Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování výrobních zakázek
Plánování výrobních zakázek
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ505AXMN
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-11-07
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování výrobních zakázek“ – účel:
 • Účelem plánovací je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů výrobních zakázek a požadavků na výrobu podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ) a specifické otázky ve scénářích:
  • "Řeší se plánování a koordinace výrobních zakázek" (SQ501XMN ),
  • "Řeší se výrobní program podniku" (SQ502XMN ).
2. Klíčové aktivity plánování výrobních zakázek

2.1. Plánování výrobního programu
 • Výrobní program - druhové, resp. sortimentní složení výroby a objem jednotlivých vyráběných výrobků. Vstupem pro plánování výrobního programu je zejména plán prodeje a oproti tomu přehled disponibilních kapacit podniku.
 • V souvislosti s výrobním programem se sestavuje, dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý plán výroby.
 • Plánování výroby a určování výrobního programu představuje rovněž substituce různých materiálů a dalších výrobních faktorů a hledání jejich co nejvýhodnější kombinace
2.2. Plánování výroby
 • Zahrnuje:
  • určení míst (výrobních středisek), výrobních postupů a termínů výroby,
  • určení konkrétních strojů a zařízení pro danou výrobu,
  • rozhodnutí o nakupovaných dílech a součástkách a o kooperacích,
  • určení výrobních dávek,
  • sestavení lhůtového plánu (časy zahájení a ukončení výrobních operací),
  • sestavení odpovídajících plánů nákupu, skladových zásob a dopravy.
 • Specifickou součástí je sestavení kapacitního plánu, tj. určení objemu a disponibility jednotlivých kapacit. Základní metrikou jsou zde Kapacity pracovišť (IQ6005XMN ), k dispozici jsou i v souhrnném dokumentu k podskupině metrik Metriky řízení výroby (ISGQ60XMN ).
 • Výrobní rozpočet a jeho sestavení je zásadní oblastí pouze pro organizace, které se v rámci své činnosti zabývají výrobní činností. V těchto případech ovšem hraje zásadní roli – protože u těchto organizací tvoří náklady výrobních oddělení obvykle 50 – 75 % z celkových nákladů organizace. Špatné plánování v této oblasti tedy může mít zásadní dopad na chod organizace.
3. Funkcionalita plánování výrobních zakázek
 • Plánovací dokument: Plán výrobních zakázek (DQ501BXMN ),
 • Celkový přehled metrik k řízení výroby je k dispozici na adresách:
 • Přehled metrik souvisejících oblastí řízení je na adresách:
  • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
  • Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu (ISGQ35),
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ).
3.1. Plánování ukazatelů výrobních zakázek dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování výrobních zakázek:
  • Objem poptávaných zakázek (IQ6001XMN ), Počet zákazníků podniku (IQ1001 ), Počet dodavatelů (IQ3006 ),
 • Dimenze pro plánování výrobních zakázek:
4. Zdroje dat:
 • Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A),
 • Evidence výrobních zakázek (DQ501AXMN),
 • Monitorování a koordinace zakázek (DQ503AXMN),
 • Dostupnost zásob v čase (DQ503BXMN ),
 • Kalkulace zakázek (DQ504AXMN),
 • Technická a výrobní dokumentace (DQ502AXMN),
 • Dokumenty probíhajících, plánovaných a realizovaných zakázkách (DQ511AXMN),
 • Výrobní plány dlouhodobé, střednědobé, opertaivní (DQ514AXMN),
 • Analýzy zakázek (DQ525AXMN).
5. Vztahy analýzy výrobních zakázek k IT:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované výrobní aplikace .
6. Podmínky úspěšnosti analýz výrobních zakázek:
 • Dosažení:
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací výroby v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánování výroby s provázaností na souhrnný podnikový plán, finanční plány, plány marketingu, případně další podnikové plány,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu plánů výroby, např. výsledků z podnikových analýz výroby,
  • kvalitních plánovacích operací, především přípravy výroby obvykle v těchto časových horizontech ,
  • zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
  • přípravy plánů výroby ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností podniku,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ),
  • efektivních kooperací a průběhu příprav a schvalování plánů výroby.