Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování majetku, majetkové transakce
Zpracování majetku, majetkové transakce
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ302A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Transakcí v řízení majetku:
 • Zajistit co nejefektivnější realizace majetkových operací (příjem do evidence majetku, přemístění, údržba majetku atd.),
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ301 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Požadavky na investice a údržbu (DQ314A),
 • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku (DQ315A),
 • Odpisy majetku (DQ316A),
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
 • Dokumentace investic a údržby (DQ313A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Zpracování a aktualizace operativní a technické evidence majetku,
 • Zpracování a analýza požadavku na investici - na základě požadavkového listu s vyjádřením jednotlivých odborných útvarů, vyhodnocení, předání do plánu investic,
 • Zpracování podkladů pro investice - zpracování podkladů dokumentace pro investice podrobného zadání, ekonomického vyhodnocení, podkladů pro výběrové řízení zařazení aktivovaného majetku z investic,
 • Zařazení aktivovaného majetku z investic - zařazení zcela nebo částečně dokončené investiční akce (zakázky) zlikvidované ve finančním účetnictví do evidence majetku pod jedním nebo více inventárními čísly,
 • Převody majetku - mezi nákladovými středisky, evidenčními středisky (podstředisky), umístěním, činnostmi a pracovníky,
 • Účetní odsouhlasení přírůstků majetku - potvrzení nebo změna účetních, cenových i daňových údajů a údajů o zatřídění nově zařazených předmětů do evidence - po odsouhlasení kmenových a účetních údajů je možné provádět další pohyby a počítat odpisy,
 • Individuální účetní změny majetku - účetní změny majetku, změny kmenových údajů, individuální zadání účetních zápisů - veškeré změny a pohyby předmětů v evidenčním stavu změny jsou automaticky zaúčtovány,
 • Zpracování odpisů - zpracování účetních i daňových odpisů - individuální odpisy dle odpisového plánu, zadání skutečných hodnot odpisů, určení metody daňových odpisů: lineární / degresivní, účetní odpisový plán může být dle skutečných výkonů / dle zadaných částek, výpočet účetních odpisů,
 • Řízení oprav dodavatelsky - tj. výběrové řízení, výběr dodavatele, příprava smlouvy, zpracování pracovního výkazu, pracovního listu, servisního výkazu,
 • Řízení oprav vlastní údržbou - časový měsíční plán, odsouhlasení podnikovým útvarem, návodka inspekční prohlídky, návodka inspekční opravy,
 • Řízení údržby - plán údržby, plán čerpání normohodin, plán čerpání nákladů na náhradní díly nutné k opravám, plán dodavatelských oprav, průběžné řízení údržbových prací a jejich dokumentace, operativní práce a jiná zadání,
 • Vyřazování majetku - návrh na vyřazení / likvidaci na podkladě technické správy o stavu stroje, podklad pro likvidační komisi, určení způsobu vyřazení, zápis o vyřazení majetku, vyřazení z evidence majetku.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti informací pro majetkové operace v místě i čase, tj. v místě jednotlivých závodů, provozů, staveb atd.,
  • požadovaného počtu a objemu majetkových transakcí podle potřeb podniku a jeho zakázek,
  • vysoké organizační i technologické úrovně majetkových operací , včetně kvalitní dokumentace, výkresů, pasportů apod.,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti majetkových operací,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti majetkových operací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní i ntegrace majetkových operací s finančním řízením, řízením investic, výroby, údržby apod.,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ), zajišťují komplexní řízení majetku,
  • specializované aplikace pro správu majetku ( asset management ),
  • mobilní aplikace (F550) umožňující efektivně řídit např. investiční akce , údržbu jednotlivých útvarech, nebo na detašovaných pracovištích.