Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování rozvoje majetku a investic
Plánování rozvoje majetku a investic
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ305A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Klouček,O. (MIBCON)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování rozvoje majetku a investic“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování investičních plánů a plánů údržby a oprav podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ301 ).
2. Dimenzionální prostor plánování rozvoje majetku a investic:
3. Klíčové aktivity plánování rozvoje majetku a investic
 • Plánování oprav a údržby - plánování oprav a údržby - plánování celkového objemu oprav a jednotlivých akcí,
 • Příprava plánu rozvoje majetku - plánování celkového objemu investic,
 • Schválení a realizace investičního plánu - schválení a realizace investičního plánu - souhrnné schválení na konci předcházejícího roku, nejprve na úrovni útvaru, schválení plánu představenstvem - na úrovni jednotlivých položek a termínů nákupu,
 • Plánování služeb - plánování služeb souvisejících s majetkem - odborných prohlídek a zkoušek jednotlivých typů zařízení.
4. Funkcionalita plánování rozvoje majetku a investic
 • Plánovací dokumenty: Plány investic (DQ321A), Plány oprav a údržby (DQ322A),
 • Plánování investic patří mezi strategické úrovně řízení a obvykle je plně v kompetenci vrcholového vedení organizace. V rámci této úlohy je řešena zejména první fáze investičního projektu – předinvestiční fáze , která řeší právě zejména plánování investic. Následuje investiční fáze , při které probíhá samotná realizace investičního záměru a zahrnuje tedy samotné plánované činnosti, které tvoří náplň investice. Třetí a obvykle zároveň nejdelší fáze je provozní fáze , která navazuje na uvedení do provozu a spočívá v užívání výstupů investice (práce zakoupeného stroje, pronájem postavené budovy atp.) a poslední fází, je ukončení a likvidace . Jedná se o konečnou fázi investice, kdy například z důvodů morálního a technického opotřebení dochází k vyřazení výrobního zařízení, které bylo předmětem investice.
 • V souvislosti s plánováním investic se používá zkratka CAPEX (Capital Expenditures) – investiční náklady, tj náklady organizace na obnovu současných kapacit a pořízení nových kapitálových statků. Pro potřeby účetnictví, financování a dle daňových pravidel se dělí investice na tři základní skupiny:
  • Finanční investice – nákup dlouhodobých cenných papírů, vklad do jiných organizací, poskytování půjček atp.,
  • Hmotné investice – rozšiřují nebo vytvářejí výrobní kapacitu organizace (nákup strojů, výstavba budov atp.),
  • Nehmotné investice – jedná se o nákup nemateriálního majetku. Například software, know-how, investice do výzkumu a tak podobně,
 • Složitost spočívá ve velké míře nejistoty , která je spojena různou měrou s každou investicí. Plánování investic vychází z dlouhodobých strategických cílů organizace a snaží se najít vhodné způsoby, jak tyto splnění těchto cílů podpořit a kde získat zdroje pro realizaci těchto projektů. Špatně odhadnuté dopady neúspěšné investice mohou mít pro organizaci fatální důsledky a vrcholové vedení má tedy v rukách mocný nástroj řízení. Investování je rozhodování o budoucí kapacitě, kde současná kapacita již spěje ke svému vyčerpání, je nedostatečná nebo příliš rozsáhlá a je nezbytné ji změnit dle aktuálních požadavků,
 • Rozhodování o investicích má přímý vliv na budoucnost organizace a při těchto rozhodnutích je třeba se vyrovnat s celou řadou problémů :
  • Délka investičního projektu – obvykle se investice řeší v dlouhodobých projektech, kde doba realizace a využívání je několik let. Faktor času a odhad vývoje ostatních veličin v tomto období je tedy významný krok při rozhodování o investici. Investice je typicky součástí nějakého většího záměru a jen potřebná doba od posouzení návrhu k samotné realizaci může být v horizontu měsíců a let,
  • Riziko – je nutné identifikovat možná rizika každého investičního záměru a popsat jejich dopad na organizaci a její okolí. Podstupované riziko by se mělo projevit v požadované návratnosti každého investičního záměru,
  • Peněžní toky investice – při posuzování investice je nutné plánovat budoucí finanční toky investice. Na základě minulosti a faktorů, které budou investicí změněny lze odhadnout peněžní příjmy z investice. U peněžních výdajů je třeba kalkulovat výdaje na režii investičního projektu. Vhodným řešením je tyto plány připravovat variantním způsobem z důvodů nemožnosti predikovat veškeré neočekávané situace a možnosti,
  • Výběr projektu – při výběru nejlepšího investičního záměru je nutné brát v potaz všechny možné alternativy investičního záměru a jejich přínos pro organizaci,
  • Financování projektu – výběr vhodného způsobu financování záleží na plánované době investičního záměru a na možných alternativách financování. Cílem je pochopitelně zvolit způsob financování, který organizaci umožní realizovat vybraný investiční záměr a zároveň budou jeho náklad na kapitál nejnižší.
4.1. Plánování rozvoje majetku a investic dle vybraných dimenzí:
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané základní , k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související.
 • Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele .
 • Ukazatelé pro plánování rozvoje majetku a investic:
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ), Úroveň využití majetku (IQ5063 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • Objem investic (IQ5064 ), Objem oprav a údržby (IQ5065 ),
 • Dimenze pro plánování rozvoje majetku a investic:
5. Zdroje dat:
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Plány majetku, původní (DQ161A),
 • Pasporty majetku (DQ311A), Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A), Dokumentace investic a údržby (DQ313A).
6. IT pro plánování rozvoje majetku a investic:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace (asset management) .
7. Podmínky úspěšnosti plánování rozvoje majetku a investic:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací rozvoje majetku v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality investičních plánů a plánů údržby a oprav,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu investičních plánů a plánů údržby a oprav,
  • kvalitních plánovacích operací pro různé časové horizonty a zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ).
8. Poznámky, reference: