Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení nákladů na IT
Řízení nákladů na IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG301
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení nákladů na IT“ – přehled
 • Účtování IT služeb (U301A ) - (UQ052A ) - obvykle jako součást podnikového účetnictví,
 • Nákladové analýzy IT služeb - (U302A ) - podle všech podstatných dimenzí, obvykle se řeší ve vazbě na analýzy nákladů celého podniku (UQ054A ) a (UQ054B ),
 • Plánování nákladů na IT služby - (U303A ),
 • Tvorba rozpočtu na IT - (U304A ), je finálně součástí celopodnikového rozpočtu (UQ055A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu - (U305A ), která navazuje a vychází z celkové koncepce sourcingu na strategické úrovni řízení IT (U035A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh představuje především analytické i plánovací úlohy spojené s náklady na IT. Úlohy musí respektovat specifické nároky vyplývající ze struktury nákladů, jejich nositelů, IT produktů, IT služeb apod.
 • Účelem skupiny úloh je:
  • na základě pravidelného vyhodnocování nákladů na IT podle nejrůznějších dimenzí a identifikace hlavních nositelů nákladů dosahovat snižování nákladů při pokrytí všech požadovaných funkcí a provozních charakteristik IT,
  • prezentovat zobecněný postup pro řešení analýz i plánování nákladů na IT na základě významných analytických i plánovacích metrik a podle relevantních analytických a plánovacích dimenzí,
  • nabídnout doporučení v oblasti řízení IT nákladů dle dostupných metodik i poznatků z praxe.
3. Scénáře - otázky, problémy:
 • Náklady na IT je třeba analyzovat a připravovat nové plány nákladů (S301 ),
 • Podnik je ve fázi přípravy plánů a rozpočtů na informatiku (S331 ).
4. Faktory ovlivňující úlohy skupiny
 • Faktor příslušnosti podniku k odvětví ekonomiky (F006 ) – podstatně větší význam řízení nákladů na IT bude v odvětvích s velkými IT systémy a silnou závislostí na IT (Banky a pojišťovny (F010 ), Telekomunikace (F011 ), Utility - elektřina, voda, plyn (F012 ),
 • Situace na IT trhu (F031 ) – dle cenové úrovně IT produktů a služeb na trhu,
 • Cloud computing (F100 ), Outsourcing (F121 ), Úroveň a formy sourcingu (F120 ) – náklady na poskytované služby v rámci cloud computingu, resp. outsourcingu,
 • Podle orientace IT v podniku na konkrétní aplikace jako podstatné nositele nákladů jsou nejvýznamnějšími faktory ve skupině Faktory IT aplikací (FG300), zejména ERP (F300 ), eShop, Internetový obchod (F350 ), Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), CRM- Customer Relationship Management (F371 ), BI: Business intelligence (F400 ), případně další.
5. "Řízení nákladů na IT“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ), kde se formuluje nebo posuzuje strategie i v IT a jejich nákladová náročnost, případně podíl nákladů na celkových nákladech podniku, na obratu podniku apod.,
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ), kde se definují základní metodické postupy pro účtování, analýzy i plánování nákladů a tvorbu rozpočtů v rámci celého podniku a obvykle v rámci to i pro IT.
 • Řešení úloh řízení nákladů na IT se na různé úrovni detailu zaměřují na tyto klíčové aspekty :
  • určení celkové nákladové náročnosti IT i podle jednotlivých oblastí podnikového řízení,
  • určení, do kterých oblastí podnikového řízení se z pohledu IT bude primárně investovat ,
  • jak řešit snižování, případně optimalizaci nákladů vzhledem k různým možnostem sourcingu ,
  • podle jakých hledisek alokovat náklady na jednotlivé oblasti řízení, r esp. jednotlivé útvary,
  • jak zajistit soulad návrhů rozpočtu na IT s celopodnikovým rozpočtem.
6. „Řízení nákladů na IT“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO000 ):
  • Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ), resp. stanovení podílu nákladů na IT na celkových podnikových nákladech, určení strategie snižování, zachování, případně zvyšování nákladů na IT,
  • Ekonomické vyhodnocení navrhované informační strategie a její nákladové náročnosti (U042A ),
  • Návrh sourcingu IT (U035A ) vzhledem k možnostem optimalizace nákladů na IT,
  • Finanční řízení služeb cloud computingu (U061A), zejména nákladů na jednotlivé služby v rámci cloud computingu,
 • Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ) – určení jejich nákladových charakteristik,
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ) – stanovení nákladů na služby v rámci SLA,
  • Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ) – určování odhadovaných nákladů na jednotlivé projekty i údržbu v rámci projektového záměru a zadání projektu, stanovení rozpočtu projektu,
  • Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ) a Řízení nákupu IT služeb (U133A ) a vyhodnocování jejich nákladové úrovně,
  • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ), včetně nákladů na IT služby, určování extrémních nákladů a návrhy na jejich řešení,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ) – hodnocení nákladové náročnosti zejména u externích databází a různých informačních zdrojů,
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ) – hodnocení nákladů na pracovní sílu, obvykle v rozlišení na pracovníky IT útvaru a nákladů na pracovníky uživatelských útvarů ve vztahu k IT,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – včetně nákladů na provozované i plánované aplikace,
  • Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ) – včetně nákladů na provozované i plánované prvky nebo moduly infrastruktury,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ) – vzhledem ke skutečným i plánovaným nákladům na IT,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ) – na základě nákladů na pořizované investice,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Řízení projektu (TG401 ) – průběžné sledování čerpání nákladů na projekt a dodržování rozpočtu projektu,
 • Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Správa aplikací (U703A ) – sledování a hodnocení nákladů na provoz aplikací a infrastruktury,
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – hodnocení nákladů řešení incidentů, problémů a požadavků celkově i dle vybraných případů.
7. Metriky v rámci „Řízení nákladů na IT“
 • Objem nákladů na IT služby (I102 ),
 • Objem bonusů za IT služby (I105 ), Objem sankcí za IT služby (I106 ),
 • Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč (I123 ),
 • Finanční náklady na bezpečnost IT služeb (I165 ),
 • Objem ztrát z nekvalitních dat v tis. Kč (I203 ),
 • Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ),
 • Náklady na IT podle útvarů podniku (I402 ),
 • Náklady na aplikace (I403 ), Náklady na software (I404 ), Náklady na technické prostředky (I405 ),
 • Náklady na činnosti v IT (I406 ),
 • Podíl celkových nákladů na IT na celkových podnikových nákladech (I407 ),
 • Počty změn vyžádaných v důsledku akceptačního řízení (I531 ),
 • Náklady na změny IT projektů (I534 ).
8. Dimenze
 • Vedle skupiny Základní dimenze (DIG000 ) se využívají prakticky všechny dimenze ve skupinách IT služby a zdroje (DIG100 ), Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Hlavními dimenzemi jsou pro skupinu úloh Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ) Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ),
 • Na celopodnikové úrovni se využívají dimenze ve skupinách Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ) a Podniková organizace (DIGQ01 ).
9. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řízení IT nákladů zajišťuje na manažerské úrovni v rámci své působnosti celý manažerský tým IT ve skupině Řídící pracovníci v IT (RG100 ), zejména Informační manažer, CIO (R101 ), Manažeři projektů (R103 ) v kooperaci s Manažerem projektového portfolia (R111 ) a Manažerem rozvoje IT (R104 ). Náklady na provoz řídí Manažer provozu IT (R105 ) a Manažer informační bezpečnosti (R106 ). Operativní úkoly v řízení nákladů na IT zajišťuje Ekonom IT (R202 ),
 • Na celopodnikové úrovni soulad s finančním řízením podniku a posuzuje a schvaluje náklady na IT Vlastník (RQ000 ), Generální manažer, CEO (RQ001 ), Finanční manažer, CFO (RQ002 ). Metodické otázky řízení nákladů řeší Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ) v oblasti řízení financí.
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Rozpočet informační strategie (D073A ),
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ), Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ),
 • Plán údržby (D122A ), Plán projektů (D123A ), Projektový záměr (D124A ),
 • Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ), Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů (D133A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Plán nákladů na IT (D323A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 • Rozpočet IT (D325A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ), Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ),
 • Smlouva na úvodní studii (D420A ), Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Návrh na změnu kontraktu a SLA (D726A ).
11. Metody „Řízení nákladů na IT“
 • Activity Based Costing, ABC (M035 ),
 • Total Cost of Ownership (M037 ),
 • Metodiky řízení projektů (MG400 ).
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.