Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Hodnocení návratnosti investic do IT
Hodnocení návratnosti investic do IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U352A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Uřídil, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Hodnocení návratnosti investic do IT“ – cíl, účel
 • Hlavním cílem úlohy je definovat přístupy a metody vhodné k hodnocení efektivnosti investic v prostředí podnikové informatiky. Znalost těchto metod je nutným předpokladem k učinění vhodného manažerského rozhodnutí o tom, zda danou investici realizovat.
 • Úloha tedy odpoví na tyto otázky :
  • Jaká bude celková výnosnost investice v procentech?
  • Jaké cash-flow investice přinese?
  • Které projektové záměry (dále PZ) z daného portfolia zařadit jako investice do investičního plánu.
2. Obsah úlohy
 • Výsledkem úlohy je portfolio projektových záměrů doplněné o priority, efektivitu investic a ekonomické ukazatele jednotlivých projektových záměrů.
 • Hlavním smyslem této úlohy je určovat celkovou i relativní (v porovnání mezi jednotlivými záměry) efektivitu investic ex ante , tedy předtím, než jsou projekty realizovány.
 • Hodnocení investic ex post (tedy u těch projektů, které již byly realizovány) je však možné provádět také. Takové výsledky pak ale budou sloužit spíše pro zjištění kvality samotného procesu hodnocení investic a potvrzení správnosti rozhodnutí učiněných na základě priorit projektových záměrů.
 • Úloha tak zahrnuje vytvoření podkladů pro objektivní plánování dalších projektů a přípravy nových investičních plánů, následné odůvodnění realizovaných investic vzhledem k majitelům, či investorům.
3. Vstupy úlohy
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Investiční plány v IT (D341A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Analýzy a plán výnosů z IT (D331A ),
 • Analýzy dosahovaných efektů z IT (D332A ),
 • Specifikace investiční akce (D343A ),
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Evidence investic (DQ302A).
4. Výstupy úlohy:
 • Hodnocení návratnosti IT investice (D342A ),
 • Stanovení hodnoty investice (D344A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Je potřeba porozumět rozdílům mezi výnosovým procentem a současnou hodnotu investice . Na základě preferencí firmy pak může být provedeno kvalifikované rozhodnutí o investici.
 • Je nutné pracovat s kombinací meto d hodnocení.
 • V každém podniku je vhodné sledovat kvalitu procesu hodnocení investic dle zmíněných metrik.
6. Doporučené praktiky
 • Podíl objemu úspěšných investic na celkovém objemu investic na informatiku v %. Hodnota této metriky by se měla pohybovat okolo 70-85%. Hodnota velmi závisí na volatilitě tržního prostředí , a na tom, zda jsou selhání způsobeny interními nebo externími faktory.
 • Objem neúspěšných investic = Investice do informatiky celkem – Objem úspěšných investic. Metrika souvisí s procentem úspěšných investic a snahou e eliminovat neúspěšné investiční akce.
 • % projektů s dopředu stanoveným ROI - lze doplnit o váhu, kterou bude objem investice. Velké investice by totiž měly být bezpodmínečně hodnoceny všechny. Naopak čím menší částka je investovaná, tím menší riziko firmě hrozí. Je rozhodně nežádoucí, aby náklady na hodnocení investice byly vyšší, než investice samotná. Pod určitou výši investice je tak možné nastavit i zápornou váhu, čímž zamezíme hodnocení takových drobných investičních akcí.
 • % projektů s dopředu provedeným odhadem výnosnosti : Zde platí podobná pravidla jako u předchozí metriky.
7. “Hodnocení návratnosti investic do IT“ - klíčové aktivity
 • Specifikace investiční akce - na základě rozpočtu IT se stanovují základní ekonomická specifika investiční akce,
 • Stanovení cash-flow spojených s projektem - veškerá cash-flow, která s projektem souvisí. Tyto finanční toky mohou být náklady nebo výnosy spojené buď přímo s projektem, nebo se službou,
 • Kvantitativní ohodnocení - vychází z plánovaných finančních cash-flow investice a počítá dle jednotlivých metod efektivitu investice.
 • Doporučení k investici - hodnocení projektů se zadá do dokumentu Hodnocení návratnosti investic (D310A). Na základě tohoto dokumentu se vytvoří doporučení, které investiční akce zařadit do Investičního plánu (D309A).