Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku
Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ054C
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-09-07
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy majetkové a kapitálové struktury podniku“ – účel
 • Účelem úlohy je na základě Rozvahy (DQ051B ) vyhodnocovat její hlavní položky podle různých kritérií a v různých úrovních dekompozice. Úloha tak má i názorně presentovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku a jejich vývoj.
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ051 ).
2. Funkcionalita analýz majetkové a kapitálové struktury, analytický prostor
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku (ISGQ04 ),
  • Dlouhodobý finanční majetek (ISGQ05 ),
  • Oběžný majetek (ISGQ06 ),
  • Vlastní kapitál (ISGQ08 ),
  • Cizí kapitál (ISGQ09 ),
  • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
  • Metriky - Dlouhodobý majetek – hmotný (ISGQ57 ),
  • Metriky - Dlouhodobý majetek nehmotný (ISGQ59 )
2.1. Analýzy ukazatelů majetkové struktury (aktiv) podniku:
 • Majetek, aktiva podniku (IQ0041 ):
  • Pozemky (IQ5071 ), Budovy (IQ5072 ), Stavby (IQ5073 ),
  • Stroje (IQ5081 ), Výrobní zařízení (IQ5082 ), Dopravní prostředky (IQ5083 ), Inventář (IQ5084 ),
  • Patenty (IQ5091 ), Licence (IQ5092 ), Autorská práva (IQ5093 ),
  • Finanční účasti podniku v jiných společnostech (IQ0051 ),
  • Objem cenných investičních papírů, zejména akcie, dluhopisy, představující dlouhodobé investice podniku (IQ0052 ),
  • Výrobní zásoby - zásoby materiálu a surovin (IQ6011XMN ), Zásoby nedokončené výroby (IQ6012XMN ), Zásoby hotových výrobků (IQ6013XMN ), Zásoby zboží (IQ4001 ),
  • Pohledávky (IQ0005 ), Finanční majetek - peníze, stav účtů v bankách, krátkodobé cenné papíry,
  • Náklady příštích období, Příjmy příštích období, Kurzové rozdíly aktivní, Dohadné položky aktivní,
 • Dimenze pro analýzy základních finančních ukazatelů:
2.2. Analýzy ukazatelů struktury kapitálu (pasiv) podniku:
 • Ukazatelé pro analýzy kapitálu (IQ0042 ):
  • Základní kapitál (IQ0081 ), Kapitálové fondy (IQ0082 ), Fondy ze zisku (IQ0083 ), Výsledek hospodaření minulých let (nerozdělený zisk, přiděluje se obvykle rezervním fondům), Výsledek hospodaření běžného roku,
  • Dlouhodobé závazky (IQ0091 ), Krátkodobé závazky (IQ0092 ), Rezervy (IQ0093 ),
  • Výdaje příštích období, Výnosy příštích období, Kurzové rozdíly pasivní, Dohadné položky pasivní.
 • Dimenze pro analýzy kapitálu:
2.3. Časové analýzy ukazatelů majetkové a kapitálové struktury podniku („Time Intelligence")
 • Vývoj ukazatelů majetkové a kapitálové struktury v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni měsíce ,
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů majetkové a kapitálové struktury od aktuálního data měsíce - k začátku roku (YTD (year-to-date),
 • Meziroční porovnání ukazatelů majetkové a kapitálové struktury, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
3. Zdroje dat:
 • Rozvaha (DQ051B ),
 • Účetní evidence, Hlavní kniha (DQ041A ), Analytické finanční databáze (DQ052A).
4. Vztahy analýz majetkové a kapitálové struktury k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména detailní finanční analýzy podle nejrůznějších dimenzí a specifické finanční analytická aplikace.
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ).
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní finanční analýzy a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu..
5. Podmínky úspěšnosti analýz majetkové a kapitálové struktury:
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz majetkové a kapitálové strukturys vazbou na celopodnikové analýzy a zejména strategické analýzy,
 • Zajištění operativní reakce aplikace na legislativní změny .