Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT ekonomiky
Řízení IT ekonomiky
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení IT ekonomiky
 1. Řízení nákladů na IT - (TG301 ),
 2. Řízení výnosů a efektů z IT - (TG302 ),
 3. Řízení investic do IT - (TG303 ).
2. Zaměření a účel domény
 • Doména Řízení IT ekonomiky spadá v rámci modelu MBI do domén taktického řízení IT. Je zaměřena na ekonomické charakteristiky v řízení IT a jejich hodnocení a plánování , tj. jak na její nákladovou, tak výnosovou stránku, resp. stránku dosahovaných efektů.
 • Účelem domény je tak na základě nastavení a realizace jednotlivých úloh a celého systému definovaných metrik a jejich analytických a plánovacích dimenzí dosahovat optimálního poměru cena / výkon celého podnikového IT, to znamená zajištění všech požadovaných IT služeb při odpovídajících nákladech.
3. Obsah skupin úloh řízení IT ekonomiky

3.1. Předmět řízení IT ekonomiky
 • Běžné financování – prostředky na běžný provoz:
  • nákup služeb, platba mezd, energie, náklady na provoz vozového parku,
  • provozní (variabilní náklady) X režijní (nepřímé) náklady,
 • Mimořádné financování:
  • zakládání firmy - investiční náklady na pořízení budovy, rekonstrukce, nákup vozů do vlastnictví atp.,
  • rozšiřování podniku,
  • likvidace podniku,
 • Zdroje financování:
  • vlastní – vklady společníků, zisk, odpisy,
  • cizí - úvěry.
3.2. Úlohy řízení IT ekonomiky dle skupin:
 • Řízení nákladů na IT (TG301 ):
  • Účtování IT služeb (U301A ), Nákladové analýzy IT služeb (U302A ), Plánování nákladů na IT služby (U303A ), Tvorba rozpočtu na IT (U304A ), Ekonomická analýza sourcingu (U305A ),
 • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ):
  • Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ), Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ),
 • Řízení investic do IT (TG303 ):
  • Příprava investičního plánu na IT (U351A ), Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ).
3.3. Řízení nákladů na IT
 • Zahrnuje analýzy a plánování objemu investičních (CAPEX) a provozních (OPEX) nákladů na IT (TG301 ), které se liší svojí podstatou i relevantními dimenzemi pro analýzy a plánování.
3.4. Řízení výnosů a efektů
 • V případě efektů (TG302 ) se zde s ledují i mimoekonomické efekty , např. snižování časové náročnosti podnikových procesů, a to s ohledem na jejich silnou provázanost na efekty ekonomické.
3.5. Řízení investic do IT
 • Úlohy řízení investic (TG303 ) se orientují především na objemové charakteristiky investic a na zjišťování návratnosti investic do IT podle standardních metod.
4. Metriky – ukazatelé využívané v řízení IT ekonomiky, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
 • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).
5. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů IT ekonomiky
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ).
6. Faktory – vymezující prostředí řízení IT ekonomiky
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Faktory IT aplikací (FG300 ),
 • Faktory IT, techniky a infrastruktury (FG800 ),
 • Faktory IT - data, databáze, datové zdroje (FG900).
7. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení IT ekonomiky
 • Analýzy nákladů na IT (A301A ),
 • Analýzy nákladů na komponenty IT (A301B ),
 • Analýzy výnosů a efektů IT (A303A ),
 • Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ).
8. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Informační manažer, CIO (R101 ),
 • Manažer IT služeb (R102 ),
 • Manažer projektu (R103 ),
 • Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Manažer projektového portfolia (R111 ),
 • Specialista v oblasti nákupu a prodeje IT produktů a služeb (R201 ),
 • Ekonom IT (R202 ),
 • Personální manažer, HRM (RQ005 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb, CDO (RQ007 ).
9. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze IT ekonomiky
 • Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT (DSG320 ),
 • Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT (DSG330 ),
 • Dokumenty řízení investic do IT (DSG340 ),
 • Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ),
 • Dokumenty realizace informační strategie (DSG070 ).
10. Scénáře – problémy a otázky v řízení IT ekonomiky
 • Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby.(S101 ),
 • Náklady na IT je třeba analyzovat a připravovat nové plány nákladů (S301 ),
 • Podnik je ve fázi přípravy plánů a rozpočtů na informatiku (S331 ),
 • Ekonomické a mimoekonomické IT efekty je třeba průběžně analyzovat (S351 ),
 • Je třeba připravit podklady pro investiční plány v IT (S371 ).
11. Metody, metodiky, standardy, rámce v řízení IT ekonomiky
 • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ),
 • ITIL, IT Infrastructure Library, (M101 ),
 • COBIT (M102 ),
 • ValIT (M104 ),
 • IT Balanced Scorecard (M105 ).
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně