Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT podniku
Řízení IT podniku
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka:
  • Celková, detailnější charakteristika domény řízení IT je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled domén řízení IT podniku:

Poznámka: Odkazy v dalším přehledu vedou na stránky jednotlivých oblastí řízení (skupin úloh). Ty obsahují i odkazy na dílčí úlohy a současně poskytují souhrnné informace o celé oblasti řízení a jeho úlohách, a to v PDF příloze - k prohlédnutí nebo stažení (viz ikonky v záhlaví stránky oblasti řízení).

  • Strategické řízení IT - (DO090 ),
  • Řízení IT služeb - (DO100 ),
  • Řízení IT zdrojů - (DO200 ),
  • Řízení IT ekonomiky - (DO300 ),
  • Řízení rozvoje IT služeb - (DO400 ),
  • Řízení provozu IT - (DO700 ).
3. Zaměření a účel domény
  • Řízení IT podniku představuje úlohy, které dokumentují v rámci jednotlivých specifických domén a skupin úloh obsah standardních oblastí řízení IT .
  • Součástí navržených úloh řízení IT je i specifikace jejich vazeb k ostatním objektům řízení definovaným v MBI (scénářům, rolím, metrikám, dokumentům, faktorům, aplikacím, metodám). Tím mají poskytnout i komplexní pohled na řízení IT podniků ve všech relevantních souvislostech .
  • Řešení úloh a jejich vazeb na ostatní objekty podnikového řízení musí brát vždy v úvahu specifika velikosti daného podniku viz faktor (F000) a specifika jeho působnosti v určitém odvětví ekonomiky - viz faktor (F006 ).
4. Doporučená řešení rozvoje řízení IT

Doporučená komplexní řešení s využitím komponent MBI jsou v následujících paragrafech. Komponenty MBI jsou zde podkladem pro řešení vymezující jejich základní obsah a některá doporučení.

4.1. Řešení IT strategie
  • východisko – „Plán řešení informační strategie“,
  • vymezení celého komplexu analytických otázek v rámci definovaných scénářů ve vztahu ke strategickému řízeni IT firmy,
    • skupina scénářů (SG000 ),
    • podstatné faktory řešení – přehled faktorů (FG0 ),
  • řešení souladu podnikových potřeb a IT , řešení vztahů strategie IT a strategického řízení firmy,
    • skupina úloh „IT jako součást byznysu“ (TG001 ),
    • skupina úloh „Strategické řízení podniku“ (TGQ000 ),
    • úlohy „Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie“ (U019A ) a „Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů“ (U020A ),
  • analýza IT firmy , jejího okolí a shrnutí požadavků na IT,
    • skupina úloh (TG003 ),
    • analytické dokumenty IT strategie – podskupina (DSG020 )
    • využívané metriky - kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ), sourcingu (ISG060 ), v návaznosti na to metriky řízení IT služeb (IG100 ), řízení IT zdrojů (IG200 ) a řízení IT ekonomiky (IG400 ),
    • analytické a plánovací aplikace pro strategické řízení IT - (ASG000 ),
  • návrh a vymezení cílového stavu IT podniku , včetně využití cloudových služeb,
    • skupina úloh (TG004 ),
    • skupina úloh „Cloud Governance a Cloud Management“ (TG007 ),
    • dokumenty návrhu IT strategie – podskupina (DSG040 ), návrhy architektur - (DSG050 ), koncepce řízení IT a sourcingu - (DSG060 ),
    • metriky, aplikace a faktory – stejné jako u analýzy IT firmy,
  • plán transformace IT podniku do cílového stavu,
    • skupina úloh (TG005 ),
    • dokumenty realizace IT strategie - (DSG070 ),
  • zpracování vlastní dokumentace IT strategie firmy,
    • mimo dokumentaci MBI.
4.2. Řízení rozvoje IT služeb
  • východisko ,
    • dokument – IT strategie (D001A ),
    • vymezení podstatných analytických otázek v rámci definovaných scénářů souvisejících s řízením IT služeb,
    • skupina scénářů (SG100 ),
    • podstatné faktory řešení – přehled faktorů (FG0 ),
  • návrh a realizace rozvoje IT služeb ,
    • skupina úloh (TG101 ),
    • dokumenty evidence IT služeb a SLA - podskupina (DSG100 ),
    • základní metriky IT služeb (ISG100 ),
    • analytické a plánovací aplikace IT služeb“ (ASG100 ),
    • váže se na konkrétní podnikový obsah - v doménách (DO00 ), (DO005 ), (DO011 ),
  • řízení a plánování portfolia projektů ,
    • skupina úloh (TG103 ),
    • dokumenty plánování IT služeb a projektů (DSG120 ),
    • metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
    • analytické a plánovací aplikace IT služeb“ (ASG100 ),
  • řízení prodeje a nákupu IT služeb , včetně výběrových řízení a řízení vztahů k dodavatelům,
    • skupina úloh (TG104 ),
    • výběrová řízení – úloha (U134A ), dokumentace (DSG130 ),
    • dokumenty výběrových řízení (DSG130 ),
    • základní metriky IT služeb (ISG100 ), metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
  • řízení kvality služeb ,
    • skupina úloh (TG105 ),
    • dokumenty evidence IT služeb a SLA - podskupina (DSG100 ),
    • metriky kvality IT služeb“ (ISG140 ),
  • řízení bezpečnosti IT služeb ,
    • skupina úloh (TG106 ),
    • dokumenty bezpečnosti IT služeb – podskupina (DSG140 ),
    • metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ).
4.3. Řízení rozvoje IT zdrojů
  • východisko ,
    • dokumenty – IT strategie (D001A ), Plán projektů (D123A ),
  • vymezen í podstatných analytických otázek v rámci definovaných scénářů souvisejících s řízením IT zdrojů,
    • skupina scénářů (SG200 ),
    • podstatné faktory řešení – přehled faktorů (FG0 ),
    • analytické aplikace - podskupina (ASG200 ),
  • řízení datových zdrojů a jejich kvality ,
  • řízení personálních zdrojů v IT a rozvoje kvalifikace ,
  • řízení technologických zdrojů ,
4.4. Řízení IT ekonomiky – nákladů, efektů, investic
  • východisko ,
  • vymezení podstatných analytických otázek v rámci definovaných scénářů souvisejících s řízením IT ekonomiky,
    • skupina scénářů (SG300 ),
    • podstatné faktory řešení – přehled faktorů (FG0 ),
    • analytické aplikace - podskupina (ASG300 ),
    • specifické vazby - na finanční řízení podniku (TGQ050 ),
  • analýzy a plánování nákladů na IT ,
  • analýzy a plánování výnosů a efektů z IT ,
  • řízení investic do IT ,
4.5. Řízení rozvoje IT – řízení projektu a řešení jednotlivých typů aplikací
  • východisko ,
  • vymezení podstatných analytických otázek v rámci definovaných scénářů souvisejících s řízením a řešením projektů,
    • skupina scénářů (SG400 ),
    • podstatné faktory řešení – přehled faktorů (FG0 ),
    • analytické aplikace - podskupina (ASG400 ),
  • řízení projektu ,
  • řešení aplikačního projektu – obecně ,
  • řešení aplikačních projektů – podle typu aplikací ,
4.6. Řízení provozu IT – správa a řešení nestandardních stavů
  • východisko ,
    • dokumenty – IT strategie (D001A ), Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
    • Kapacitní plán v IT (D236A ),
  • vymezení podstatných analytických otázek v rámci definovaných scénářů souvisejících s řízením IT provozu,
    • skupina scénářů (SG500),
    • podstatné faktory řešení – přehled faktorů (FG0 ),
    • analytické aplikace - podskupina (ASG500 ),
  • řízení a správa IT zdrojů,
  • řízení incidentů, problémů a požadavků, řízení service desku ,
5. Metriky – ukazatelé využívané v řízení IT podniku, ve vazbě k dimenzím
  • Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
  • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
  • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ),
  • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
  • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ),
  • Metriky řízení provozu IT (IG600 ),
6. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování IT ukazatelů
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • IT služby a zdroje (DIG100 ),
  • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
7. Faktory – vymezující prostředí řízení IT podniku
  • Velikost podniku (FSG000 ),
  • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005),
  • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
  • Úroveň managementu (FSG050 ),
  • Sourcing (FSG120 ),
  • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
  • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
  • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
  • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ).
8. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení IT podniku
  • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
  • Analytické aplikace (příklady) pro řízení podniku (ASGQ03 ),
9. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
  • Řídící pracovníci v IT (RG100 ),
  • Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ),
  • Analytici, systémoví analytici (RG300 ),
  • Vývojáři (RG400 ),
  • Návrháři a správci databází (RG500 ),
  • Systémoví administrátoři (RG600 ),
  • Technici a operátoři (RG700 ),
  • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ).
10. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení IT podniku
  • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
  • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
  • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
  • Dokumenty IT ekonomiky (DG300 ),
  • Dokumenty řízení rozvoje IT služeb (DG400 ),
  • Dokumenty řízení provozu IT (DG700 ),
  • Podnikové dokumenty mimo IT (DGQ01 ).
11. Scénáře – problémy a otázky řízení IT podniku
  • Scénáře ve strategickém řízení IT (SG000 ),
  • Scénáře v řízení IT služeb (SG100 ),
  • Scénáře v řízení zdrojů IT (SG200 ),
  • Scénáře v řízení IT ekonomiky (SG300 ),
  • Scénáře v řízení rozvoje IT služeb (SG400 ),
  • Scénáře v řízení provozu IT (SG500),
  • Scénáře k řízení podniku (SGQ000 ).
12. Metody, metodiky, standardy, rámce – pro řízení IT
  • Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ),
  • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ),
  • Metodiky řízení informatiky (MG100 ),
  • Standardy a normy v informatice (MG200 ),
  • Rámce v informatice (MG300 ),
  • Metodiky řízení projektů (MG400 ),
  • Metodiky řešení projektů (MG500 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně