Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zpracování výrobních zakázek - transakce
Zpracování výrobních zakázek - transakce
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ502AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Klouček,O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-06
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.3
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – Transakcí v řízení výrobních zakázek:
 • Efektivně realizovat standardní operace související s plánováním výrobních zakázek a výrobním rozpočtem , zejména vytvoření plánů a plánových kalkulací a monitorování zakázek ve vazbě na plány,
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ501XMN ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Požadavky na výrobu, na kooperace (DQ518AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Plán výrobních zakázek (DQ501BXMN ),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Dokumenty výrobků a technologických postupů (DQ515AXMN),
 • Plánování objednávek (DQ503DXMN ).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Plánování výrobních zakázek - s respektováním disponibilních kapacit, tj. ve vazbě na dlouhodobé plánování zakázek, střednědobé plánování zakázek a operativní plánování zakázek,
 • Příprava výrobního rozpočtu – Podoba výrobního rozpočtu má přímý vliv na výnosy organizace, nutné kapacity pro zabezpečení daného objemu výroby, která také souvisí s obnovou výrobních zařízení a s jejich údržbou. Ovlivňuje plán výroby nákup surovin, velikost skladových zásob a tak podobně. Obecný proces přípravy výrobního rozpočtu vychází z plánu a rozpětí výroby a spočívá v sestavení kalkulace jednicových nákladů výrobku (na základě norem a dalších předpisů) a rozpočtování dalších přímých a nepřímých nákladů dle zvolených pravidel alokace nákladů. V tomto zjednodušeném a obecnějším popisu je možné identifikovat základní tři postupy tvorby výrobního rozpočtu :
  • Na základě historických hodnot se sestaví rozpočet výrobního oddělení s přihlédnutím k plánovanému objemu prodeje a očekávanému stavu zásob . Tento způsob přípravy rozpočtu je snadný na zpracování, ale je možné ho použít pouze u organizace, která má stabilní výrobní program se zpracovaným systémem technických norem (kusovníky pro vyráběný sortiment) bez zásadních změn ve výrobním procesu (např. časté změny výrobků a způsobu výroby),
  • Rozpočet s nulovým základem (Zero-Based Budgetin g), při jehož sestavení se nevychází z rozpočtů z předchozích období, ale z kvalitně provedeného odhadu jednotlivých nutných aktivit a jejich rozsahu k úspěšnému splnění cílů oddělení . Na základě takto vytvořeného přehledu aktivit je možné provést rozhodovací proces o potřebnosti jednotlivých aktivit a je možné tedy snížit neefektivnost výrobního procesu (například díky odhalení duplikovaných činností). Náklady se přidělují jednotlivým uznaným aktivitám a rozpočet tak není zatížen minulým obdobím, ale reflektuje aktuální potřebu organizace . Tento způsob tvorby rozpočtu je pochopitelně velice obtížný a časově náročný . Obvykle se tedy nevyužívá samostatně pro tvorbu celého výrobního rozpočtu, ale slouží jako doplňující metoda na posouzení určité dílčí oblasti (např. servisní činnost),
  • Rozpočet sestavený pomocí metody přiřazování nákladů aktivitám (Activity Based Budgeting), kde aplikace při tvorbě výrobního rozpočtu spočívá v  posouzení užitečnosti a nezbytnosti jednotlivých aktivit výrobního procesu . Díky těmto postupům je možné podporovat rozhodnutí ke změně a omezit aktivity s neopodstatněnou nákladovou náročností,
 • Tvorba výrobního rozpočtu - při tvorbě rozpočtu je nutné vycházet z těchto informací :
  • co je předmětem výroby (sortiment výrobků a objem výroby),
  • jaký je časový plán výroby včetně plánu souběhu jednotlivých operací v návaznosti na výrobní postup,
  • jak bude zvolený výrobní objem náročný na zdroje (suroviny, zaměstnanci, strojový čas),
  • plán výroby konkrétního pracovníka pro dosažení společné koordinace (výrobní postup),
 • Monitorování a koordinace zakázek,
 • Kalkulace zakázky.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti operací řízení výrobních zakázek v místě i čase, tj. na závodech, provozech, případně u zákazníků, dodavatelů, spolupracujících firem apod.,
  • nízké pracnosti a nákladů a současně vyšší rychlosti řídících a plánovacích činností optimalizací zpracování výrobních dokumentů,
  • potřebné průkaznosti, úrovně kontroly a bezpečnosti operací, tj. jejich protokolování a dokumentace,
  • efektivní integrace řídících a plánovacích činností výrobních zakázek se skladovým řízením a s nákupem,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména těchto aplikací :
  • celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
  • specializované aplikace pro řízení a plánování výroby,
  • mobilní aplikace (F550) umožňující realizovat plánovací operace přímo na závodech, provozech, u zákazníka apod.