Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Operativní řízení výroby
Operativní řízení výroby
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ520XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Operativní řízení výroby, OŘV“ - přehled úloh
 • Evidence: OŘV: Operativní evidence výroby - (UQ521AXMN ) - zpracování evidence plánované a realizované výroby v kusech a spotřeby výrobních zdrojů,
 • Transakce: OŘV: Operativní řízení výroby, transakce - (UQ522AXMN ) – zpracování požadavku na řízení zakázky a zajištění kapacit, vytvoření zásobníku práce, sestavení měsíčního a týdenního plánu výroby, zajištění změnového řízení zakázek atd.,
 • Analýzy: OŘV: Operativní analýzy výroby - (UQ524AXMN ) - analýzy výroby, tj. zejména analýzy rozpracované výroby, výpadků atd.,
 • Plánování:
  • OŘV: Operativní plánování prodeje (UQ525AXMN ),
  • OŘV: Operativní plánování výroby (UQ525BXMN ),
  • OŘV: Operativní plánování nákupu (UQ525CXMN ).
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se operativní řízení výroby, OŘV" (SQ521XMN ),
 • "Řeší se výrobní program podniku" (SQ502XMN ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • plánovat a zajišťovat výrobní zakázky podle dlouhodobého a střednědobého plánu výroby ve stanovených termínech,
  • dosahovat efektivního využití výrobních kapacit ,
  • zajišťovat požadovanou kvalitu výroby a finálních výrobků.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Základním faktorem je charakter výrobního podniku - Výroba (F007 ),
 • OŘV je ovlivněno kvalitou a způsobem využití faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - pro výrobní a skladové transakce úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ), aplikacemi WMS , Warehouse Management Systém (F310 ), Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), Elektronická tržiště - e-Marketplace (F352 ), Elektronické aukce – e-Auctions (F353), Řízení dodavatelských řetězců (F354 ), případně specifickými aplikacemi na určitý typ výroby,
 • Pro analýzy na úrovni OŘV se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ),
 • Další faktory: Reengineering podnikových procesů (F057 ), Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ).
5. „OŘV“ – vazby na ostatní oblasti podnikového řízení
 • Řízení výroby:
  • Úlohy OŘV navazují na plánování výrobních zakázek (TGQ500XMN ) a TPV (TGQ510XMN ) a váží se dál na úlohy dílenského řízení výroby (TGQ530XMN ),
 • Řízení nákupů (TGQ150 ):
  • vytvoření zásobníku práce, sestavení měsíčního a týdenního plánu výroby, zajištění změnového řízení zakázek atd. (UQ522AXM) – požadavky z výroby na nákup, resp. Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ), resp. operativní realizace nákupních transakcí (UQ152A ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ):
  • vytvoření zásobníku práce, sestavení měsíčního a týdenního plánu výroby, zajištění změnového řízení zakázek atd. (UQ522AXM) - požadavky na zajištění standardních skladových transakcí (UQ202A ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) – jsou jedním z podkladů pro vytvoření zásobníku práce, sestavení měsíčního a týdenního plánu výroby, zajištění změnového řízení zakázek atd. (UQ522AXM),
 • Řízení IT:
  • specifikace nároků na projekty a aplikace pro řízení výroby – Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
6. Metriky pro OŘV
 • Objem poptávaných zakázek (IQ6001XMN ),
 • Náklady na výrobní zakázku (IQ6002XMN ),
 • Objem rozpracované výroby v Kč, v měrných jednotkách (IQ6003XMN ,
 • Počet výpadků (IQ6004XMN ),
 • Kapacity pracovišť (IQ6005XMN ),
 • Objem spotřeby dílů (IQ6006XMN ),
 • Objem vydaného materiálu (IQ6007XMN ),
 • Objem vykonaných operací (IQ6008XMN ),
 • Objem skladových zásob na mezioperačních skladech (IQ6009XMN).
7. Dimenze
 • Analýzy a plánování výrobních zakázek se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na specifických dimenzích výroby (DIGQ53XMN ).
 • Další dimenze jsou lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ), obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ), dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
8. Aplikace pro operativní řízení výroby
 • Plánování výrobních zakázek je obvykle součástí ERP aplikací, jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ), nebo Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ).
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS http://www.cvis.cz/index_cz.htm nebo SYSTEMONLINE http://www.systemonline.cz/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách operativního řízení výroby
 • Za plánování výroby má obvykle hlavní zodpovědnost manažer výroby (RQ006 ) a technický manažer (RQ011 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Výkazy zakázek (DQ521AXMN),
 • Výkazy výroby (DQ523AXMN),
 • Analýzy výroby (DQ526AXMN),
 • Měsíční plán výroby (DQ531AXMN),
 • Zásobník práce (DQ532AXMN),
 • Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN),
 • Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN),
 • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
 • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN),
 • Rozpis měsíčního plánu výroby na úseky (DQ544AXMN).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.