Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Finanční řízení podniku
Finanční řízení podniku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Finanční řízení podniku“ - přehled úloh

1.1. Účetnictví:
 • Evidence: Vytvoření a aktualizace účetní evidence - (UQ051A ) – vytvoření, aktualizace a dotazy do účetní databáze,
 • Transakce: Účetní transakce - (UQ052A ) - zpracování daňového dokladu, provedení účetních transakcí,
 • Reporting: Účetní reporting - (UQ053A ) - vytváření standardních finančních výkazů a reportů,
 • Analýzy:
  • Finanční analýzy - (UQ054A ) - analýzy globálních finančních ukazatelů (likvidita apod.) a jejich časového vývoje,
  • Dílčí analýzy finančních dat - (UQ054B ) – základní analýzy stavu účtů, jejich pohybů podle různých dimenzí (účtů, poboček, útvarů atd.) a jejich časového vývoje,
  • Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ) - analýzy na základě informací z rozvahy,
  • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ),
  • Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
  • Plánování: Finanční plánování a rozpočty - (UQ055A ),
  • Finance – pokročilá analytika (UQ079A ),
 • Další úlohy:
  • Provozní účetnictví - (UQ056A ),
  • Pokladna - (UQ057A ).
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se finanční řízení podniku" (SQ051 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • zajistit efektivní a spolehlivé vykonávání všech účetních operací ,
  • realizovat úspěšné finanční (úvěrové a další) operace vedoucí k udržení finanční stability podniku a jeho konkurenceschopnosti,
  • zajistit maximalizaci hodnoty majetku (akcionářů),
  • poskytovat pracovníkům finančního řízení (manažerům, finančním analytikům) kvalitní analytické a plánovací podklady pro řízení finančních zdrojů a zamýšlené finanční transakce,
  • konsolidovat finanční informace z jednotlivých organizačních jednotek a oblastí řízení.
  • dosahovat stálé likvidity , tj. schopnosti splácet vklady věřitelům (u bank) a likvidnosti tj. schopnosti přeměnit finanční instrument (akcie) na peníze,
  • zajistit solventnost podniku , tj. schopnost podniku splácet své krátkodobé a dlouhodobé závazky v době jejich splatnosti,
  • zajistit rentabilitu, tj. ziskovost podniku, která měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál, tj. podíl zisku k vloženému kapitálu.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Uvedené úlohy jsou ovlivněny následujícími faktory :
 • většinou faktorů ve skupině Byznys prostředí (FG000 ), např. Podniková kultura (F050 ),
 • faktory definovaných na aplikační úrovni IT – především úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ), Business Intelligence (FSG400 ), resp. (FSG450 ), případně speciálních účetních aplikačních software.
5. „Finanční řízení podniku“ – vazby k ostatním oblastem řízení:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • finanční analýzy (UQ054A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • finanční plány (UQ055A ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • transakční operace - obchodní případ Prodej (UQ102A ), obchodní případ Nákup (UQ152A ) – faktury a další dokumenty v návaznosti na obchodní operace představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • plánování prodeje (UQ105A ) a nákupu (UQ155A ) – představují podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a transakce přijetí pracovníka (UQ252A ) představují vstupy pro úlohy řízení mezd – mzdové evidence (UQ081A ), zpracování mezd (UQ082A ),
  • personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – znamenají jeden ze vstupů i pro plánování mzdového vývoje (UQ085A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ):
  • evidence majetku (UQ301A ) a majetkové transakce (UQ302A ) – se promítají do účetní evidence, zejména zpracování odpisů majetku (UQ052A ),
  • plánování rozvoje majetku a plánování investic (UQ305A ) představují vstupy do souhrnných plánů a rozpočtů podniku (UQ055A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • finanční zajištění marketingových operací a kampaní (UQ352A ) představují podklady pro zpracování účetních transakcí (UQ052A ),
  • plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ) znamená vstupy do souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
 • Řízení IT – zejména řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • ve vazbě k IT obsahově a metodicky je nejsilnější provázanost s řízením IT ekonomiky, tj. nákladů na IT (TG301 ), výnosů a efektů IT (TG302 ) a návratnosti investic (TG303 ),
  • na strategické úrovni souvisí především s úlohou Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ).
6. Metriky pro „Finanční řízení podniku“
 • Základní metriky finančního řízení (ISGQ00 ),
 • Finanční analýzy a plánování (ISGQ02 ).
7. Metody finančního řízení
 • Finanční účetnictví (M031),
 • Daňové účetnictví (M032),
 • Manažerské účetnictví (M033 ),
 • Controlling (M034 ),
 • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
 • Metoda tvorby rozpočtové výsledovky (M036 ),
 • Total Cost of Ownership (M037 ).
 • Na úrovni strategického finančního řízení podniku se využívá zejména finanční perspektivy v rámci metody BSC (M002 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .
8. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.