Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení investic do IT
Řízení investic do IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG303
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Řízení investic do IT a hodnocení jejich návratnosti musí respektovat metodiky a směrnice investičních činností v celém podniku (UQ305A ).
3. Přehled úloh
 • Do řízení investic IT spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Příprava investičního plánu na IT - (U351A ) – na základě podkladů od jednotlivých útvarů a s vyhodnocením nabídky IT trhu – ( Plán ),
  • Hodnocení návratnosti investic do IT - (U352A ) – podle standardních metodik, avšak s respektováním specifik vyplývajících z charakteru IT, např. v některých případech obtížně měřitelných přínosů apod. – ( Návrat ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty řízení investic do IT“ (DSG340 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty realizace informační strategie“ (DSG070 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data řízení majetku“ (DSGQ30 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ),
 • „Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • „Metriky v řízení majetku“ (ISGQ56 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. „Řízení investic do IT“ v kontextu podnikového řízení
 • Řízení investic do IT se promítá do jednotlivých oblastí řízení podniku, kde se definují potřeby na nové investice, které se zejména v aplikační rovině značně liší, zejména funkcionalitou, vztahy k legislativě, k provoznímu zajištění aplikací apod. Investiční plány vesměs navazují na podnikovou (a IT) strategii a musí respektovat i pravidla investiční činnosti podniku – v úloze Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ).
 • Řešení úloh řízení investic do IT se orientuje na tyto body:
  • určení investičních záměrů a nároků na investice podle jednotlivých oblastí podnikového řízení,
  • stanovení hlavních pravidel, metod a metrik pro hodnocení návratnosti investic,
  • stanovení zodpovědnosti za přípravu investic a dosažení požadované návratnosti,
  • určení investic do IT majících pro podnik strategický charakter.
11. „Řízení investic do IT“ v kontextu řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO090 ):
  • Analýza konkurence z pohledu IT (U022A ), Analýza IT obchodních partnerů (U023A ), Analýza požadavků legislativy na IT (U024A ), Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu (U028A ) – výsledky analýz jako podklady pro přípravy investičních plánů,
  • Specifikace projektů a jejich priorit (U041A ) – určení klíčových projektů a s nimi souvisejících investičních záměrů vyplývajících z informační strategie,
  • IT Governance (U051A ) – specifikace pravidel a organizačních struktur pro řízení investiční činnosti v IT,
 • Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ) – jeden z podkladů pro přípravu investičních plánů,
  • Řízení dostupnosti a kontinuity IT služeb (U151A ), Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb (U152A ), Zajištění flexibility IT služeb (U153A ), Zpracování bezpečnostního auditu (U163A ), Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ) – výsledky jako podklady pro plánování většinou nezbytných investic,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ), Řízení externích dat (U203A ) – podklady pro přípravu investičních plánů,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – podklady pro přípravu investičních plánů,
  • Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ) – podklady pro přípravu investičních plánů,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ), Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ) – podklady pro hodnocení návratnosti investic,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ) – podklady pro hodnocení návratnosti investic,
 • Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Správa IT infrastruktury (U701A ), Správa databází (U702A ), Správa aplikací (U703A ), Správa softwarových aktiv (U704A ) podklady pro přípravu investičních plánů.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.