Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení výnosů a efektů z IT
Řízení výnosů a efektů z IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG302
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Efektem v podnikové informatice je většinou myšlena jakákoliv pozitivní změna ať už v ekonomice, výkonu, zdrojích nebo znalostech. Je vyvolána použitím nových či lepších IT služeb, aplikací nebo technologií. Vedle finančních výnosů z prodeje IT produktů a služeb se tak hodnotí i ekonomické a mimoekonomické efekty dosahované IT službami a prostředky.
3. Přehled úloh
 • Do řízení efektů a výnosů IT spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Analýzy a plánování výnosů z IT služeb - (U331A ) - je obvykle součástí finančních analýz (UQ054A ) a (UQ054B ) a finančního plánování podniku (UQ055A ) – ( Výnosy ),
  • Analýzy dosahovaných efektů z IT služeb - (U332A ) - navazuje na očekávané efekty definované v rámci projektových záměrů v rámci plánování projektů (U122A ) – ( Efekty ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Pracovníci obchodních a školicích služeb“ (RG200 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty realizace informační strategie“ (DSG070 ),
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty řízení investic do IT“ (DSG340 ),
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ),
 • „Metriky kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ),
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ),
 • „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • „Metriky řízení změn IT projektů“ (ISG530 ),
 • „Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Podniková výkonnost“ (FSG460 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. „Řízení výnosů a efektů z IT“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Řízení výnosů a efektů z IT se řeší ve vztahu k jednotlivým oblastem řízení podniku, kde se dosahované efekty budou podle obsahu těchto skupin úloh podstatně lišit.
 • Např. v řízení prodeje (TGQ100 ) bude hlavním efektem zvyšování objemu prodeje, zvyšování počtu zákazníků a snižování ztrát zákazníků, v řízení nákupu (TGQ150 ) bude hlavními efekty snižování nákladů na nakupované materiály, zboží a služby, dosahování optimálních dodacích lhůt apod.
 • Řešení úloh řízení výnosů a efektů z IT se na různé úrovni detailu zaměřují na tyto klíčové aspekty:
  • určení hlavních očekávaných efektů z IT podle jednotlivých oblastí podnikového řízení,
  • stanovení pravidel, zodpovědností a termínů pro hodnocení efektů IT, stanovení časových horizontů pro dosažení efektů z IT,
  • určení efektů IT majících pro podnik strategický charakter,
  • určení aktivity a dokumentů, kde je specifikace efektů IT významná (strategie, projektový záměr),
  • specifikace způsobu vyjádření efektů IT – kvantitativní, kvalitativní vzhledem k charakteru oblasti řízení podniku.
11. „Řízení výnosů a efektů z IT“ v kontextu řízení IT
 • Pokud je cílem dosáhnout zvýšení kvality informatiky, pak úlohy spojené s jejími efekty musí zasahovat většinu procesů jejího řízení, počínaje formulací informační strategie a operativním řízením provozu konče.
 • Je nezbytné IT orientovat a řídit ve směru těch efektů, které konkurenceschopnost firmy budou skutečně podporovat = orientovat se na služby, aplikace a technologie mající pro její kvalitu stěžejní význam,
 • Strategické řízení IT (DO090):
  • Ekonomické vyhodnocení navrhované informační strategie a její nákladové náročnosti (U042A ) – specifikace očekávaných efektů spojených s realizací informační strategie,
  • Finanční řízení služeb cloud computingu (U061A) – určení efektů, které má využití služeb cloud computingu přinést,
 • Řízení IT služeb (DO100 ):
  • Příprava a uzavírání SLA (U105A ) – stanovení očekávaných efektů IT služby, k níž se vztahuje SLA,
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ) – včetně určování očekávaných efektů,
  • Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ) – posuzování plánovaných projektů podle očekávaných efektů,
  • Řízení prodeje IT služeb (U131A ) – specifikace efektů, které nabízené IT služby mají zákazníkovi přinést,
  • Hodnocení poskytovaných IT služeb a SLA (U154A ) - vzhledem k efektům, které podniku přinášejí,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ), Řízení externích dat (U203A ) – určení efektů, které mají nové, zejména externí, datové zdroje podniku přinést,
  • Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ), Řízení kvalifikace v IT (U231A ) – určení efektů, které mají nové personální zdroje a nové kvalifikační programy podniku přinést,
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – určení efektů, které mají nové ASW zdroje podniku přinést,
  • Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ) - určení efektů, které mají nové prvky technologické infrastruktury podniku přinést,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ):
  • Plánování nákladů na IT služby (U303A ), Tvorba rozpočtu na IT (U304A ) – odhad efektů, které mají nové náklady na IT přinášet,
  • Ekonomická analýza sourcingu (U305A ) – hodnocení efektů spojených s různými uvažovanými variantami sourcingu,
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ) – specifikace výnosů z IT investic pro zjišťování jejich návratnosti,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ):
  • Zahájení projektu (U401A ) – specifikace očekávaných efektů, které má zahajovaný projekt přinášet,
  • Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ) – hodnocení reálně dosažitelných efektů na základě realizovaného projektu,
 • Řízení provozu IT (DO700 ):
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – hodnocení efektů dosažených řešenými požadavky na provoz.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.