Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Příprava investičního plánu na IT
Příprava investičního plánu na IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U351A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Vodňanský, D. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Příprava investičního plánu na IT“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je určit investiční akce, které se v daném časovém horizontu – zpravidla jeden rok (plán může být i na delší období v rozsahu 2-3 let) uskuteční. Cílem je pak i vznik schváleného a tedy i závazného dokumentu „Investiční plán IT“ , postavený na základě stanovených priorit investic.
2. Obsah úlohy
 • Úloha představuje specifikaci investičních akcí v IT . Součástí plánování investičních akcí s určením jejich finanční náročnosti jsou i podklady pro finanční krytí těchto akcí. Podstatnou částí přípravy investičních plánů v IT je i stanovení priorit pro jednotlivé investiční akce .
 • Plán představuje seznam portfolia investic v budoucím účetním období členěných dle :
  • času (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé),
  • typu (HW, SW),
  • priority (seřazením se určí, které investice budou realizovány),
  • výše (prostá aktuální finanční hodnota),
  • plánované výnosnosti a doby návratnosti (je-li vyčíslitelná, v IT toto může být problematické),
  • rizika (agregovaná míra nebo kategorie mezi konzervativní a agresivní),
  • likvidity („zpeněžitelnost“, silně závisí na typu),
  • organizačního útvaru v rámci IT.
 • Úloha začíná v určených časových intervalech vázaných na účetní období. Investice se liší dle časového členění.
 • Dlouhodobé investice v IT počítají s návratností (či působením přínosů) v horizontu 1-3 let, střednědobé 1/2 roku až rok a krátkodobé méně, maximálně však v řádu několika měsíců.
 • Délku periody a tím i termíny tvorby plánů firma určuje na základě ostatních investičních plánů podniku, přičemž investice dle dlouhodobosti jsou zastupovány v takovém poměru a tak často, aby stačily být realizovány v odpovídajícím účetním období, pro nějž jsou plánovány.
 • Plán se týká vždy a výhradně investic (tedy přeměny aktiv bez přímého vlivu na jejich celkovou sumu) a nikdy ne nákladů (tedy poklesu aktiv a vlastního kapitálu).
3. Vstupy úlohy
 • Informační strategie (D001A ),
 • Analýza stavu informatiky podniku (D021A ),
 • Analýza IT trhu (D022A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Strategický plán projektů (D071A ),
 • Kritéria hodnocení priorit projektů (D072A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Plán nákladů na IT (D323A ).
4. Výstupy úlohy
 • Investiční plány v IT (D341A ),
 • Specifikace investiční akce (D343A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Investice v IT musí evidovat především náklady, a co s ní bude získáno (což často nelze finančně vyjádřit),
 • Investice v IT často mění procesy a organizační strukturu – vysoká komplexita může navýšit výrazně náklady oproti předpokladu, snadné podcenění,
 • Je nutné klást důraz na komunikaci s vedením firmy, které nemusí být v IT dostatečně vzdělané a takto odlišnou situaci mu co nejkvalitněji vysvětlit,
 • Investice musí být provázány s portfoliem služeb a použitým modelem,
 • Kritické otázky podnikání musí investice řešit přednostně,
 • Investice do IT zdrojů se nesmí odchýlit od obchodních cílů a strategie podniku.
6. Doporučené praktiky
 • Při tvorbě investičního plánu se doporučuje zohlednit dva základní faktory každé investice: kolik budou investiční náklady (myšleno čisté finanční vyčíslení celkové ceny, tedy poměrně snadno stanovitelné) a co organizace investicí získá (nefinančně myšleno, tudíž výrazně obtížnější),
 • Komplexita změn procesů je vysoká a tím jsou i náklady vyšší, než bylo očekáváno – týká se nejen nákladů, ale i investic, resp. její předpokládané a skutečné výše (snadné podcenění),
 • Obchodní úspory mohou zvýšit právě náklady na IT a tomu by tedy i investice, které tyto náklady mohou do budoucna optimalizovat, měly být přizpůsobeny.
7. “Příprava investičního plánu na IT“ - klíčové aktivity
 • Zpětné vyhodnocení minulých investičních akcí - porovnání plánů a výsledků minulých období a odvození častých úspěchů nebo chyb. Využívají se především výstupy z úlohy (U352), návratnost investic za účelem hodnocení užitku a jeho plnění dřívějších investic. Hledá se nové know-how pro následné využití,
 • Analýza informační strategie a požadavků projektů na základě rozpočtu IT - výběr nejdůležitějších oblastí investování přímo na základě informační strategie a s ní souvisejících, doposud nerealizovaných investic nebo dle požadavků konkrétních projektů, hledání hlavních investičních příležitostí. Zjištění požadavků především na hlavní časový horizont investování a požadované míry rizika a likvidity,
 • Výběr investičních nástrojů a vymezení priorit - s eřazení investičních příležitostí dle priorit od nejnutnějších po doplňkové a přiřazení typu investičních nástrojů (v této oblasti se jedná o popis druhu jednotlivých aktiv, nikoli finanční investiční nástroje). Cílem je udržení souladu s informační strategií a přednostní řešení kritických oblastí (pro podnik),
 • Tvorba investičního plánu v IT -d efinitivní výběr investic na základě nejvhodnějších investičních příležitostí a v souladu s rozpočtem (výstup úlohy U304A ), rozčlenění dle výše uvedeného obsahu. Tím se myslí návrh plánu, konečný definitivní dokument vzniká stejnou činností po schválení na základě stejných investic a dochází k jeho formálnímu označení za schválený a zaevidování,
 • Schvalování investičního plánu - s chvaluje se plán ve stavu návrhu, a to vlastníkem konkrétní investice, tedy zpravidla CIO (není-li např. ve velké firmě v důsledku složitější organizační struktury vlastníků investic více). Důležitá je především kvalitní komunikace IT útvarů a managementu ohledně investic s obtížně kvantifikovatelnou návratností.