Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Finanční řízení podniku
Finanční řízení podniku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Finanční řízení podniku“ - přehled úloh

1.1. Účetnictví:
 • Evidence: Vytvoření a aktualizace účetní evidence - (UQ051A ) – vytvoření, aktualizace a dotazy do účetní databáze,
 • Transakce: Účetní transakce - (UQ052A ) - zpracování daňového dokladu, provedení účetních transakcí,
 • Reporting: Účetní reporting - (UQ053A ) - vytváření standardních finančních výkazů a reportů,
 • Analýzy:
  • Finanční analýzy - (UQ054A ) - analýzy globálních finančních ukazatelů (likvidita apod.) a jejich časového vývoje,
  • Dílčí analýzy finančních dat - (UQ054B ) – základní analýzy stavu účtů, jejich pohybů podle různých dimenzí (účtů, poboček, útvarů atd.) a jejich časového vývoje,
  • Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku (UQ054C ) - analýzy na základě informací z rozvahy,
  • Analýzy výnosů podniku (UQ054D ),
  • Analýzy nákladů podniku (UQ054E ),
 • Plánování: Finanční plánování a rozpočty - (UQ055A ),
 • Další úlohy:
  • Provozní účetnictví - (UQ056A ),
  • Pokladna - (UQ057A ).
1.2. Závazky:
 • Evidence: Evidence závazků - (UQ061A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze závazků,
 • Transakce: Zpracování závazků - transakce - (UQ062A ),
 • Reporting: Reporting závazků - (UQ063A ) – zpracování reportů o závazcích k dodavatelům,
 • Analýzy: Analýzy závazků - (UQ064A ) - podle různých dimenzí (čas, dodavatelé, materiály, služby apod.).
1.3. Pohledávky:
 • Evidence: Evidence pohledávek - (UQ071A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze pohledávek,
 • Transakce: Zpracování pohledávek – transakce - (UQ072A ),
 • Reporting: Reporting pohledávek - (UQ073A ) – zpracování reportů o pohledávkách za zákazníky,
 • Analýzy: Analýzy pohledávek - (UQ074A ) - podle různých dimenzí (čas, dodavatelé, zboží apod.).
1.4. Práce a mzdy:
 • Evidence: Evidence práce a mezd, PAM - (UQ081A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze práce a mezd,
 • Transakce: Zpracování práce a mezd - transakce - (UQ082A ),
 • Reporting: Reporting práce a mezd - (UQ083A ),
 • Analýzy: Mzdové analýzy - (UQ084A ) - podle různých dimenzí (čas, profese, mzdové složky apod.),
 • Plánování: Plánování mezd - (UQ085A ).
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se finanční řízení podniku" (SQ051 ),
 • "Řeší se řízení závazků" (SQ061 ),
 • "Řeší se řízení pohledávek" (SQ071 ),
 • "Řeší se řízení mezd podniku" (SQ081 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • zajistit efektivní a spolehlivé vykonávání všech účetních operací ,
  • realizovat úspěšné finanční (úvěrové a další) operace vedoucí k udržení finanční stability podniku a jeho konkurenceschopnosti,
  • zajistit maximalizaci hodnoty majetku (akcionářů),
  • poskytovat pracovníkům finančního řízení (manažerům, finančním analytikům) kvalitní analytické a plánovací podklady pro řízení finančních zdrojů a zamýšlené finanční transakce,
  • konsolidovat finanční informace z jednotlivých organizačních jednotek a oblastí řízení.
  • dosahovat stálé likvidity , tj. schopnosti splácet vklady věřitelům (u bank) a likvidnosti tj. schopnosti přeměnit finanční instrument (akcie) na peníze,
  • zajistit solventnost podniku , tj. schopnost podniku splácet své krátkodobé a dlouhodobé závazky v době jejich splatnosti,
  • zajistit rentabilitu, tj. ziskovost podniku, která měří efektivnost, s níž podnik využívá kapitál, tj. podíl zisku k vloženému kapitálu.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Uvedené úlohy jsou ovlivněny následujícími faktory :
 • většinou faktorů ve skupině Byznys prostředí (FG000 ), např. Podniková kultura (F050 ),
 • faktory definovaných na aplikační úrovni IT – především úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ), Business Intelligence (FSG400 ), resp. (FSG450 ), případně speciálních účetních aplikačních software.
5. „Finanční řízení podniku“ – vazby k ostatním oblastem řízení:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • finanční analýzy (UQ054A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • finanční plány (UQ055A ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • transakční operace - obchodní případ Prodej (UQ102A ), obchodní případ Nákup (UQ152A ) – faktury a další dokumenty v návaznosti na obchodní operace představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • plánování prodeje (UQ105A ) a nákupu (UQ155A ) – představují podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
  • analýzy (UQ074A ) a reporting (UQ073A ) pohledávek představují podklad pro řízení prodejních aktivit a řízení vztahů k zákazníkům,
  • analýzy (UQ064A ) a reporting (UQ063A ) závazků představují podklad pro řízení nákupů a řízení vztahů k dodavatelům,
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a transakce přijetí pracovníka (UQ252A ) představují vstupy pro úlohy řízení mezd – mzdové evidence (UQ081A ), zpracování mezd (UQ082A ),
  • personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – znamenají jeden ze vstupů i pro plánování mzdového vývoje (UQ085A ),
 • Řízení majetku – pozemků, budov, výrobních kapacit atd. (TGQ300 ):
  • evidence majetku (UQ301A ) a majetkové transakce (UQ302A ) – se promítají do účetní evidence, zejména zpracování odpisů majetku (UQ052A ),
  • plánování rozvoje majetku a plánování investic (UQ305A ) představují vstupy do souhrnných plánů a rozpočtů podniku (UQ055A ),
 • Marketing a řízení marketingových kampaní (TGQ350 ):
  • finanční zajištění marketingových operací a kampaní (UQ352A ) představují podklady pro zpracování účetních transakcí (UQ052A ),
  • plánování marketingových aktivit a kampaní (UQ355A ) znamená vstupy do souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
 • Řízení IT – zejména řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • ve vazbě k IT obsahově a metodicky je nejsilnější provázanost s řízením IT ekonomiky, tj. nákladů na IT (TG301 ), výnosů a efektů IT (TG302 ) a návratnosti investic (TG303 ),
  • na strategické úrovni souvisí především s úlohou Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ).
6. Metriky pro „Finanční řízení podniku“
 • Základní metriky finančního řízení (ISGQ00 ), např.:
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ),
  • Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
  • Objem pohledávek (IQ0005 ) a Objem závazků (IQ0006 ),
  • EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
  • a další,
 • Finanční analýzy a plánování (ISGQ02 ):
  • Ukazatelé procentního rozboru (IQ0022 ),
  • Ukazatelé cash-flow (IQ0023 ),
  • Ukazatelé rentability a nákladovosti (IQ0024 ),
  • Ukazatelé aktivity (IQ0025 ),
  • Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury (IQ0026 ),
  • Ukazatelé likvidity (IQ0027 ),
  • a další.
7. Dimenze
 • Analýzy a plánování v rámci finančního řízení se zakládají na:
8. Aplikace pro „Finanční řízení podniku“
 • Finanční řízení je většinou podporováno celopodnikovými aplikacemi ERP a jejich finančními moduly , jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ) nebo Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ).
 • Další možností je využívání specializovaných finančních software .
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS nebo SYSTEMONLINE/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách
 • Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer (RQ002 ),
 • generální ředitel, CEO (RQ001 ),
 • Manažer marketingu (RQ003 ), Manažer obchodu (RQ004 ), Personální manažer, případně další (RQ005 ),
 • operativních pracovníků zajišťuje finanční úlohy především účetní (RQ039 ) a pokladní (RQ040 ),
 • Za finanční řízení IT má hlavní zodpovědnost informační ředitel, CIO (R101 ), případně některý z dalších IT manažerů, výkonnou roli zastává obvykle ekonom IT (R202 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Daňový doklad (DQ042A ),
 • Evidence úvěrů (DQ054A),
 • Evidence leasingových smluv (DQ055A),
 • Evidence závazků (DQ056A),
 • Dokumenty styku s bankami (DQ057A),
 • Výkazy závazků (DQ058A ),
 • Evidence pohledávek (DQ059A),
 • Inkaso a inkasní kalendáře (DQ060A),
 • Výkazy pohledávek (DQ061A),
 • další finanční dokumenty.
 • Na výstupu jsou především:
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Analytické finanční databáze (DQ052A).
11. Metody finančního řízení
 • Finanční účetnictví (M031),
 • Daňové účetnictví (M032),
 • Manažerské účetnictví (M033 ),
 • Controlling (M034 ),
 • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
 • Metoda tvorby rozpočtové výsledovky (M036 ),
 • Total Cost of Ownership (M037 ).
 • Na úrovni strategického finančního řízení podniku se využívá zejména finanční perspektivy v rámci metody BSC (M002 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.