Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : OŘV: Operativní řízení výroby, transakce
OŘV: Operativní řízení výroby, transakce
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ522AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Transakcí v operativním řízení výroby, OŘV:
 • Cílem úlohy je racionální provázání výroby a ekonomiky efektivně realizovat operace související s vyhodnocováním požadavků na výrobu, s přípravou operativních plánů výroby,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ521XMN ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Hlavními vstupy jsou:
  • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
  • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
  • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
  • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
  • Dostupnost zásob v čase (DQ503BXMN ),
  • Plánovací sešit výroby (DQ503CXMN ),
  • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
  • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN),
 • Výstupem zpracování úlohy jsou:
  • Měsíční plán výroby (DQ531AXMN),
  • Zásobník práce (DQ532AXMN),
  • Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN),
  • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN)
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Vytvoření zásobníku práce - prověřování zásobníku práce, kontrola zajištění výrobního příkazu - kontrola dle rozpisky, pracovních postupů, přípravků, externích kooperací, dílců z vlastní výroby,
 • Prověření a analýza požadavků na výrobu - z pohledu rozpracovanosti výroby, sledování aktuálního stavu rozpracované výroby a souvisejících dílů, včetně okamžitého zjištění a zobrazení stavu zásob v rámci rozpracované výroby, vytvoření plánu realizace - dle rozpracovanosti výroby, plán dokončení,
 • Sestavení měsíčního (operativního) plánu výroby - na základě normohodin, kusů, tržeb, kontroly vytížení skupin pracovišť, zpracování časových požadavků na materiály a dílce na základě sestaveného plánu,
 • Sestavení / změna 1 – 2 týdenního plánu výroby - resp. upřesnění měsíčního operativního plánu na základě odvolávek pro výrobu. Změnové řízení zakázek, pokud jde o termíny a dílčí parametry vyráběné produkce,
 • Uvolnění úkolů a materiálu do výroby - kontrola jakosti materiálu, vyhodnocení kvality, vyskladnění materiálu, storna uvolnění materiálu a řešení změn, v případě, že materiál neodpovídá požadavkům na jakost. Sledování připravenosti materiálu a dílců pro výrobu podle aktuálního stavu plánu realizace kontrol disponibility požadovaných materiálů a dílců,
 • Vyhodnocování mezioperačních kontrol - , sledování časového využití pracovišť, evidence o ukončení uzlových operací,
 • Řízení kooperací - specifikace požadavků na dodavatele kooperace. Realizace kooperace, tj. evidence přípravy a průběhu realizace kooperace, kontrola dokumentace, pracovního postupu, kontrola přijatého výrobku a potvrzení kvality, příp. reklamace,
 • Sledování kvality výroby - strukturovaná evidence sledovaných údajů, ukazatelů (např. THN, doby operací, ks, vnitřní a vnější neshody).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti funkcí OŘV v místě i čase, tj. v místě závodů a provozů, např. s využitím mobilních aplikací (F550 ),
  • požadovaného počtu a objemu operací OŘV podle potřeb podniku a jeho výrobních zakázek,
  • vysoké obsahové, organizační i technologické úrovně operací OŘV,
  • nízké pracnosti a nákladů operací OŘV,
  • efektivní integrace operací OŘV se skladovým řízením a s nákupem,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované aplikace pro řízení a plánování výroby,
  • mobilní aplikace (F550 ) umožňující realizovat operativní řídící operace přímo na závodech, provozech, u zákazníka apod.