Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : MBI - principy řešení
MBI - principy řešení
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku principů a konceptu MBI. Jeho celková, detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
2. Co je MBI a co je jeho smyslem
 • MBI je portál presentující obsah řízení firem různých typů (strojírenství, retail,…), a současně i obsah řízení IT .
 • MBI – není metodika , ale obsahové vymezení jednotlivých komponent řízení (úloh, rolí atd.) a jejich vzájemných vazeb a je tak primárně prostorem pro přípravu analytiku a podkladem pro řešení jejich problémů.
3. Komponenty řízení
 • MBI je založeno na několika základních komponentách řízení firmy:
  • úlohách, scénářích, faktorech, metrikách, dimenzích, dokumentech, rolích, metodách a IT aplikacích ,
  • kromě základních komponent obsahuje MBI i několik podpůrných komponent,
 • Prvky každé z komponent jsou uspořádány v hierarchické struktuře (např. domény – skupiny úloh – úlohy, skupiny dokumentů – podskupiny dokumentů – dokumenty atd.),
 • Každá komponenta (i její vyšší struktury) je identifikována kódem , např. pro úlohu „Analýzy prodeje zboží a služeb“ je kód (UQ104A). Počáteční znaky pro kód komponenty i její vyšší struktury jsou na obrázku uvedeny v závorkách, např. pro skupinu úloh řízení prodeje je kód TGQ100 .
 • Komponenty řízení firmy se v MBI odlišují od komponent řízení IT znakem „Q“ v kódu komponentyhned za prefixem komponenty (např. pro skupinu úloh TGQ100, pro úlohu UQ104A apod.).
 • Přehled komponent na hlavní stránce MBI ukazuje obrázek .
 • Každá komponenta má na nejvyšší úrovni struktury úvodní stránku obsahující vymezení podstaty a obsahu komponenty a základní struktura (skupiny, podskupiny) s odkazy, tedy rozcestník na jednotlivé komponenty. V dalším přehledu jsou tyto úvodní stránky:
  • Úlohy jako základní komponenty řízení jsou k dispozici na stránkách jednotlivých oblastí řízení uvedených v paragrafu 3 této stránky.
  • Přehled scénářů je na stránce „Scénáře - úvod, souhrnný přehled“ (SG0 ).
  • Přehled faktorů je na stránce „Faktory - úvod, souhrnný přehled“ (FG0 ).
  • Přehled rolí je na stránce „Role - úvod, souhrnný přehled“ (RG0 ).
  • Přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty - úvod, souhrnný přehled“ (DG0 ).
  • Přehled metrik je k na stránce „Metriky - úvod, souhrnný přehled“ (IG0 ).
  • Přehled dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIG0 )..
  • Přehled aplikací je na stránce „Aplikace - úvod, souhrnný přehled“ (AG0 ).
  • Přehled metod je na stránce „Metody - úvod, souhrnný přehled“ (MG0 ).
4. Kategorizace úloh řízení -

Smyslem je kategorizovat obsah řízení byznysu z pohledu standardních operací s daty. Každá oblast řízení (skupina úloh) podnikového řízení obsahuje standardně 6 typů základních úloh.

 • Evidenční úlohy - vytváření a aktualizace databází, zpracování dotazů do databází,
 • Zajištění obchodních a dalších transakcí - realizace finančních, prodejních, nákupních a dalších transakcí,
 • Podnikový reporting - vytváření požadovaných typů sestav,
 • Analytické úlohy v podnikovém řízení - analýzy podnikových ukazatelů podle analytických dimenzí,
 • Plánovací úlohy v podnikovém řízení - s respektováním relevantních dimenzí,
 • Úlohy pokročilé analytiky a data science – a to funkce dolování dat, prediktivní analytiky, text miningu a process miningu,
 • Kromě základních úloh obsahují skupiny úloh další specifické úlohy podnikového řízení, např. inventury skladů, řízení poprodejního servisu apod..
5. Principy komunikace a užití MBI

5.1. 3 úrovně detailu
 • Obsah MBI presentován tam, kde je to účelné na 3 úrovních detailu:
  • úroveň 1 – souhrnný slide – všechny nejpodstatnější informace ke stránce, komponentě musí být uvedeny pouze na 1 slidu ,
  • úroveň 2 – stránka portálu – obsahuje všechny potřebné základní informace ke komponentě a odkazy na další stránky ,
  • úroveň 3 - přiložený dokument k dané stránce – obvykle v PDF, obsahující detailnější informace a zejména u skupin nebo podskupin komponent i všechny informace k jednotlivým komponentám. .
5.2. Stahování obsahu
 • Obsah stránek u dílčích komponent (úloh, metrik,…) lze si pro další použití stáhnout přímo do Wordu – ikonka „W“ v záhlaví stránky.
6. Řešení vazeb v MBI
 • Zobrazení vazeb je zde možné dvěma způsoby - pomocí odkazů přímo v textu , nebo pomocí matic vazeb generovaných přímo z databáze MBI ,
 • Obrázek dokumentuje vazby rolí k úlohám řízení prodeje,
 • U každé role i úlohy jsou kromě jejich kódu umístěny 2 ikonky
  • první pro přechod na příslušnou stránku role nebo úlohy,
  • druhá pro zobrazení souhrnného slidu,
 • Na místě prvku matice, vazby:
  • u vazeb úloh a rolí je uveden kód RACI matice,
  • u vazeb úloh a dokumentů je uvedeno, zda je o vstup, výstup, update v úloze (I, O, U),
  • u ostatních komponent je uvedena odhadovaná úroveň významu komponenty pro realizaci úlohy.
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně