Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Finanční reporting
Finanční reporting
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ053A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Hlavní kniha - standardní reporting“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je rychlé a flexibilní zpracování účetních výkazů, reportů,
 • Součástí je i řešení standardních otázek a problémů reportingu uvedených ve scénáři (SQ003 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ051 ).
2. Obsah úlohy - přehled reportů
 • Úloha představuje zpracování všech požadovaných účetních výkazů a přehledů:
  • Přehled účetních případů - v deníku za zadané období, přehledy zaúčtovaných dokladů za zadané období,
  • Zpracování přehledů obratů účtů , celkový zůstatek SÚ a součty účetních případů ve sborníku pro AÚ, včetně souhrnů účtů v cizích měnách, souhrny účetních případů za střediska, zakázky, položkové zobrazení obratu účtů.
  • Zpracování obratové soupisky - soupisu všech obratů na účtech,
  • Přehledy DPH ,
  • Přehledy majetku podle středisek - zůstatky rozvahových účtů sledovaných na středisko,
  • Předběžná závěrka - rozvahové účty, včetně majetkových účtů střediska, výsledkové účty,
  • Měsíční závěrka rozvahové, výsledkové účty - obsahuje ukončení měsíčních obratů od prvního dne fiskálního období, otevření účtů pro následující účetní období, tj. výkazy - Rozvaha (DQ051B ), Výsledovka (DQ051C ), Obratová předvaha (DQ051D ) - převod konečných zůstatků rozvahových účtů do počátečních stavů k prvnímu dni fiskálního období, aktualizace účtového rozvrhu.
3. Vstupy úlohy:
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Úspěšnost úlohy závisí na dosažení :
  • vysoké kvality a formální úrovně účetních výkazů,
  • konsolidace účetních výkazů za různé organizační jednotky,
  • zpracování a poskytování výkazů a reportů pro finanční manažery, finanční analytiky a další pracovníky finanční oblasti ve stanoveném čase, zajištění dynamické tvorby reportů v okamžiku specifikace požadavku uživatele,
  • stavu, aby účetní výkazy u poboček nadnárodních firem odpovídaly požadavkům mateřských organizací,
  • snižování pracnosti a nákladů přípravy účetních výkazů.
 • Z pohledu IT aplikací se na kvalitním finančním reportingu podílejí :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), které připravují všechny základní reporty,
  • aplikace business intelligence (F400 ), vyhotovující požadované reporty na datovým skladem, resp. datovými tržišti a speciálně jejich reportingová část (F410 ),
  • resp. SSBI (F455 ),
  • specializované finanční, resp. účetní aplikace.