Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení externích dat
Řízení externích dat
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U203A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Šubrt, O. (Katedra IT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení externích dat“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je sestavit konkrétní nabídku externích datových zdrojů pro vedení informatiky a jednotlivé odborné útvary, na jejichž posouzení pak závisí další postup v zajištění přístupu k vybraným zdrojům.
2. Obsah úlohy
 • Do externích datových zdrojů patří volně dostupné i placené zdroje na internetu (marketingové databáze, databáze výzkumného charakteru apod.), databáze externích obchodních nebo kooperujících partnerů (např. v rámci aplikací dodavatelem řízených zásob VMI apod.).
 • V rámci úlohy jsou analyzovány požadavky na datové zdroje , které jsou buď již dány v procesní dokumentaci podniku, nebo jsou vzešlé z podnikových útvarů.
3. Vstupy úlohy:
 • Datová architektura (D055A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Plán zajištění kvality dat (D213A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Analýza IT obchodních partnerů (D023A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ),
 • Datová architektura, aktualizovaná (D055A ),
 • Katalog datových zdrojů, aktualizovaný (D211A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Kvalifikovaný přehled a hodnocení nabídky dat různými analytickými společnostmi, marketingovými agenturami, apod.
 • Výběr pouze takových datových zdrojů, které přinášejí podniku přidanou hodnotu.
 • Dostatečná úroveň, kvalita a kompletnost dat. Jednotný formát vstupních dat pro snazší integrovatelnost.
 • Zabezpečení dat a řízení přístupů.
 • Určení kompetentních osob, zodpovědných za dostupnost dat.
 • Schopnost pracovníků využívat dostupné zdroje.
 • Nastavení kritérií a pravidel pro hodnocení důvěryhodnosti nabízených datových zdrojů,
 • Sledování a vyhodnocení potřeb využití disponibilních dat vytvářených orgány veřejné správy,
 • Efektivní nastavení pravidel využívání sdílených databází s obchodními partnery.
6. Doporučené praktiky
 • Je vhodné vytvořit tým pro řízení dat, který provádí komunikaci s vlastníky dat, určuje požadovanou kvalitu dat, definuje, jak jsou data sdílena v rámci podniku a stará se o zlepšování dostupných dat.
 • Uživatelské požadavky na nákup externích dat je třeba posuzovat z hlediska jejich náročnosti a současně z hlediska reálných manažerských potřeb, definovaných např. v business strategii, v plánech rozvoje kvalifikace a dalších dokumentech celopodnikového a často strategického významu.
 • Tato aktivita je ve většině případů vzhledem k definici výnosů (jakožto peněžní částky, kterou podnik získal z veškerých svých podnikatelských činností, čili zejména prodeje zboží a služeb) velice těžko predikovatelná a může vyžadovat expertních odhadů a měření.
7. “Řízení externích dat“ - klíčové aktivity

7.1. Analýza potřeb sdílení dat s externími partnery
 • Vyhodnocení nároků na sdílení databází externích obchodních nebo kooperujících partnerů (např. v rámci aplikací dodavatelem řízených zásob VMI apod.).
 • Zajišťuje :
  • ohodnocení partnera z pohledu důležitosti, spolehlivosti, umístění v obchodním řetězci,
  • určení přínosů externích dat pro zkvalitnění business procesů,
  • analýzu vlastního informačního systému, možnosti jeho integrace s jinými systémy, finanční náročnost případné implementace podpory externím datovými zdroji,
  • určení technologické náročnosti řešení externích datových zdrojů (webová služba, extranet, …),
  • definování bezpečnostní politiky z hlediska externích dat.
7.2. Analýza požadavků na externí datové zdroje
 • Analýza požadavků formulovaných jednotlivými útvary nebo pracovníky na externí datové zdroje.
 • Konsolidace požadavků a příprava podkladů pro analýzy disponibilních externích dat.
 • U každého požadavku je nutné zhodnotit :
  • zdrojový útvar požadavku (významný, primární, majoritní, minoritní),
  • zda je požadovaný zdroj určen k podpoře hlavních procesů,
  • existuje očekávatelná přidaná hodnota či otevření nových možností,
  • není již datový zdroj dostupný (např. pro jiné oddělení),
  • odhadované náklady na pořízení zdroje (finanční i časové),
  • jaký je požadovaný formát, struktura, časová dostupnost, jazyk dat,…,
  • možnosti dalšího využití (např. Business Intelligence),
  • možnosti konsolidace s jinými požadavky.
 • Každý požadavek je nutné ohodnotit a určit mu jeho prioritu . V případě obdobných požadavků musí dojít k jejich sloučení, popř. zamítnutí. Požadavky s vyšší prioritou musí mít při následném zpracování přednost.
 • Pro další zpracování je vhodné, aby požadavky měly stejnou strukturu a obsahovaly potřebné informace . Tyto informace jsou doplněny do Analýzy a plánu rozvoje datových zdrojů. Jedná se především o:
  • formát dat,
  • aktuálnost dat,
  • přesnost dat,
  • dostupnost dat,
  • jazyk dat.
7.3. Technické a organizační zajištění sdílení dat
 • Zajištění přístupů k datům pro vybrané pracovníky, zajištění bezpečnosti sdílených dat, řešení specifických kapacitních nároků na infrastrukturu. Sdílení dat dle jejich charakteru, důležitosti a počtu cílových uživatelů veřejné sítě, interní sítě, datová média (CD, DVD, Blu-ray, paměťové karty, …).

Řízení bezpečnosti :

 • přihlašování:
  • samostatné údaje pro každého uživatele v rámci služby,
  • společné údaje v rámci služby pro všechny uživatele,
  • jednotné přihlašování v rámci vícero služeb,
  • USB tokeny, certifikáty,
 • dostupnost:
  • internet,
  • intranet,
  • extranet,
 • síťová bezpečnost:
  • filtrování přístupnosti dle IP adres počítačů, IP rozsahů pouze z dané země,
  • přístup z veřejných sítí pouze pomocí VPN,
 • logování prováděných činností všech uživatelů,
 • ochrana proti kopírování dat (sledování připojených přenosných zařízení, šifrování, …).

Umístění dat :

 • vlastní servery (obvykle pro menší objemy dat, vně společnosti, vlastní správa, nízké možnosti škálovatelnosti, bezpečnost, vysoké počáteční náklady, především pro intranet),
 • hostingová centra (externí správa, bezpečnost, vysoké počáteční náklady, rychlá přípojka do internetu),
 • cloudové služby (externí správa, bezpečnost, vysoká škálovatelnost, nízké počáteční náklady).
7.4. Analýza dostupných externích datových zdrojů a databází
 • Zahrnuje datové zdroje na internetu i čistě soukromé datové báze , např. marketingové databáze, databáze výzkumného charakteru, technologicky orientované databáze apod.).
 • Analýza zahrnuje :
  • autora, resp. poskytovatele datového zdroje,
  • technickou dostupnost datových zdrojů,
  • kvalitu a ověření informací v datovém zdroji,
  • ekonomickou náročnost, ceny datových elementů, vývoj cen,
  • obchodní (smlouvy) a organizační dostupnost dat z datového zdroje.

Mezi hlavní externí zdroje dat patří:

 • Legislativní zdroje:
  • Obchodní, Insolvenční rejstřík (Justice ),
  • Sbírka zákonů České republiky, Judikatura soudů ČR (Sbírka ),
  • Právo Evropské Unie (Právo_EU ),
  • Dokumenty Poslanecké sněmovny ČR (návrhy zákonů, mezinárodní smlouvy, zápisy z jednání, parlamentní knihovna, …) (Parlament/ (www.psp.cz ),
 • Statistické zdroje
  • databáze, číselníky, výstupy Českého statistického úřadu (ČSU ),
  • data Evropského statistického úřadu - Eurostat ( EUROSTAT ),
 • Monitoring médií, mediální analýzy
 • Competetive Intelligence
 • Ostatní
  • Katalog firem, telefonní seznam (Stránky ),
  • Katalogy a databáze Národní knihovny ČR (NKCR ).
7.5. Výběr externích datových zdrojů
 • Specifikace a výběr externích datových zdrojů vzhledem k potřebám podniku a definovaným požadavkům.
  • Z Analýzy dostupných datových zdrojů vybere Tým pro řízení dat několik nejlepších zdrojů, jejichž kritéria nejlépe vyhovují požadavkům na datový zdroj.
  • Tým pro řízení dat porovná zdroje z hlediska jejich kvality, dodavatele, finanční náročnosti či firemních pravidel a určí, který zdroj je pro podnik nejvhodnější.
  • Pokud to poskytovatel umožňuje, je vhodné vyzkoušet jeho službu v rámci testovacího či zkušebního provozu.
  • V případě potřeby je výběr zdroje konzultován se zadavatelem požadavku.
7.6. Obchodní a technické zajištění externích dat
 • Příprava a uzavření smluv s poskytovateli, zajištění technického přístupu k vybraným externím datům:
  • Odpovědná osoba v rámci Týmu pro řízení dat naváže kontakt s poskytovatelem.
  • Dle požadavků na datový zdroj je vytvořena SLA smlouva.
  • Po schválení smluv na obou stranách je přistoupeno k zavedení datového zdroje a provedení potřebných změn v rámci infrastruktury.