Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : OŘV: Operativní analýzy výroby
OŘV: Operativní analýzy výroby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ524AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “OŘV: Operativní analýzy výroby“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení očekávaných efektů , tj. pozitivních změn v metrikách řízení pro OŘV, např. ve snížení nákladů na výrobu, ve vyšším využití kapacit apod.
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh ve scénáři (SQ004 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ521XMN ).
2. Funkcionalita analýz pro OŘV, analytický prostor
 • Analytický dokument: Analýzy výroby (DQ526AXMN),
 • Celkový přehled metrik k řízení výroby je k dispozici na adresách:
 • Přehled metrik souvisejících oblastí řízení je na adresách:
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu (ISGQ35),
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ).
2.1. Analýzy ukazatelů pro OŘV dle vybraných dimenzí:
2.2. Srovnávací analýzy pro OŘV:
 • Porovnání plánovaného objemu ukazatelů pro OŘV se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání pro OŘV podle objemu výrobních zakázek, kvality apod.
3. Zdroje dat:
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Průběžné sledování pracnosti (DQ508AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN)
 • Měsíční plán výroby (DQ531AXMN),
 • Zásobník práce (DQ532AXMN),
 • Změnové řízení zakázek (DQ533AXMN),
 • Spotřeba normohodin, materiálu (DQ541AXMN),
 • Plánovaná a realizovaná výroba v kusech (DQ542AXMN),
 • Sortimentní skladba výroby (DQ543AXMN).
4. Vztahy analýzy pro OŘV k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ) umožňující v tomto případě zejména analýzy pro OŘV nad datovými sklady a OLAP databázemi.
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ) umožňují základní analýzy pro OŘV a rovněž analýzy na bázi business intelligence, pokud má tyto technologie integrovány ve svém produktu,
 • Využívání analýz pro potřeby efektivního dispečerského řízení OŘV přímo ve výrobních nebo odloučených jednotkách nabízejí aplikace mobilního business intelligence (F460 ),
 • Specializované aplikace pro řízení výroby.
5. Podmínky úspěšnosti operativního plánování prodeje:
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality výrobních analýz v místě a čase, tj. ve výrobních jednotkách,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv výrobním a obchodním manažerům na základě výsledků uskutečněných analýz stavu pro OŘV a jejich vyhodnocení oproti definovaným pravidlům, limitům apod.,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality analýz pro OŘV s vazbou na celopodnikové analýzy, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů a dispečerů a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací, zajištění takové úrovně detailních dat pro analýzy, která je dosažitelná a ekonomicky přiměřená.