Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT služeb
Řízení IT služeb
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení IT služeb
 1. Návrh a realizace IT služeb - (TG101 ),
 2. Řízení portfolia projektů - (TG103 ),
 3. Řízení prodeje a nákupu IT služeb - (TG104 ),
 4. Řízení kvality IT služeb - (TG105 ),
 5. Řízení bezpečnosti IT služeb - (TG106 ).
2. Zaměření a účel domény
 • Cílem domény Řízení IT služeb je optimalizace struktury a kvality IT služeb, zajištění souladu jejich funkcionality a disponibility s obchodními, ekonomickými i organizačními nároky podniku a s platnou legislativou.
 • Specifickou součástí této domény je řízení vztahů k externím dodavatelům informatiky, což zahrnuje vyhodnocování kvality jimi poskytovaných služeb a produktů, řešení dlouhodobých kooperačních vztahů apod.
 • Řízení úrovně služeb (SLM, Service Level Management) je základem pro řešení kooperačních vztahů mezi různými subjekty v informatice podniku. Zejména v situaci stále výraznějšího podílu outsourcingu jsou otázky vymezení vztahů mezi jednotlivými subjekty a jejich průběžné monitorování a vyhodnocování na bázi služeb velmi podstatné.
 • S řízením služeb a jejich rozvojem úzce souvisí i plánování a řízení celého portfolia projektů, které tento rozvoj realizují. To spadá do druhé skupiny úloh. V této souvislosti je nezbytné i vymezit vztahy mezi IT službami a projekty .
3. Obsah skupin úloh řízení IT služeb
 • Návrh a realizace IT služeb (TG101 ):
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ), Návrh IT služby (U102A ), Vytvoření IT služby (U103A ), Testování IT služby (U104A ),
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ), Zavedení / aktivace IT služby (U106A ), Ukončení / deaktivace IT služby (U107A ),
 • Řízení portfolia projektů (TG103 ):
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ), Řízení a koordinace realizace projektů (U123A ), Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení (U124A ), Implementace procesů řízení portfolia a jeho trvalého zlepšování, PDCA (U125A),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ):
  • Řízení prodeje IT služeb (U131A ), Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ), Řízení nákupu IT služeb (U133A ), Výběrové řízení na dodavatele IT produktů a služeb (U134A ),
 • Řízení kvality IT služeb (TG105 ):
  • Řízení dostupnosti a kontinuity IT služeb (U151A ), Zajištění provozního výkonu a škálování IT služeb (U152A ), Zajištění flexibility IT služeb (U153A ), Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ),
 • Řízení bezpečnosti IT služeb (TG106 ):
  • Formulace bezpečnostní politiky (U161A ), Řízení bezpečnosti provozu a rozvoje IT služeb (U162A ), Zpracování bezpečnostního auditu (U163A ), Řízení bezpečnosti serverů a koncových zařízení (U164A ), Provozování bezpečnostního (kamerového) systému (U165A ).
4. Metriky – ukazatelé využívané v řízení IT služeb, ve vazbě k dimenzím
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ),
 • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
 • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53 ).
5. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku řízení IT služeb (DIGQ30 ).
6. Faktory – vymezující prostředí řízení IT služeb
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • Faktory IT, techniky a infrastruktury (FG800 ),
 • Faktory IT - data, databáze, datové zdroje (FG900).
7. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení IT služeb
 • Hodnocení IT služeb (A101A ),
 • Analýzy plnění SLA (A102A ),
 • Plánování portfolia IT projektů (A103A ),
 • Analýzy kvality IT služeb (A104A ),
 • Analýzy bezpečnosti IT (A105A ),
 • Sledování kvality IT služeb (A106A ).
8. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Informační manažer, CIO (R101 ),
 • Manažer IT služeb (R102 ),
 • Manažer projektu (R103 ),
 • Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Manažer informační bezpečnosti (R106 ),
 • Byznys architekt (R301 ),
 • Byznys analytik (R302 ),
 • Datový analytik (R303 ),
 • IT architekt (R401 ),
 • Finanční manažer, CFO (RQ002 ),
 • Manažer marketingu, CMO (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer, HRM (RQ005 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb, CDO (RQ007 ),
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ).
9. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze řízení IT služeb
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ),
 • Dokumenty výběrových řízení (DSG130 ),
 • Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb (DSG140 ),
 • Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ),
 • Dokumenty návrhů architektur (DSG050 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ),
 • Dokumenty realizace informační strategie (DSG070 ),
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ).
10. Scénáře – problémy a otázky v řízení IT služeb
 • Je třeba snížit náklady na IT a vyhodnotit interní i outsourcované IT služby.(S101 ),
 • Podnik se připravuje na uskutečnění komplexního auditu IT (S104 ),
 • Je nutné vytvořit kvalitní katalog IT služeb (S111 ),
 • Je třeba podávat vedení firmy informace o kvalitě IT služeb a plnění SLA (S112 ),
 • Stávající IT služby již nevyhovují a je třeba je aktualizovat (S113 ),
 • Podnik je ve fázi plánování a zadání nových projektů a zajištění údržby (S114 ),
 • U nákupů IT produktů a služeb je třeba snížit rizika chybného výběru dodavatele (S141 ),
 • U kvalitních IT služeb lze realizovat jejich prodej jako obchodní komodity (S142 ),
 • Je třeba formulovat bezpečnostní nároky a opatření v IT (S181 ),
 • Je nutné zajistit ochranu objektu bezpečnostním (kamerovým) systémem s uchováním osobních údajů (S182 ).
11. Metody, metodiky, standardy, rámce v řízení IT služeb
 • ITIL, IT Infrastructure Library, (M101 ),
 • COBIT (M102 ),
 • CMMI (M103 ),
 • ValIT (M104 ),
 • IT Balanced Scorecard (M105 ),
 • Corporate Performance Management, CPM (M001 ).
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně