Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Plánování a koordinace výrobních zakázek
Plánování a koordinace výrobních zakázek
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ500XMN
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Plánování a koordinace výrobních zakázek“ - přehled úloh
 • Evidence: Evidence výrobních zakázek - (UQ501AXMN ) - zpracování požadavků na zajištění výrobní zakázky, evidence základních informací o stávajících, plánovaných i očekávaných výrobních zakázkách,
 • Transakce: Zpracování výrobních zakázek - transakce - (UQ502AXMN ) – zpracování požadavku na zakázku, příprava výrobního rozpočtu na základě plánu výroby, sestavení kalkulace jednicových nákladů výrobku, rozpočtování dalších přímých a nepřímých nákladů dle zvolených pravidel alokace nákladů,
 • Reporting: Reporting výrobních zakázek - (UQ503AXMN ) - vytváření standardních reportů o realizovaných, aktuálně řešených, nebo plánovaných zakázkách,
 • Analýzy: Analýzy výrobních zakázek - (UQ504AXMN ) - analýzy výrobních zakázek podle různých hledisek (zákazníků, výrobních útvarů atd.) a jejich časového vývoje,
 • Plánování: Plánování výrobních zakázek - (UQ505AXMN ) - plánování výrobních zakázek dle dimenzí.
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se výrobní program podniku" (SQ502XMN ),
 • "Řeší se plánování a koordinace výrobních zakázek" (SQ501XMN ).
3. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Účelem skupiny úloh je:
  • dosahovat efektivního využití výrobních kapacit ve vazbě na potřeby prodeje, případně kooperací s partnery a vysoké ekonomické využití výrobních kapacit a technologií,
  • zajistit efektivní koordinaci výrobních zakázek vzhledem k plánovaným termínům dokončení,
  • poskytovat pracovníkům vedení výroby kvalitní analytické a plánovací podklady pro přípravy plánů výroby podle odsouhlasených požadavků s odběrateli.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Základním faktorem je charakter výrobního podniku - Výroba (F007 ),
 • Plánování výrobních zakázek je ovlivněno využitím faktorů definovaných na aplikační úrovni IT - pro výrobní a skladové transakce úrovní celopodnikových aplikací, ERP (F300 ), aplikacemi WMS , Warehouse Management Systém (F310 ), Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), Elektronická tržiště - e-Marketplace (F352 ), Elektronické aukce – e-Auctions (F353), Řízení dodavatelských řetězců (F354 ), případně specifickými aplikacemi na určitý typ výroby,
 • Pro analýzy a plánování výrobních zakázek se využívá aplikací business intelligence (FSG400 ),
 • Dalšími faktory majícími vliv na plánování výrobních zakázek jsou Reengineering podnikových procesů (F057 ) a Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 )
5. „Plánování a koordinace výrobních zakázek“ – vazby na ostatní oblasti podnikového řízení
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • analýzy výrobních zakázek podle různých hledisek (UQ504AXMN ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ) – představují podklady pro přípravu souhrnných finančních plánů a rozpočtů (UQ055A ),
  • analýzy výrobních zakázek podle různých hledisek (UQ504AXMN ) představují podklad i pro finanční analýzy (UQ054A ),
 • Řízení výroby :
  • Plánování výrobních zakázek se váže zejména na úlohy TPV (TGQ510XMN ) a operativní řízení výroby (TGQ520XMN ),
 • Řízení prodeje (TGQ100 ):
  • Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ), Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ) – vstup pro plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ),
 • Řízení nákupů (TGQ150 ):
  • zpracování požadavků na zajištění výrobní zakázky, evidence základních informací o stávajících, plánovaných i očekávaných výrobních zakázkách (UQ501AXMN ) – požadavky z výroby na nákup, resp. Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ):
  • zpracování požadavků na zajištění výrobní zakázky, evidence základních informací o stávajících, plánovaných i očekávaných výrobních zakázkách (UQ501AXMN ) - požadavky na zajištění standardních skladových transakcí (UQ202A ),
  • Analýzy skladů (UQ204A ) a skladových zásob – jeden z podkladů pro plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ),
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • personální evidence (UQ251A ) a personální analýzy (UQ254A ) a plánování (UQ255A ) – jsou jedním z podkladů pro plány výroby a rozpočty výroby (UQ502AXMN ) z pohledu personálních kapacit a jejich omezení,
 • Řízení IT:
  • specifikace nároků na projekty a aplikace pro řízení výroby – Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ), Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).
6. Metriky pro „Plánování a koordinace výrobních zakázek“
 • Objem poptávaných zakázek (IQ6001XMN ),
 • Náklady na výrobní zakázku (IQ6002XMN ),
 • Objem rozpracované výroby v Kč, v měrných jednotkách (IQ6003XMN )
 • Další metriky odpovídají podle potřeby souvisejícím oblastem řízení, zejména:
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení nákupu v podniku (ISGQ30 ),
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ).
7. Dimenze
 • Analýzy a plánování výrobních zakázek se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na specifických dimenzích výroby , (DIGQ53XMN ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
8. Aplikace pro plánování výrobních zakázek
 • Plánování výrobních zakázek je obvykle součástí ERP aplikací, jako např. Microsoft Dynamics AX (AQ101A ), nebo Microsoft Dynamics NAV (AQ102A ).
 • Další přehledy a informace k produktům jsou např. na adresách CVIS nebo SYSTEMONLINE/ .
9. Účast rolí pracovníků na úlohách „Plánování a koordinace výrobních zakázek“
 • Za plánování výroby má obvykle hlavní zodpovědnost manažer výroby (RQ006 ) a technický manažer (RQ011 ).
10. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Kusovníky, Kusovníkové položky (DQ505AXMN ),
 • Technologické postupy, Normy, Výrobní střediska (DQ506AXMN ),
 • Výkresy, Rozpisky materiálů (DQ507AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Výrobní plány - dlouhodobé, střednědobé, operativní (DQ514AXMN),
 • Požadavky na výrobu, na kooperace, Změnové řízení zakázky (DQ518AXMN),
 • Výkazy zakázek (DQ521AXMN).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.