Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení nákladů na IT
Řízení nákladů na IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG301
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Skupina úloh představuje především analytické i plánovací úlohy spojené s náklady na IT. Úlohy musí respektovat specifické nároky vyplývající ze struktury nákladů, jejich nositelů, IT produktů, IT služeb apod.
3. Přehled úloh
 • Do řízení „Řízení nákladů na IT“ spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Účtování IT služeb (U301A ) - (UQ052A ) - obvykle jako součást podnikového účetnictví – ( Učet ),
  • Nákladové analýzy IT služeb - (U302A ) - podle všech podstatných dimenzí, obvykle se řeší ve vazbě na analýzy nákladů celého podniku (UQ054A ) a (UQ054B ) – ( Analýzy ),
  • Plánování nákladů na IT služby - (U303A ) – ( Plány ),
  • Tvorba rozpočtu na IT - (U304A ), je finálně součástí celopodnikového rozpočtu (UQ055A ) – ( Rozpoč ),
  • Ekonomická analýza sourcingu - (U305A ), která navazuje a vychází z celkové koncepce sourcingu na strategické úrovni řízení IT (U035A ) – ( Sourc ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Pracovníci obchodních a školicích služeb“ (RG200 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty realizace informační strategie“ (DSG070 ),
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330 ),
 • „Dokumenty řízení investic do IT“ (DSG340 ),
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky sourcingu“ (ISG060 ),
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ),
 • „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ),
 • „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • „Metriky řízení a správy IT zdrojů“ (ISG600 ),
 • „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ),
 • „Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Podniková výkonnost“ (FSG460 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Řízení nákladů na IT“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ), kde se formuluje nebo posuzuje strategie i v IT a jejich nákladová náročnost, případně podíl nákladů na celkových nákladech podniku, na obratu podniku apod.,
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ), kde se definují základní metodické postupy pro účtování, analýzy i plánování nákladů a tvorbu rozpočtů v rámci celého podniku a obvykle v rámci to i pro IT.
 • Řešení úloh řízení nákladů na IT se na různé úrovni detailu zaměřují na tyto klíčové aspekty:
  • určení celkové nákladové náročnosti IT i podle jednotlivých oblastí podnikového řízení,
  • určení, do kterých oblastí podnikového řízení se z pohledu IT bude primárně investovat,
  • jak řešit snižování, případně optimalizaci nákladů vzhledem k různým možnostem sourcingu,
  • podle jakých hledisek alokovat náklady na jednotlivé oblasti řízení, resp. jednotlivé útvary,
  • jak zajistit soulad návrhů rozpočtu na IT s celopodnikovým rozpočtem.
11. „Řízení nákladů na IT“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO090 ):
  • Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ), resp. stanovení podílu nákladů na IT na celkových podnikových nákladech, určení strategie snižování, zachování, případně zvyšování nákladů na IT,
  • Ekonomické vyhodnocení navrhované informační strategie a její nákladové náročnosti (U042A ),
  • Návrh sourcingu IT (U035A ) vzhledem k možnostem optimalizace nákladů na IT,
  • Finanční řízení služeb cloud computingu (U061A), zejména nákladů na jednotlivé služby v rámci cloud computingu,
 • Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ) – určení jejich nákladových charakteristik,
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ) – stanovení nákladů na služby v rámci SLA,
  • Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ) – určování odhadovaných nákladů na jednotlivé projekty i údržbu v rámci projektového záměru a zadání projektu, stanovení rozpočtu projektu,
  • Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ) a Řízení nákupu IT služeb (U133A ) a vyhodnocování jejich nákladové úrovně,
  • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ), včetně nákladů na IT služby, určování extrémních nákladů a návrhy na jejich řešení,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ) – hodnocení nákladové náročnosti zejména u externích databází a různých informačních zdrojů,
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ) – hodnocení nákladů na pracovní sílu, obvykle v rozlišení na pracovníky IT útvaru a nákladů na pracovníky uživatelských útvarů ve vztahu k IT,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – včetně nákladů na provozované i plánované aplikace,
  • Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ) – včetně nákladů na provozované i plánované prvky nebo moduly infrastruktury,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ) – vzhledem ke skutečným i plánovaným nákladům na IT,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ) – na základě nákladů na pořizované investice,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Řízení projektu (TG401 ) – průběžné sledování čerpání nákladů na projekt a dodržování rozpočtu projektu,
 • Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Správa aplikací (U703A ) – sledování a hodnocení nákladů na provoz aplikací a infrastruktury,
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – hodnocení nákladů řešení incidentů, problémů a požadavků celkově i dle vybraných případů.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.