Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení investic do IT
Řízení investic do IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG303
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení investic do IT“ – přehled
 • Příprava investičního plánu na IT - (U351A ) – na základě podkladů od jednotlivých útvarů a s vyhodnocením nabídky IT trhu,
 • Hodnocení návratnosti investic do IT - (U352A ) – podle standardních metodik, avšak s respektováním specifik vyplývajících z charakteru IT, např. v některých případech obtížně měřitelných přínosů apod.
2. Účel a zaměření skupiny úlo
 • Řízení investic do IT a hodnocení jejich návratnosti musí respektovat metodiky a směrnice investičních činností v celém podniku (UQ305A ).
 • V MBI zahrnuje přípravy investičních plánů a hodnocení návratnosti investic podle standardních metrik , zejména ROI (I443 ), nebo NPV (I444 ).
 • Účelem skupiny úloh je:
  • zajistit takové obsahové vymezení investic v IT a jejich plánování , které bude co nejvíce odpovídat skutečným i očekávaným potřebám podniku,
  • nabídnout racionální a reálné možnosti hodnocení návratnosti investic do IT , které budou respektovat např. obtížné měření ekonomických přínosů, delší časový horizont nezbytný pro dosažení návratnosti u některých projektů (BI, ECM apod.),
  • presentovat širší pohled na hodnocení úspěšnosti investic do IT, nejen ve smyslu finančních efektů, ale často efektů strategického významu, např. ve smyslu řešení otázky, jaká nastane situace, pokud konkurence bude v daném směru investovat a podnik nikoli.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Otevřené otázky a problémy v řízení investic do IT jsou formulovány ve scénáři „Je třeba připravit podklady pro investiční plány v IT“ (S371 ).
4. Faktory ovlivňující úlohy skupiny
 • Faktor příslušnosti podniku k odvětví ekonomiky (F006 ) – charakter i rozsah investic do IT se bude nutně lišit podle odvětví, v němž podnik působí, např. podstatně větší význam a rozsah investičních činností bude v bankovnictví, utilitách, retailu i veřejné správě,
 • Podniková kultura (F050 ) – znamená celkový charakter a způsob řízení investičních činností, jejich systematičnost, důraz na přesnost a úplnost vymezení investičních plánů apod.,
 • Situace na IT trhu (F031 ) – určuje charakter nabídky a možnosti realizace investic v IT, a to nejen z pohledu nabízených produktů, ale i rozsahu a kvality poskytovaných služeb souvisejících s produkty i mimo ně,
 • IT strategie a její zvolený typ (F054 ) – zda je strategie zaměřena jako investičně a nákladově úsporná, nebo naopak progresivní orientovaná na investice do progresivních technologií a nových řešení a produktů.
5. „Řízení investic do IT“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Řízení investic do IT se promítá do jednotlivých oblastí řízení podniku, kde se definují potřeby na nové investice, které se zejména v aplikační rovině značně liší, zejména funkcionalitou, vztahy k legislativě, k provoznímu zajištění aplikací apod. Investiční plány vesměs navazují na podnikovou (a IT) strategii a musí respektovat i pravidla investiční činnosti podniku – v úloze Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ).
 • Řešení úloh řízení investic do IT se orientuje na tyto body:
  • určení investičních záměrů a nároků na investice podle jednotlivých oblastí podnikového řízení,
  • stanovení hlavních pravidel, metod a metrik pro hodnocení návratnosti investic,
  • stanovení zodpovědnosti za přípravu investic a dosažení požadované návratnosti,
  • určení investic do IT majících pro podnik strategický charakter .
6. „Řízení investic do IT“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO090 ):
  • Analýza konkurence z pohledu IT (U022A ), Analýza IT obchodních partnerů (U023A ), Analýza požadavků legislativy na IT (U024A ), Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), Analýza produktů, služeb a informací dostupných na IT trhu (U028A ) – výsledky analýz jako podklady pro přípravy investičních plánů,
  • Specifikace projektů a jejich priorit (U041A ) – určení klíčových projektů a s nimi souvisejících investičních záměrů vyplývajících z informační strategie,
  • IT Governance (U051A ) – specifikace pravidel a organizačních struktur pro řízení investiční činnosti v IT,
 • Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ) – jeden z podkladů pro přípravu investičních plánů,
  • Řízení dostupnosti a kontinuity IT služeb (U151A ), Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb (U152A ), Zajištění flexibility IT služeb (U153A ), Zpracování bezpečnostního auditu (U163A ), Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ) – výsledky jako podklady pro plánování většinou nezbytných investic
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ), Řízení externích dat (U203A ) – podklady pro přípravu investičních plánů,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – podklady pro přípravu investičních plánů,
  • Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ) – podklady pro přípravu investičních plánů,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ), Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ) – podklady pro hodnocení návratnosti investic,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ) – podklady pro hodnocení návratnosti investic,
 • Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Správa IT infrastruktury (U701A ), Správa databází (U702A ), Správa aplikací (U703A ), Správa softwarových aktiv (U704A ) podklady pro přípravu investičních plánů.
7. Metriky v rámci „Řízení investic do IT“
 • Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ),
 • Objem úspěšných investic do IT (I442 ),
 • Výnosnost, rentabilita investice, (ROI (I443 ),
 • Čistá současná hodnota investice, NPV (I444 ),
 • Doba splacení investice (I445 ).
8. Dimenze
 • Vedle skupiny Základní dimenze (DIG000 ) se využívají dimenze ve skupině Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Na celopodnikové úrovni se využívají dimenze ve skupině Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).
9. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řízení investic do IT zajišťuje na manažerské úrovni v rámci své působnosti celý manažerský tým IT ve skupině Řídící pracovníci v IT (RG100 ), zejména Informační manažer, CIO (R101 ) v kooperaci s Manažerem projektového portfolia (R111 ) a Manažerem rozvoje IT (R104 ).
 • Na celopodnikové úrovni se na hodnocení efektů IT podílejí zejména pracovníci v manažerských rolích, tj. Vlastník (RQ000 ), Generální manažer, CEO (RQ001 ), Finanční manažer, CFO (RQ002 ), Manažer marketingu, CMO, Chief Marketing Officer (RQ003 ), Manažer obchodu (RQ004 ), Personální manažer, HR Manager (RQ005 ), Manažer výroby (RQ006 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
 • Analýza IT trhu (D022A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
 • Rozpočet informační strategie (D073A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Investiční plány v IT (D341A ),
 • Hodnocení návratnosti IT investice (D342A ),
 • Specifikace investiční akce (D343A ),
 • Stanovení hodnoty investice (D344A ).
11. Metody „Řízení investic do IT“
 • V souvislosti s řízením investic do IT se využívají Metody řízení investic (M038 ), ValIT (M104 ), případně Value Based Management (M039 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.