za prefixem komponenty (např. pro skupinu úloh TGQ100, pro úlohu UQ104A apod.).
 • Základní komponentu představuje úloha , k níž se váží ostatní komponenty.
3.2. Scénáře
 • Scénáře definují analytické otázky při řešení projektů.
 • Přehled skupin scénářů s dalšími odkazy je na stránce (SG0 ).
3.3. Faktory
 • Faktor představuje souhrnné vyjádření pro organizační, technické a další podmínky řešení
 • Přehled skupin faktorů s dalšími odkazy je na stránce (FG0 ).
3.4. Role
 • Role určují, kdo a jak se podílí na řízení , resp. řešení a využití jednotlivých úloh.
 • Smyslem rolí je přesněji vyjádřit, jak jsou nebo mají být úlohy v řízení podniku i IT personálně zajištěny, resp. jaká je personální náročnost na realizaci jednotlivých úloh.
 • Přehled skupin rolí s dalšími odkazy je na stránce (RG0 ).
3.5. Dokumenty
 • Dokumentem se v MBI rozumí jakákoli datová struktura, která představuje podstatný vstup nebo výstup úloh
 • Přehled skupin dokumentů s dalšími odkazy je na stránce (DG0 ).
3.6. Metriky
 • Metrika se v MBI chápe jako sledovaná a měřená hodnota ukazatele pro potřeby řízení podniku a jeho IT.
 • K ukazatelům se váží dimenze
 • Přehled skupin metrik s dalšími odkazy je na stránce (IG0 ).
3.7. Dimenze
 • Dimenzí se v MBI rozumí analytické hledisko pro identifikaci a hodnocení sledovaných ukazatelů.
 • Přehled skupin dimenzí s dalšími odkazy je na stránce (DIG0 ).
3.8. Aplikace
 • Aplikace mají v rámci MBI prakticky pouze dokumentační nebo demo charakter.
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
 • Přehled skupin aplikací s dalšími odkazy je na stránce (AG0 ).
3.9. Metody
 • Metody jsou souhrnným označením pro manažerské, analytické a plánovací metodiky, metody, normy a rámce
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
 • Přehled skupin metod s dalšími odkazy je na stránce (MG0 ).
4. Domény řízení v MBI
 • Doména představuje v MBI nejvyšší úroveň hierarchie komponenty „ Úloha “ – (Doména – Skupina úloh – Úloha).
 • Domény se rozdělují do dvou skupin : domény řízení podniku (byznysu) a domény řízení IT ..
4.1. Podnikové řízení a analytika -
 • Základní doménou je doména „Podnikové řízení a analytika“ (DO00 ), Obsahuje všechny obvyklé oblasti řízení podniku (Finance, Prodej, Nákup, atd.) – skupiny úloh.
 • Tyto oblasti řízení tvoří základ i pro řešení dalších odvětvových řešení (Výroba, Retail, atd.),
4.2. Odvětvová řešení
 • Aktuálně MBI zahrnuje:
  • Řízení strojírenské výroby (DO002 ),
  • Řízení stavební výroby (DO003 ),
  • Řízení a analytika v maloobchodě (retailu) (DO005 ),
  • Samospráva, orgány veřejné moci (OVM) (DO011 ).
4.3. Řízení IT -
 • „Řízení IT podniku“ (DO001 ) obsahuje:
  • Strategické řízení IT (DO090 ),
  • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),
  • Řízení provozu IT (DO700 ).
5. Kategorizace úloh řízení -

Smyslem je kategorizovat obsah řízení byznysu z pohledu standardních operací s daty. Každá oblast řízení (skupina úloh) podnikového řízení obsahuje standardně 6 typů základních úloh.

 • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
 • Zajištění obchodních a dalších transakcí - realizace finančních, prodejních, nákupních a dalších transakcí,
 • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav,
 • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy podnikových ukazatelů podle analytických dimenzí,
 • Plánovací úlohy v podnikovém řízení - s respektováním relevantních dimenzí,
 • Úlohy pokročilé analytiky a data science – a to funkce dolování dat, prediktivní analytiky, text miningu a process miningu,
 • Kromě základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy podnikového řízení, např. inventury skladů, řízení poprodejního servisu apod..
6. Principy komunikace a užití MBI

6.1. 3 úrovně detailu
 • Obsah MBI presentován tam, kde je to účelné na 3 úrovních detailu:
  • úroveň 1 – souhrnný slide – všechny nejpodstatnější informace ke stránce, komponentě musí být uvedeny pouze na 1 slidu ,
  • úroveň 2 – stránka portálu – obsahuje všechny potřebné základní informace ke komponentě a odkazy na další stránky ,
  • úroveň 3 - přiložený dokument k dané stránce – obvykle v PDF, obsahující detailnější informace a zejména u skupin nebo podskupin komponent i všechny informace k jednotlivým komponentám. .
6.2. Stahování obsahu
 • Obsah stránek u dílčích komponent (úloh, metrik,…) lze si pro další použití stáhnout přímo do Wordu – ikonka „W“ v záhlaví stránky.
7. Řešení vazeb v MBI
 • Zobrazení vazeb je zde možné dvěma způsoby - pomocí odkazů přímo v textu , nebo pomocí matic vazeb generovaných přímo z databáze MBI ,
 • Obrázek dokumentuje vazby rolí k úlohám řízení prodeje,
 • U každé role i úlohy jsou kromě jejich kódu umístěny 2 ikonky
  • první pro přechod na příslušnou stránku role nebo úlohy,
  • druhá pro zobrazení souhrnného slidu,
 • Na místě prvku matice, vazby:
  • u vazeb úloh a rolí je uveden kód RACI matice,
  • u vazeb úloh a dokumentů je uvedeno, zda je o vstup, výstup, update v úloze (I, O, U),
  • u ostatních komponent je uvedena odhadovaná úroveň významu komponenty pro realizaci úlohy.
8. Příklady užití, doporučená řešení
 • Komponenty MBI jsou zde podkladem pro řešení vymezující jejich základní obsah a některá doporučení.
 • V rámci dále uvedených příkladů užití nejsou zařazeny příklady k řízení IT, ty jsou součástí domény „Řízení IT podniku“ (DO001 ).
8.1. Řešení rozvoje řízení firmy
 • formulace strategie a cílů podniku - úlohy (UQ001A ) a (UQ002A ),
 • vyhodnocení obsahu oblastí řízení firmy - oblasti (TGQ000 ) – (TGQ530XMN ),
 • vyhodnocení obsahu jednotlivých byznys úloh řízení - dokumentace každé z úloh obsahuje její účel, scénáře, resp. analytické otázky, role, vstupy a výstupy, klíčové aktivity a podmínky úspěšné realizace úlohy, např. (UQ102A ),
 • analýza úlohy dle sady analytických otázek ve scénářích - např. scénáře (SQ101 ) a (SQ002 ) pro úlohu (UQ102A ),
 • analýzy podstatných faktorů ovlivňující průběh úloh v dané oblasti řízení - např. faktor (F371 ) pro úlohu (UQ102A ),
 • analýza vazeb mezi oblastmi řízení - na stránce každé oblasti řízení je v paragrafu 5 vymezení podstatných souvislosti, tj vztahů dané oblasti na ostatní oblasti řízení firmy,
 • analýzy dalších komponent řízení a jejich souvislostí - v dalších paragrafech jsou uvedeny přehledy a odkazy na pro danou oblast adekvátní metriky, role, aplikace, dokumenty a metody řízení - odkazy – na každé stránce oblasti řízení – paragrafy 6 – 11,
 • rozvoj řízení IT firmy - vše – v doméně „Řízení IT podniku“ (DO001 ),
 • návrhy, formulace a dokumentace změn v rámci daných úloh, resp. návrh nových úloh.
8.2. Řešení rozvoje byznysu ve vztahu k IT a jeho transformace a výkonnosti –
 • posouzení a vyhodnocení základních otázek rozvoje byznysu ve vztahu k IT na strategické úrovni - skupina úloh „IT jako součást byznysu“ (TG001 ),
 • posouzení a uplatnění specifických metod pro zásadní změny a transformaci byznysu - úlohy (UQ005A ), (UQ006A ), (UQ007A ) a (UQ008A ),
 • nastavení a řízení výkonnosti firmy - úlohy (UQ003A ) a (UQ004A ),
8.3. Řešení projektu pro nasazení transakčních aplikací ve firmě
 • naplánování, posouzení a zadání nového projektu - úloha (U122A ),
 • vymezení obsahu projektu, např. obsahem úloh dle typů (kapitola 4),
 • pokud je záměr externí dodávky - postup a základní doporučení pro výběr externího dodavatele - úloha (U134A ),
 • nastavení řízení a organizace projektu - skupina úloh (TG401 ),
 • postup řešení aplikačního projektu:
 • úvodní studie a analýza v rámci projektu:
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích definovaných v úvodu každé stránky byznys úlohy, např. u prodeje (SQ101 ) a (SQ002 ),
  • jako podklad - zobecněný obsah úloh byznysu, např. pro řešení transakcí prodeje (UQ102A ),
  • součástí každé byznys úlohy jsou i vstupy a výstupy, klíčové aktivity a podmínky úspěšné realizace úlohy,
 • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů,
  • zejména skupiny faktorů Byznys prostředí (FG000 ) a Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ),
  • aplikačních - kategorie ERP (F300 ), CRM (F371 ), eBusinessu (F350 ), (F351 ), nebo (F354 ) a ECM (F500 ),
 • návrhy na kastomizaci aplikací, návrhy nových aplikací, jejich implementaci a provoz.
8.4. Řešení projektu pro nasazení analytických a plánovacích aplikací ve firmě
 • naplánování a posouzení nového projektu - úloha (U122A ),
 • vymezení obsahu projektu , např. obsahem úloh dle typů (kapitola 4),
 • postup a základní doporučení pro výběr externího dodavatele - úloha (U134A ),
 • nastavení řízení a organizace projektu - skupina úloh (TG401 ),
 • postup řešení projektu BI / SSBI
  • pro Business Intelligence - skupina úloh (TG430 ),
  • pro Self Service Business Intelligence - skupina úloh (TG450 ),
 • úvodní studie, analýza a modelování v rámci projektu BI / SSBI:
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích definovaných v úvodu každé stránky byznys úlohy, např. u analýzy prodeje (SQ101 ) a (SQ004 ),
  • jako podklad - zobecněný obsah úloh byznysu, např. pro řešení analýzy prodeje (UQ104A ),
  • součástí každé byznys úlohy jsou i funkcionalita na základě vybraných ukazatelů a dimenzí, datové zdroje, adekvátní IT nástroje a podmínky úspěšné realizace úlohy,
 • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů,
  • zejména skupiny faktorů Byznys prostředí (FG000 ) a Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ),
  • komponenty a nástroje pro BI a SSBI (FG400 ) a (ASGQ00 ), (ASGQ05 ),
 • návrhy na BI / SSBI aplikace, jejich implementaci a provoz.
8.5. Řešení rozvoje pokročilé analytiky firmy
 • naplánování a posouzení nového projektu - úloha (U122A ),
 • vymezení obsahu projektu, např. obsahem úloh dle typů,
 • vytvoření celkového obrazu o obsahu podnikové a zejména pokročilé analytiky - skupina faktorů (FG400 ), pokročilé analytiky - podskupina faktorů (FSG440 ),
 • doporučení pro výběr externího dodavatele a nastavení řízení a organizace projektu – obdobné, částečně redukované jako u analytických aplikací,
 • analýza a modelování v rámci projektu pokročilé podnikové analytiky:
  • je účelné vycházet z analytických otázek ve scénářích definovaných v úvodu každé stránky byznys úlohy,
  • jako podklad - zobecněný obsah úloh byznysu v paragrafu 4.6, např. pro pokročilou analýzu prodeje (UQ109A ),
 • hodnocení a respektování škály ovlivňujících faktorů - zejména skupiny faktorů Byznys prostředí (FG000 ) a Poskytování služeb, provozní a rozvojové modely (FG100 ),
 • návrhy aplikací pokročilé analytiky.
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně