Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení podnikové výkonnosti
Řízení podnikové výkonnosti
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F431
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Fortinová, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-10
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Řízení podnikové výkonnosti
 • Řízení podnikové výkonnosti, Corporate Performance Management, CPM je kombinace managementu, metodik a metrik podporovaná aplikacemi, nástroji a infrastrukturou, která umožňuje uživatelům definovat, monitorovat a optimalizovat výsledky a výstupy tak, aby bylo dosaženo cílů osobních či cílů organizační jednotky v souladu se strategickými cíli podniku,
 • K hlavní funkcionalitě úloh a nástrojů CPM patří komplexní podnikové analýzy na všech úrovních řízení, plánování, rozpočtování a prognózování na bázi klíčových firemních metrik,
 • Z analýzy dostupných zdrojů lze pracovně vymezit tři hlavní pojetí řízení výkonnosti :
  • analytické pojetí řízení výkonnosti – zaměřené na vymezení a provázanost podstatných komponent řízení podniku,
  • ekonomické pojetí řízení výkonnosti – obvykle chápané jako součást manažerského účetnictví,
  • manažerské pojetí řízení výkonnosti – definující zejména manažerské postupy pro nastavení a hodnocení výkonnosti dílčích útvarů a pracovníků podniku.
 • Koncept "Řízení podnikové výkonnosti" se realizuje v různých oblastech podnikového řízení, kde má i svá specifická označení:
  • Řízení výkonnosti marketingu, Marketing Performance Managment, MPM (F434 ),
  • Řízení výkonnosti prodeje, Sales Performance Management, SPM (F435 ),
  • Integrované podnikové plánování, Integrated Business Planning, IBP nabízející zejména efektivní propojení plánování a modelování ekonomických aktivit na strategické a operativní úrovni, především v oblastech finančního řízení, řízení dodavatelských řetězců, řízení prodeje a marketingu,
  • Řízení dodavatelských řetězců zahrnující vyhodnocování dodavatelů, analýzy informací o spektru produktů a služeb poskytovaných dodavateli, poskytování informací dodavatelům o kvalitě poskytovaných dodávek a služeb,
  • Řízení produktové výkonnosti, Product Performance Management, PPM zahrnující analýzy a dopady dodávaných, vyvíjených i plánovaných produktů z pohledu jejich přijetí trhem a ekonomických aspektů jejich úspěšnosti. S touto oblasti souvisí i Optimalizace produktového portfolia, Product Portfolio Optimization, PPO orientovaná na řízení rozvoje produktů v kontextu celé výroby, resp. celého komplexu obchodních a ekonomických aktivit firmy,
  • Řízení výkonnosti kontaktních center, Contact Center Performance Management představuje zejména systém metrika jejich hodnocení ve vztahu k výkonu a kvalitě služeb poskytovaných operátory na kontaktním centru firmy,
 • Faktor "Řízení podnikové výkonnosti" se nejsilněji promítá do úloh:
  • "Nastavení systému řízení podnikové výkonnosti" (UQ003A ),
  • "Řízení podnikové výkonnosti" (UQ004A ).
2. Efekty a přínosy Řízení podnikové výkonnosti
 1. Řízení podnikové výkonnosti v analytickém pojetí směřuje k určení a vymezení hlavních podnikových procesů, resp. úloh, metrik, metod a aplikací, tj. komponent, které významně ovlivňují úspěšnost podniku,
 2. Definování vazeb mezi uvedenými komponentami podporuje systematický charakter řízení,
 3. Vymezení postupů a zodpovědností pracovníků za plnění cílů ve výkonnosti podniku (manažerské pojetí) zvyšuje úspěšnosti jejich dosažení,
 4. Ekonomické pojetí vede k výběru nejdůležitějších ekonomických, převážně finančních ukazatelů a soustřeďuje na ně hlavní pozornost,
 5. Hlavním efektem je provázanost všech tří uvedených pojetí a vytvoření předpokladů pro kvalitní a systematické řízení podnikové výkonnosti,
 6. Uplatňuje se princip uzavřené smyčky (closed-looped CPM), tj. výsledky monitorování a analýz výkonnosti se okamžitě promítají do adekvátních opatření v byznysu řízení firmy a případně i do redefinování byznys cílů.
 7. Princip uzavřené smyčky posiluje i vazby a komunikaci v řízení na strategické, taktické i operativní úrovni. To znamená i stejné pochopení strategických cílů firmy u pracovníků na všech úrovních řízení a jejich podporování.
3. Problémy a omezení spojené s Řízením podnikové výkonnosti
 1. Analytické pojetí výkonnosti se orientuje na uvedené 4 komponenty (procesy, metriky, metody a aplikace). Je otázkou, zda neprovázat do tohoto řešení některé další, zejména role, nebo data.
 2. Předpokladem pro kvalitní realizaci řízení podnikové výkonnosti je pochopení a zájem managementu, ten není často splněn.
 3. Pro reálné uplatnění celého konceptu je nezbytná kvalifikační příprava pracovníků a pro ni se často obtížně hledá časový prostor,
 4. Princip uzavřené smyčky v CPM vyžaduje nasazení analytický aplikací provozovaných v reálném čase, včetně funkcionality varování (allerts),
 5. Předpokladem uplatnění uzavřené smyčky je i vytvoření systému KPI s jasně vymezenými vazbami zejména mezi finanční a provozními, zejména obchodními oblastmi řízení.