Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýza datových zdrojů
Analýza datových zdrojů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U201A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy datových zdrojů“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je zajistit přehled o aktuálně využívaných datových zdrojích , vyhodnotit jejich hlavní charakteristiky, zejména objem, kvalitu, dislokaci, technologickou realizaci, zodpovědnosti a nároky na další rozvoj,
 • Účelem je rovněž vytvořit kvalitní předpoklady pro plánování dalšího rozvoje datových zdrojů a celé datové základny podniku,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénářích, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a ve scénáři zaměřeného na specifické problémy a otázky v řízení datových zdrojů:
  • V podniku existuje množství databází a s nimi spojených provozních problémů (S201 ).
2. Funkcionalita analýz datových zdrojů
 • Analytický dokument: Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ),
 • Celkový přehled metrik řízení datových zdrojů je k dispozici na adrese:
  • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ).
2.1. Analýzy datových zdrojů:
 • Ukazatelé pro analýzy datových zdrojů:
  • Objem spravovaných datových bází v GB (I201 ),
  • Objem opravných činností a činností při odhalování poškozených dat v člověkohodinách (I202 ), Objem ztrát z nekvalitních dat v tis. Kč (I203 ),
  • Počet hodnot neodpovídajících slovníkovým (I204 ),
  • Počet nekonzistentních verzí informací o jedinečném objektu napříč systémy (I205 ),
  • Včasnost dodání dat uživatelům (I206 ),
  • Doba trvání zálohy datového zdroje (I207 ),
  • Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ), Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
  • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ), Počet IT služeb strategického významu (I054 ), Objem nákladů na IT služby (I102 ).
 • Dimenze pro analýzy datových zdrojů:
2.2. Časové analýzy rozvoje datových zdrojů („Time Intelligence“):
 • Vývoj datových zdrojů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne,
 • Postupný nárůst hodnot datových ukazatelů od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date),
 • Meziroční porovnání hodnot ukazatelů datových zdrojů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
3. Zdroje dat:
 • Datová architektura (D055A ),
 • Katalog datových zdrojů (D211A ),
 • Plán zajištění kvality dat (D213A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ).
4. Nástroje pro analýzy datových zdrojů:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ),
 • Demo aplikace pro analýzy datových zdrojů v prostředí Power Pivot v MBI: Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ).
5. Podmínky úspěšnosti analýzy datových zdrojů:
 • Předpokladem je průběžně vedená a aktualizovaná evidence datových zdrojů v podniku, včetně jeho dislokovaných útvarů (závodů, poboček atd.),
 • Je nutné rozhodnout, v jakém rozsahu bude úloha aplikována , zda bude zahrnovat i individuální databáze jednotlivých útvarů nebo oddělení,
 • Řešení úlohy se jeví jako účelné v  propojení na systém pro správu metadat a jemu odpovídající nástroje.
6. Doporučené praktiky
 • Je efektivní založit celou oblast na konceptu Data Governance jasně definující manažerské a organizační charakteristiky pro datové zdroje,
 • Je účelné založit řízení datových zdrojů na některé z metod v této oblasti, např. MDM (Master Data Management) a jim odpovídajících nástrojích, např. MDS (Master Data Services apod.).
7. “Analýza datových zdrojů“ - klíčové aktivity
 • Aktualizace evidence datových zdrojů na základě provozní a projektové dokumentace,
 • Analýzy stavu a charakteristik datových zdrojů dle IT služeb - pro analýzy stavu interních datových zdrojů lze vycházet především z operativní evidence interních dat. Analýza se orientuje na stav kvality a úplnosti datových zdrojů, identifikace uložení, překrývání (multiplicit uložených dat), určení zodpovědnosti za datové zdroje na straně provozu IT i uživatelských útvarů, stav přístupových práv k datům. Analýza zahrnuje i posouzení perspektivních nároků na datové zdroje u řešených a plánovaných projektů,
 • Analýza objemu a kvality dat pro aplikace typu ERP, BI, CRM, eBusiness atd.,
 • Specifikace problémů v objemu dat - specifikace problémů v objemu dat, jejich dostupnosti a kvalitě podle jednotlivých typů služeb a zejména aplikací,
 • Identifikace hlavních problémů v archivaci dat, jejich příčin a zdrojů,
 • Definování požadavků na rozvoj datových zdrojů - jako součásti katalogu uživatelských požadavků, v těchto oblastech - rozvoj základních databází pro transakční systémy, rozvoj analytických databází (BI), rozvoj ostatních typů databází, požadavky na externí datové zdroje.