Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Účetnictví
Účetnictví
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M033
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Účetnictví - celková charakteristika

1.1. Finanční účetnictví
 • Finanční účetnictví má za cíl zachytit podnikatelský proces v podobě pro externí uživatele informací (např. vlastníci, potencionální vlastníci, obchodní partneři a banky).
 • Zmiňovaní uživatelé nejsou přímo součástí předmětného subjektu, ale mají zájem sledovat rizika, výnosnost kapitálu a další vlastnosti.
 • Z toho vyplývá, že se jedná o zobrazení primárně zaměřeného na minulost .
1.2. Daňové účetnictví
 • Daňové účetnictví popisuje stejně jako finanční účetnictví podnikatelský subjekt se zaměřením na minulost .
 • Smyslem daňového účetnictví je správně vyjádřit základ daně z příjmů a dalších daňových a jiných pohledávek (např. odvody na sociální a zdravotní pojištění).
1.3. Manažerské účetnictví
 • Manažerské účetnictví je určeno pro interní uživatele a je využíváno pro řízení podnikatelského procesu pracovníky v různé úrovni řízení.
 • Zobrazuje vztahy podniku a externího okolí a zároveň i interní vztahy mezi útvary podniku.
 • Manažerské účetnictví je primárně orientováno na budoucnost a díky tomu je vhodným nástrojem pro podporu rozhodování.
 • Zásadní odlišností od předešlých dvou typů účetnictví je neexistence tlaku na jednotnost, přesnost a srovnatelnost předkládaných informací. Obsah manažerského účetnictví není předmětem žádné mimopodnikové regulace a díky tomu se cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví může v každém podniku lišit.
 • Základní část manažerského účetnictví a označuje se jako Nákladové účetnictví (Cost Accounting). Spadá sem:
  • Výkonové účetnictví , které má za cíl, díky důrazu na kalkulace výkonů, určit jaké jsou náklady, zisk, marže a další hodnotové ukazatele podnikových výrobků, prací a služeb.
  • Odpovědnostní účetnictví , které díky silnému důrazu na systém plánů, rozpočtů a vnitropodnikových cen informuje příjemce informací o tom, jak k celopodnikovým cílům přispívají jednotlivé vnitropodnikové útvary,
  • Procesní nákladové účetnictví klade větší důraz při řízení na řízení po linii podnikových aktivit, činností a procesů probíhajících napříč všemi útvary podniku .