Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování rozvoje datových zdrojů
Plánování rozvoje datových zdrojů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U202A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování rozvoje datových zdrojů“ – účel:
 • Účelem je specifikovat nároky na rozvoj současných datových zdrojů a určit potenciální nové zdroje dat, a to jak interní, tak externí (nakupované, nebo obchodních partnerů). Definovat ekonomické, organizační i technologické nároky na získání nových datových zdrojů,
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů rozvoje datových zdrojů podniku realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Účelem je rovněž nalézt optimální kombinaci interních i externích datových zdrojů , která bude efektivní vzhledem k požadavkům byznysu,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ).
2. Funkcionalita plánování rozvoje datových zdrojů
 • Plánovací dokument: Analýzy a plán datových zdrojů (D212A ),
 • Celkový přehled metrik řízení datových zdrojů je k dispozici na adrese:
  • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ).
2.1. Plánování rozvoje datových zdrojů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování rozvoje datových zdrojů:
  • Objem spravovaných datových bází v GB (I201 ),
  • Včasnost dodání dat uživatelům (I206 ),
  • Doba trvání zálohy datového zdroje (I207 ),
 • Dimenze pro plánování rozvoje datových zdrojů:
3. Zdroje dat:
 • Datová architektura (D055A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ), Aplikační architektura (D053A ), Technologická architektura (D054A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Plán zajištění kvality dat (D213A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ).
4. Nástroje pro plánování rozvoje datových zdrojů:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ) a další,
 • Specializované aplikace.
5. Podmínky úspěšnosti plánování rozvoje datových zdrojů:
 • Kvalitní evidence datových zdrojů a její průběžná aktualizace,
 • Racionální určení rozsahu evidence a plánování datových zdrojů (pouze hlavní, centrální, nebo i specializované nebo individuální databáze),
 • Kvalifikované a kvalitní rozbory ekonomické i mimoekonomické náročnosti na pořízení nových datových zdrojů, a to vzhledem k jasně definovaným potřebám byznysu (nepořizovat některé databáze, které nebudou mít adekvátní využití),
 • Efektivní využití standardních zdrojů pro hodnocení požadavků na datové zdroje, zejména service desk apod.,
 • Pro systematické řízení a plánování datových zdrojů je účelné stanovit specialistu , nebo tým, který bude mít rozhodování v této oblasti v kompetenci,
 • Podstatnými vstupy, vedle uživatelských požadavků, by měly být i navržené architektury, zejména datová, aplikační a technologická a oproti nim je třeba uživatelské požadavky verifikovat.
6. Klíčové aktivity plánování rozvoje datových zdrojů
 • Evidence, kompletace a verifikace požadavků na rozvoj datových zdrojů - hodnocení a případná aktualizace katalogu uživatelských požadavků, které jsou orientovány, nebo se váží na datové zdroje,
 • Formulace plánu projektů v oblasti rozvoje datových zdrojů - příprava podkladů pro souhrnný plán projektů a pro jednotlivé projektové záměry řešících otázky rozvoje datových zdrojů,
 • Specifikace dílčích aktivit v rozvoji datových zdrojů - detailní specifikace úkolů na úrovni provozních nebo projektových změn, nikoli na úrovni projektů,
 • Kompletace celkové dokumentace - celkové dokumentace projektů a dílčích aktivit v oblasti rozvoje datových zdrojů, včetně ekonomického, organizačního a technologického vyhodnocení.