Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Evidence majetku
Evidence majetku
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ301A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Evidence majetku:
 • Vytvořit a průběžně aktualizovat databáze majetku ( stavu, pohybu, investic, údržby atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních evidenčních úloh ve scénář (SQ001 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ301 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
 • Dokumentace investic a údržby (DQ313A),
 • Pasporty majetku (DQ311A),
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A).
3. Funkce, aktivity:
 • Technická evidence majetku, zpracování pasportů,
 • Operativní evidence majetku - tj. strojů a zařízení podle statistických znaků ze zákona o účetnictví a technických znaků.
 • Účetní evidence majetku - zahrnující evidenci strojů a zařízení, evidenci vozidel, evidenci budov a staveb, evidenci pozemků, evidenci odpisů.
 • Evidence investic – na základě faktur a účetnictví a zahrnuje funkcionalitu pro monitorování průběhu investičních a údržbových akcí – sledování harmonogramů, rozpočtů, čerpání kapacit a funkcionalitu pro vyhodnocování investičních a údržbových akcí – závěrečné, případně i průběžné, řízení časových návazností mezi jednotlivými dílčími akcemi.
 • Evidence vlastních oprav a údržby,
 • Evidence dodavatelských oprav a údržby.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti a kvality dat pro potřeby řízení majetku v čase a místě, tj. na závodech, provozech, stavbách apod. a snižování ztrát z nekvalitních dat ukládaných do databází,
  • vysoké úrovně validity dat a minimalizace časových zpoždění při aktualizacích dat vzhledem ke k operacím s majetkem (investice, opravy, údržba, přemístění apod.),
  • vysoké úrovně konsistence dat a jejich konsolidace, především o jednotlivých druzích majetku, jejich dokumentace, pasportech atd.,
  • zpřístupnění a využití dat z heterogenních zdrojů a v různých formátech dat (strukturovaná data, ale i data pro vizualizaci informací o majetku, data snímaná ze specializovaných provozů a technologií atd.),
  • požadované úrovně integrace datových bází (zejména s finančními databázemi, výrobními apod.).
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní přípravy databází nákupu uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) zajišťující hlavní část podnikových databází,
  • specializované aplikace pro správu majetku ( asset management ),
  • zajištění provázanosti systémů CAD na ostatní podnikové aplikace, zejména ERP a specializované systémy,
  • pro řízení údržby a další operace na strojích a zařízeních nasazení aplikací work-flow (F508 ), včetně zajištění vazeb na příslušnou technickou a projektovou dokumentaci,
  • využití systému pro správu dokumentů – DMS (F504 ) pro řešení technické, případně další dokumentace.