Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení výnosů a efektů z IT
Řízení výnosů a efektů z IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG302
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení výnosů a efektů z IT“ – přehled úloh
 • Analýzy a plánování výnosů z IT služeb - (U331A ) - je obvykle součástí finančních analýz (UQ054A ) a (UQ054B ) a finančního plánování podniku (UQ055A ),
 • Analýzy dosahovaných efektů z IT služeb - (U332A ) - navazuje na očekávané efekty definované v rámci projektových záměrů v rámci plánování projektů (U122A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh se zaměřuje na analýzy a plánování výnosů a efektů IT podniku.
 • Efektem v podnikové informatice je většinou myšlena jakákoliv pozitivní změna ať už v ekonomice, výkonu, zdrojích nebo znalostech. Je vyvolána použitím nových či lepších IT služeb, aplikací nebo technologií.
 • Vedle finančních výnosů z prodeje IT produktů a služeb se tak hodnotí i ekonomické a mimoekonomické efekty dosahované IT službami a prostředky.
 • Účelem skupiny úloh je:
  • vymezením podstaty efektů IT zpřesnit jejich plánování a analýzy ,
  • přijmout jasnou kategorizaci možných efektů IT a pravidla jejich měření a tím i vytvořit základ pro jejich systematické řízení ,
  • definováním očekávaných efektů projektů a investičních akcí v IT a vyhodnocováním jejich skutečného naplnění posilovat soulad stavu a rozvoje IT vzhledem k reálným potřebám a možnostem podniku,
  • na základě formulování očekávaných efektů IT pro podnik a jejich průběžného vyhodnocování přesněji a reálněji definovat priority dalších rozvojových projektů v IT,
  • poskytnout doporučený postup hodnocení efektů a výnosů IT, včetně jejich metrik, jejich dimenzí, a to s respektováním podnikového prostředí vzhledem k významu IT a jejich efektů pro podnik,
  • nabídnout možnou strukturu potenciálních efektů pro jejich výběr a konkretizaci podle příslušných podmínek podniku.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Otevřené otázky a problémy v řízení výnosů a efektů z IT jsou formulovány ve scénáři „Ekonomické a mimoekonomické IT efekty se průběžně analyzují“ (S351 ).
4. Faktory ovlivňující úlohy ve skupině
 • Faktor příslušnosti podniku k odvětví ekonomiky (F006 ) – obsah a význam sledovaných efektů IT se bude nutně lišit podle obsahu podnikání a tedy podle odvětví, v němž daný podnik působí,
 • Podniková kultura (F050 ) – představuje zájem, motivaci i pochopení vedoucích pracovníků pro kvalifikované plánování a hodnocení takových efektů IT, které jsou pro úspěšnost a konkurenceschopnost podniku nejvýznamnější,
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ) – související s pochopením klíčových efektů pro podnik a potřeby jejich průběžného hodnocení,
 • Očekávané efekty se liší podle typů aplikací , zejména ERP (F300 ), WMS, Warehouse Management Systém (F310 ), eShop, Internetový obchod (F350 ), Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), CRM- Customer Relationship Management (F371 ), BI: Business intelligence (F400 ), ECM, Enterprise Content Management (F500 ), Mobilní aplikace, Mobile Computing (F550 ).
5. „Řízení výnosů a efektů z IT“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Řízení výnosů a efektů z IT se řeší ve vztahu k jednotlivým oblastem řízení podniku, kde se dosahované efekty budou podle obsahu těchto skupin úloh podstatně lišit.
 • Např. v řízení prodeje (TGQ100 ) bude hlavním efektem zvyšování objemu prodeje, zvyšování počtu zákazníků a snižování ztrát zákazníků, v řízení nákupu (TGQ150 ) bude hlavními efekty snižování nákladů na nakupované materiály, zboží a služby, dosahování optimálních dodacích lhůt apod.
 • Řešení úloh řízení výnosů a efektů z IT se na různé úrovni detailu zaměřují na tyto klíčové aspekty :
  • určení hlavních očekávaných efektů z IT podle jednotlivých oblastí podnikového řízení,
  • stanovení pravidel, zodpovědností a termínů pro hodnocení efektů IT, stanovení časových horizontů pro dosažení efektů z IT,
  • určení efektů IT majících pro podnik strategický charakter,
  • určení aktivity a dokumentů, kde je specifikace efektů IT významná (strategie, projektový záměr),
  • specifikace způsobu vyjádření efektů IT – kvantitativní, kvalitativní vzhledem k charakteru oblasti řízení podniku.
6. „Řízení výnosů a efektů z IT“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Pokud je cílem dosáhnout zvýšení kvality informatiky, pak úlohy spojené s jejími efekty musí zasahovat většinu procesů jejího řízení, počínaje formulací informační strategie a operativním řízením provozu konče.
 • Je nezbytné IT orientovat a řídit ve směru těch efektů, které konkurenceschopnost firmy budou skutečně podporovat = orientovat se na služby, aplikace a technologie mající pro její kvalitu stěžejní význam,
 • Strategické řízení IT ( DO090):
  • Ekonomické vyhodnocení navrhované informační strategie a její nákladové náročnosti (U042A ) – specifikace očekávaných efektů spojených s realizací informační strategie,
  • Finanční řízení služeb cloud computingu (U061A) – určení efektů, které má využití služeb cloud computingu přinést,
 • Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ) – stanovení očekávaných efektů IT služby, k níž se vztahuje SLA,
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ) – včetně určování očekávaných efektů,
  • Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ) – posuzování plánovaných projektů podle očekávaných efektů,
  • Řízení prodeje IT služeb (U131A ) – specifikace efektů, které nabízené IT služby mají zákazníkovi přinést,
  • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ) - vzhledem k efektům, které podniku přinášejí,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ), Řízení externích dat (U203A ) – určení efektů, které mají nové, zejména externí, datové zdroje podniku přinést,
  • Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ), Řízení kvalifikace v IT (U231A ) – určení efektů, které mají nové personální zdroje a nové kvalifikační programy podniku přinést,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – určení efektů, které mají nové ASW zdroje podniku přinést,
  • Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ) - určení efektů, které mají nové prvky technologické infrastruktury podniku přinést,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Plánování nákladů na IT služby (U303A ), Tvorba rozpočtu na IT (U304A ) – odhad efektů, které mají nové náklady na IT přinášet,
  • Ekonomická analýza sourcingu (U305A ) – hodnocení efektů spojených s různými uvažovanými variantami sourcingu,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ) – specifikace výnosů z IT investic pro zjišťování jejich návratnosti,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Zahájení projektu (U401A ) – specifikace očekávaných efektů, které má zahajovaný projekt přinášet,
  • Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ) – hodnocení reálně dosažitelných efektů na základě realizovaného projektu,
 • Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – hodnocení efektů dosažených řešenými požadavky na provoz.
7. Metriky v rámci „Řízení výnosů a efektů z IT“
 • Plnění podnikových cílů s podporou IT v % (I051 ),
 • Pokrytí uživatelských požadavků v % (I052 ),
 • Výnosy z IT (I421 ),
 • Objem výnosů z IT jako přidané hodnoty (I422 ),
 • Zvýšení podnikových výnosů v % (I423 ),
 • Celkové snížení nákladů, zvýšení úspor v % (I424 ),
 • Zkrácení průběžné doby realizace zakázek v % (I425 ),
 • Úspory času na obchodních zakázkách podniku za sledované období v člověkohodinách (I426 ).
8. Dimenze
 • Vedle skupiny Základní dimenze (DIG000 ) se využívají prakticky všechny dimenze ve skupinách IT služby a zdroje (DIG100 ), Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Na celopodnikové úrovni se využívají dimenze ve skupinách Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ) a Podniková organizace (DIGQ01 ).
9. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řízení výnosů a efektů z IT zajišťuje na manažerské úrovni v rámci své působnosti celý manažerský tým IT ve skupině Řídící pracovníci v IT (RG100 ), zejména Informační manažer, CIO (R101 ), Manažeři projektů (R103 ) v kooperaci s Manažerem projektového portfolia (R111 ) a Manažerem rozvoje IT (R104 ).
 • Na celopodnikové úrovni se na hodnocení efektů IT podílejí zejména pracovníci v manažerských rolích, tj. Vlastník (RQ000 ), Generální manažer, CEO (RQ001 ), Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer (RQ002 ), Manažer marketingu, CMO, Chief Marketing Officer (RQ003 ), Manažer obchodu (RQ004 ), Personální manažer, HRM, HR Manager (RQ005 ), Manažer výroby (RQ006 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Rozpočet informační strategie (D073A ),
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Plán projektů (D123A ), Projektový záměr (D124A ),
 • Nabídka na dodávku IT služeb a produktů (D132A ), Výběrová kritéria na dodávky IT služeb a produktů (D133A ),
 • Analýzy a plán výnosů z IT (D331A ),
 • Analýzy dosahovaných efektů z IT (D332A ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.