Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Správa aplikací
Správa aplikací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U703A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Správa aplikací“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit potřebnou kvalitu provozu aplikací. Identifikovat problémy v provozu aplikací a připravit jejich řešení.
2. Vstupy úlohy:
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Kapacitní plán v IT (D236A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Provozní dokumentace (D711A ), aktualizovaná,
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • Plán projektů (D123A ), aktualizovaný.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Kvalitní dokumentace před předáním a zavedením aplikace do provozu a průběžná aktualizace provozní dokumentace v průběhu životního cyklu nasazené aplikace,
 • Pokud možno jednotné technologické prostředí pro provoz aplikací.
5. Doporučené praktiky
 • Je účelné přesně nastavit podmínky pro provoz aplikací v rámci SLA, včetně bonusů a sankcí.
 • V rámci SLA by se neměly stanovovat pouze provozní podmínky aplikací, ale též četnosti a průběh aktualizací aplikací apod.
6. “Správa aplikací“ - klíčové aktivity
 • Plánování zařazování aplikací do provozu - na základě harmonogramu jednotlivých projektů se v této úloze zpracovává a aktualizuje plán zařazení nových aplikací, resp. projektů do provozu. Zahrnuje i doplnění a zpřesnění dokumentace před předáním aplikace do provozu.
 • Organizační a technologické zajištění realizace aplikace - po ukončení migrace projektu se realizuje předání do zkušebního provozu. To znamená, že vedení provozu musí prověřit provozuschopnost aplikace v aktuálních provozních podmínkách, resp. v daném stavu technologické infrastruktury a ve vazbě na ostatní již používané aplikace. V produkčním prostředí se nesmí stát, že jedna aplikace ovlivní druhou. Ideální při nasazení virutalizace aplikací, kde každá aplikace funguje v podstatě ve vlastním sandboxu. Současně se ověřuje i úplnost a kvalita provozní dokumentace před převzetím do plného provozu. Organizační a technologické zajištění realizace aplikace obsahuje :
  • analýzu organizačních a technologických podmínek realizace aplikace - organizační připravenosti a nároků včetně analýzy vazeb mezi již nasazenými aplikacemi,
  • přípravu infrastruktury a organizačních podmínek provozu aplikace,
  • komplexní technologické a organizační zajištění požadavků na provoz aplikace,
  • aktualizaci provozní dokumentace.
 • Plán provozu aplikací - představuje především aktualizaci harmonogramu provozu aplikací, aktualizaci návrhu plánu projektů na zařazení do provozu.
 • Nastavení přístupových práv - nastavení přístupových práv se realizuje podle definovaných rolí, které mají s aplikací pracovat, tj. které role mohou data aplikace pouze číst, které aktualizovat, doplňovat, nebo rušit.
 • Vyhodnocení provozní připravenosti - vyhodnocení provozní připravenosti aplikace obsahuje i zpracování a odsouhlasení protokolu o převzetí projektu do provozu – akceptace.
 • Distribuce a automatická instalace SW - distribuce zahrnuje:
  • distribuci a automatickou instalaci SW,
  • přípravu scriptů pro instalaci nového SW,
  • ladění scriptů, testování scriptů,
  • zkušební instalace SW,
  • realizace dálkové instalace SW,
  • případně i upgrade software na pracovních stanicích,
  • zpracování a kompletaci dokumentace o instalovaném software a upgrade pracovních stanic,
  • plán vzdáleného stažení (odebrání) aplikace při ukončení jejího používání. Každá aplikace se jednou přestane používat. Ve veřejném sektoru je fluktuace aplikací poměrně častá.