Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování nákladů na IT služby
Plánování nákladů na IT služby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U303A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým, Kabuďová, Z. (KIT, VŠE),
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-01-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování nákladů na IT služby“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů nákladů na IT služby realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Účelem je rovněž nalézt optimální skladbu konzumovaných IT služeb , která bude efektivní vzhledem k požadavkům byznysu a zamezí plýtvání se zdroji,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ).
2. Funkcionalita plánování nákladů na IT služby
 • Plánovací dokument: Plán nákladů na IT (D323A ) – z minulých období,
 • Celkový přehled metrik řízení nákladů na IT je k dispozici na adrese:
  • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ).
2.1. Plánování nákladů na IT dle služeb a poskytovatelů:
 • Ukazatelé pro plánování nákladů na IT dle služeb a poskytovatelů:
  • Objem nákladů na IT služby (I102 ), Náklady na IT podle útvarů podniku (I402 ),
 • Dimenze pro plánování nákladů na IT dle služeb a poskytovatelů:
2.2. Plánování ukazatelů nákladů na IT podle komponent IT:
 • Ukazatelé pro plánování nákladů na IT podle komponent IT:
  • Náklady na aplikace (I403 ), Náklady na software (I404 ), Náklady na technické prostředky (I405 ),
  • Náklady na činnosti v IT (I406 ) – rozvoj, provoz,
 • Dimenze pro plánování nákladů na IT podle komponent IT:
2.3. Plánování ukazatelů nákladů na IT podle projektů:
 • Ukazatelé pro plánování nákladů na IT podle projektů:
  • Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč,
  • Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ), (I123 ), Objem údržby v člověkodnech (I125 ),
 • Dimenze pro plánování nákladů na IT podle projektů:
  • IT projekty (DI104 ),
  • Podnikové útvary (DIQ003 ), Nákladová střediska (DIQ005 ),
  • Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ), Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ).
3. Zdroje dat:
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 • Rozpočet IT (D325A ) – z minulých období,
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Plán údržby (D122A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ).
4. Nástroje pro plánování nákladů na IT:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ) a další,
 • Specializované aplikace.
5. Podmínky úspěšnosti plánování nákladů na IT služby:
 • Dosažení:
  • vysoké komplexnosti a kvality plánování nákladů na IT s provázaností na finanční plány,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu plánů nákladů na IT, např. minulých plánů, aktuálních investičních plánů apod.,
  • kvalitních plánovacích operací, především na základě požadavků na nové IT služby, na novou infrastrukturu, na základě definovaných projektů,
  • zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
  • přípravy plánů nákladů na IT ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností podniku,
  • adekvátní granularity dat v plánování nákladů na IT,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ),
  • efektivních kooperací a průběhu příprav a schvalování plánů nákupu.
6. Klíčové aktivity plánování nákladů na IT služby
 • Vyhodnocení plánu nákladů spotřebovávaných IT služeb za předchozí období, porovnání plánovaných a skutečných hodnot a nástin budoucího vývoje - zaměřuje se na kontrolu plánu předchozího období, vyhodnocení ukazatelů a metrik, porovnání plánovaných a výsledných hodnot, zjištění stavu rozpracovanosti/úplnosti, a nastínění budoucího vývoje nákladů na informatické služby,
 • Sestavení / revize katalogu IT služeb , které daná firma spotřebovává, revize smluv s externími dodavateli - v katalogu IT služeb (D111A ) bude určené u každé IT služby, co je jejím předmětem, jakým způsobem je poskytovaná (interně/externě), kdo danou službu spotřebovává, jaké jsou náklady na danou službu. Po revizi katalogu je kontrola smluv (SLA) s externími dodavateli a v případě potřeby úpravy jejich obsahu. Důležité je do katalogu také promítnout počty přístupů uživatelů pro plánování licenční politiky,
 • Nalezení interních zdrojů informací o nákladech na příští období - zdrojem informací jsou:
  • minulé plány, a to možných nákladových skupin, jejich výše, predikce jejich výskytu a jsou základem pro rozpočtování dalšího období. Z plánu minulého roku lze vyčíst, jaká byla struktura nákladů, kolik bylo utraceno za jednotlivé služby, jakých oblastí se týkaly, s jakou frekvencí se vyskytovaly neplánované situace,
  • investiční plány, které projekty budou realizovány a kolik budou stát.
 • Nastavení informačního kanálu mezi jednotlivými zadavateli byznys požadavků (Marketing, HR, Finance,…) z pohledu nákladů - účelem je v pravidelných intervalech získávat informace o plánovaných změnách a požadavcích podnikových IT služeb - pružně náklady upravovat / přehodnocovat a hledat úspory. To zahrnuje:
  • informace o změnách v organizační struktuře,
  • kontrolu připravované legislativy, která se přímo dotýká předmětné činnosti podniku, nejenom v ČR, ale i na zahraničních trzích (soulad se zahraničními právními řády).
 • Predikce nepřímých nákladů a jejich přiřazení k jednotlivým IT službám,
 • Sestavení plánu nákladů na IT služby pro nadcházející období (měsíc, kvartál, rok) - sestavení matice plánu nákladů na nadcházející období (D322A ).