Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení majetku
Řízení majetku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Řízení majetku“ – přehled úloh
 • Evidence: Evidence majetku - (UQ301A ) - aktualizace základních údajů majetkových databází, klasifikace majetku, technických údajů apod.,
 • Transakce: Zpracování majetku - transakce - (UQ302A ) - zpracování jednotlivých majetkových transakcí, požadavku na investice, řešení oprav, zpracování odpisů apod.,
 • Reporting: Majetek - standardní reporting - (UQ303A ) - vytváření standardních majetkových reportů a výkazů,
 • Analýzy: Analýzy majetku - (UQ304A ) – podle různých dimenzí (druhy majetku, zodpovědnost, umístěn apod.) a sledování vývoje majetku v čase,
 • Plánování: Plánování rozvoje majetku a investic - (UQ305A ),
 • Majetek – pokročilá analytika (UQ309A ).
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení majetku" (SQ301 ),
 • "Řeší se řízení investic a údržby" (SQ302 ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat takové struktury a rozmístění majetku, které budou nejlépe odpovídat aktuálním i budoucím potřebám podniku,
  • zajistit kvalitní dokumentaci majetku na úrovni jeho pasportizace, specifické technické dokumentace, ekonomické dokumentace,
  • realizovat efektivní plánování a průběh investičních akcí ,
  • poskytovat pracovníkům v oblasti řízení majetku kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o stavu majetku nárocích na údržbu a na přípravu nových investičních akcí, pro uplatnění optimálních odpisových modelů a další.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Řízení majetku je ovlivněno zejména socioekonomickými a organizačními faktory (FSG030 ) a úrovní managementu (FSG050 ).
 • Řízení majetku je ovlivněno zejména kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT zejména úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ) a případně specifickými aplikacemi Asset Management .
 • Pro analýzy a plánování majetku se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ).
5. „Řízení majetku“ – vazby na ostatní oblasti podnikového řízení
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • analýzy majetku (UQ304A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • plány rozvoje majetku a investic (UQ305A ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • evidence majetku (UQ301A ) a majetkové transakce, např. zařazení majetku do evidence, vyřazení apod. (UQ302A ) jsou podkladem pro účetní transakce (UQ052A ),
  • významný vstup do úlohy účetní transakce (UQ052A ) jsou podklady pro odpisy majetku,
 • Obchod - Řízení prodeje (TGQ100 ), Řízení nákupů (TGQ150 ) a další:
  • analýzy majetku (UQ304A ) a plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ) jsou podkladem pro zajištění obchodních operací nebo jejich plánování, např. z pohledu dostupnosti skladovacích prostor, kapacit prodejen, dopravních kapacit atd.,
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ) jsou podkladem pro plánování jejich personálního zajištění (UQ255A ),
 • Řízení IT – zejména řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • ve vazbě k IT jsou na řízení majetku podniku speciálně vázané úlohy Řízení technologických zdrojů (TG203 ), zejména evidence a analýzy technických zdrojů (U242A ) a plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
6. Metriky a aplikace pro „Řízení majetku“
 • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
 • Úroveň využití majetku (IQ5063 ),
 • Objem investic (IQ5064 ), Objem oprav a údržby (IQ5065 ).
7. Dimenze
 • Analýzy a plánování majetku se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), dimenzí ekonomických (DIGQ05 ), zejména na specifických majetkových dimenzích (DIGQ45 ).
8. Aplikace pro řízení majetku
 • Řízení majetku využívá aplikací Asset Management , nebo jsou součástí ERP aplikací, jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ) a Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ).
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS http://www.cvis.cz/index_cz.htm nebo SYSTEMONLINE http://www.systemonline.cz/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách „Řízení majetku“
 • Za řízení majetku má obvykle hlavní zodpovědnost technický manažer (RQ011 ).
 • V rámci své působnosti pak za řešení rozvoje majetku zodpovídají všichni podnikoví manažeři (RGQ00 ). Jednotlivé úlohy správy majetku zajišťují správci majetku (RQ041 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A), Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Pasporty majetku (DQ311A), Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
 • Dokumentace investic a údržby (DQ313A), Požadavky na investice a údržbu (DQ314A),
 • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku (DQ315A),
 • Výstupem jsou zejména:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.