Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení podnikové výkonnosti, stanovení KPI, KGI
Řízení podnikové výkonnosti, stanovení KPI, KGI
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ003A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Řízení podnikové výkonnosti, stanovení KPI, KGI:
 • Účelem je nastavit a zajistit řízení výkonnosti podniku a vymezit odpovídající KPI (Key Performance Indicators) a KGI (Key Goal Indicators) pro měření výkonnosti a úspěšnosti podniku na trhu,
 • Řešit specifické problémy a otázky definované v následujících scénářích:
  • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
  • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
  • Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
  • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
  • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
  • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Informační strategie (D001A ),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Podniková strategie, aktualizovaná (DQ001A ),
  • Organizační a řídící dokumenty podniku, aktualizované (DQ002A ),
  • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Nastavení řízení výkonnosti podniku - využívá se metody Řízení podnikové výkonnosti, Corporate Performance Management, CPM (M001 ). Řešení je založené na efektivním provázání metod, podnikových procesů, systémů podnikových metrik a analytických a plánovacích aplikací,
 • Využití metody Balanced Scorecard, BSC (M002 ). - nesleduje pouze finanční (tradiční) ukazatele, ale bere v úvahu např. i spokojenost zákazníků, kvalitu produktů, inovace či loajality zaměstnanců. Představuje tak koncept, ve kterém jsou podnikové aktivity rozděleny do čtyř oblastí , které ovlivňují nejen strategický rozvoj podniku a mají podstatný význam pro hodnocení výkonnosti podniku jako celku, ale i jeho vnitropodnikových útvarů . V rámci jednotlivých oblastí jsou pak stanovovány a sledovány ukazatele výkonnosti. Základní oblasti dle BSC jsou:
  • hodnotové (finanční),
  • zákaznické,
  • vnitřních procesů,
  • zaměstnanecké,
 • Řízení zákaznické oblasti - je klíčovou oblastí pro dosažení stanovených cílů podniku, neboť získání a udržení zákazníků představuje podstatu tvorby hodnoty podniku. V rámci této oblasti se často sledují, analyzují a vyhodnocují tržní podíl, výnosy z prodeje, náklady, marže či zisky různých skupin zákazníků, ze kterých lze odvozovat i věcná kritéria jako je např. loajality a schopnost udržení stávajících či získávání nových zákazníků,
 • Řízení vnitřních procesů - poměřuje především kvalitu, čas a „cenu“ procesů a činností uvnitř podniku či vnitropodnikového útvaru . Kvalita může být měřena např. procentním podílem nekvalitních produktů na celkových produktech, počtem reklamací či opravami. Časem se rozumí délka dodacích lhůt či kapacita poskytovaných služeb a cenou hospodárnost ve vynakládání nákladů, nároky na poprodejní služby, které jsou provázány se zákaznickou oblastí a řeší otázky komunikace se zákazníkem po poskytnutí služby, schopnost vyřídit další požadavky zákazníků či rychlost vyřizování reklamací a problémů,
 • Řízení zaměstnanecké oblasti – se zaměřením na spokojenost a loajalita zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifikace. Ukazatelem výkonnosti může být např. procento fluktuace,
 • Stanovení KPI a KGI - obsahuje obsahové vymezení systému KPI (Key Performance Indicators) a KGI (Key Goal Indicators), i definování jejich cílových hodnot podle plánovacích období. Hodnoty KPI a KGI se vyhodnocují periodicky, obvykle kvartálně. Klíčové ukazatele výkonnosti by měly být tvořeny v souvislosti s podnikovou politikou, podnikovými plány a strategií . Zaměstnanci na různých úrovní, resp. vlastníci, budou pro své rozhodování potřebovat různé KPI v různé struktuře či rozsahu. Pro zjednodušení řízení by měl mít zaměstnanec na zřeteli pouze KPI, která jsou jeho v pravomoci a odpovědnosti,
 • Efektivní využití KPI / KGI v řízení - především jejich správné nastavení, Tradičně sledovanými ukazateli výkonnosti jsou ukazatelé ziskovosti, likvidity, aktivity či financování, tedy finanční ukazatele.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Nastavení nejvýznamnějších KPI, resp. KGI pro řízení podniku, např.:
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ),
  • EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
  • EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
  • Hrubá marže (IQ0008 ),
  • Počet zákazníků podniku (IQ1001 ),
  • Tržní podíl (IQ1002 ),
  • Ukazatelé cash-flow (IQ0023 ),
  • Ukazatelé rentability a nákladovosti (IQ0024 ),
  • Ukazatelé aktivity (IQ0025 ),
  • Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury (IQ0026 ),
  • Ukazatelé likvidity (IQ0027 ).
5. Poznámky, reference:
 • ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2009. ISBN 9788072611997.