Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy dosahovaných efektů IT služeb
Analýzy dosahovaných efektů IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U332A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Kabuďová, Z. (KIT, VŠE), MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-02-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy dosahovaných efektů IT služeb“ – účel:
 • Účelem úlohy je analyzovat veškeré finanční i nefinanční efekty , které přináší podniková informatika (čili jakých konkrétních efektů je možné díky podnikové informatice dosáhnout),
 • Účelem je identifikace IT služeb , které přinášejí rozhodující, resp. strategické ekonomické i mimoekonomické efekty a na tomto základě objektivněji efektivněji stanovovat cíle dalšího rozvoje IT podniku, plánování nových projektů, upgradů technologií apod.,
 • Úloha má přispívat i k formulaci podnikových pravidel pro systematické a kvalifikované vyhodnocování dosahovaných efektů oproti očekávaným, např. určení bodů nebo situací, kdy je účelné efekty hodnotit, stanovení zodpovědnosti za jejich hodnocení, určení dokumentace hodnocení a její posuzování a schvalování,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénářích, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a ve scénáři zaměřeného na specifické problémy a otázky sledování efektů IT:
  • Ekonomické a mimoekonomické IT efekty je třeba průběžně analyzovat (S351 ).
2. Funkcionalita analýz dosahovaných efektů IT služeb
 • Analytický dokument: Analýzy dosahovaných efektů z IT (D332A ),
 • Celkový přehled metrik řízení výnosů IT je k dispozici na adrese:
  • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ).
2.1. Analýzy dosahovaných ekonomických efektů IT služeb:
 • Ukazatelé pro dosahovaných efektů IT služeb, např.:
  • Zvýšení podnikových výnosů v % (I423 ),
  • Celkové snížení nákladů, zvýšení úspor v % (I424 ),
  • Snížení skladových zásob - průměrné množství zásob za období, maximum zásob za období, časová náročnost naskladnění, vyskladnění, inventury a podobně,
  • Snížení cestovních nákladů a nákladů na školení – při implementaci prostředků týmové komunikace,
  • Objem nákladů na IT služby (I102 ) - pro kalkulace poměru dosahovaných efektů na nákladech,
 • Dimenze pro analýzy dosahovaných efektů IT služeb:
2.2. Analýzy dosahovaných mimoekonomických efektů IT služeb:
 • Ukazatelé pro dosahovaných mimoekonomických efektů IT služeb:
  • Úspory času na obchodních zakázkách podniku za sledované období v člověkohodinách (I426 ),
  • Zkrácení průběžné doby realizace zakázek v % (I425 ),
  • Snížení počtu stížností / reklamací – zlepšení kvality nabízených zboží a služeb,
  • Zlepšení vztahu s dodavateli a zákazníky,
  • Zvýšená kvalita interní komunikace,
  • Zvyšování kvalifikace pracovníků,
  • Vyšší kvalita presentace a image firmy,
 • Dimenze pro analýzy dosahovaných mimoekonomických IT služeb:
2.3. Časové analýzy dosahovaných efektů IT služeb („Time Intelligence“):
 • Vývoj dosahovaných efektů IT služeb v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne,
 • Postupný nárůst hodnot dosahovaných efektů IT služeb od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date),
 • Meziroční porovnání dosahovaných efektů IT služeb, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
3. Zdroje dat:
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Report o průběhu plnění SLA (D114A ),
 • Plán projektů (D123A ), Projektové záměry (D124A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ), Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A), Evidence dodavatelů (DQ154A).
4. Nástroje pro analýzy dosahovaných efektů IT služeb:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ),
 • Demo aplikace MBI: Analýzy výnosů a efektů IT (A303A).
5. Podmínky úspěšnosti analýz dosahovaných efektů IT služeb:
 • Vzhledem k tomu, že v tomto případě se pracuje s poměrně velmi heterogenní soustavou kvantitativních i kvalitativních charakteristik a ukazatelů informačního systému je účelné vycházet z  přesnější kategorizace jeho efektů ,
 • Výběr kvalifikované osoby (osob), které rozumí byznys zadání, IT trendům a účetním standardům,
 • Určení odpovědné osoby za kvalifikované hodnocení efektů jednotlivých součástí a zejména aplikací, zajištění jejich transparentnosti,
 • Zajištění komplexnosti a kvality analýz dosahovaných efektů IT služeb s vazbou na celopodnikové analýzy, podnikové finanční analýzy (UQ054A ), řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů IT a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací.