Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : OŘV: Operativní plánování výroby
OŘV: Operativní plánování výroby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ525BXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “OŘV: Operativní plánování výroby“ – účel:
 • Hlavní účelem operativního plánování výroby je na základě výsledků operativního plánování prodeje (UQ525AXMN ) připravit a rozepsat úkoly pro výrobu a definovat současně požadavky na operativní plánování nákupu (UQ525CXMN ),
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři , kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky OŘV ve scénářích :
  • „Řeší se operativní řízení výroby, OŘV“ (SQ521XMN ),
  • “Řeší se operativní plánování výroby“ (SQ526XMN ).
2. Dimenzionální prostor pro operativní plánování výroby:
 • Při řešení operativního plánování výroby lze vyjít z možných dimenzí , které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům řízení pro plánování zvažovat a využít. Ty lze vybírat z následujících skupin dimenzí :
3. Funkcionalita operativního plánování výroby
 • Na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby operativního plánování výroby vytvářejí i další kalkulované ukazatele .
3.1. Analýzy ukazatelů pro operativní plánování výroby dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro operativní plánování výroby:
  • Náklady na výrobní zakázku (IQ6002XMN ), Objem rozpracované výroby v Kč, v měrných jednotkách (IQ6003XMN ), Kapacity pracovišť (IQ6005XMN ),
  • Objem spotřeby dílů (IQ6006XMN ), Objem vydaného materiálu (IQ6007XMN ),
  • Objem skladových zásob na mezioperačních skladech (IQ6009XMN)
  • Technickohospodářské normy spotřeby materiálu (IQ6021XMN ),
  • Normy zásob (IQ6022XMN ), Normy ztrát a mank (IQ6023XMN ),
 • Dimenze pro analýzy OŘV:
3.2. Operativní plánování výroby - dílčí funkce
 • Vyhodnocení plánu odváděné výroby,
 • Výpočty dílů, podsestav, sestav – rozpouštění plánu podle kusovníků,
 • Specifikace výrobních dávek (s využitím standardizace výrobků),
 • Výpočty výrobních dávek podle pracovišť s respektování existujících a očekávaných zásob rozpracované výroby, stanovení potřeby materiálů, přípravků, nářadí,
 • Stanovení termínů odváděných dávek dle průběžné doby výroby,
 • Zpracování plánu zadávané výroby.
4. Zdroje dat:
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Dokumenty o probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Výkazy výroby (DQ523AXMN),
 • Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN),
 • Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN),
 • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
 • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN).
5. Vztahy operativního plánování výroby k IT:
 • Speciální plánovací nástroje , např. IBM Cognos® TM1® (AQ014B ), Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ),
 • Specializované aplikace pro řízení výroby,
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) a aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ).
6. Podmínky úspěšnosti operativního plánování výroby:
 • Úzké propojení operativního plánování výroby s operativním plánováním prodeje (UQ525AXMN ) a nákupu (UQ525AXMN ),
 • Kvalitní zpracování plánu odváděné výroby ,
 • Nastavení odpovídajícího základního plánovacího horizontu (obvykle 1 kvartál) – vzhledem k požadavků operativního prodeje a zajištění nákupu,
 • Realizace operativního plánování v různých časových obdobích – čtvrtletní, měsíční, dekádní, denní, směnové,
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality plánovacích funkcí v místě a čase, tj. ve výrobních jednotkách,
 • Dokonalé propojení operativního plánování výroby na operativní plánování prodeje a operativní plánování nákupu,
 • Dosažení požadované flexibility plánovacích funkcí vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů a dispečerů.