Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Strategické analýzy
Strategické analýzy
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ001A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-08-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Strategické analýzy“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je vyhodnotit klíčové vlivy ovlivňující pozici podniku na trhu a realizovat s tím související:
  • monitorování a analýzy změn prostředí na trhu,
  • analýzy vlivu konkurence, nových subjektů na trhu a jejich dopadů na obchodní a ekonomické aktivity podniku,
  • analýzy vlivů nových IT technologií a jejich využití obchodními partnery a konkurencí na obchodní činnosti a kooperace podniku,
  • specifikaci hlavních námětů pro formulaci podnikové strategie vyplývajících z výsledků analýz.
2. Dimenzionální prostor analýz v rámci strategického řízení:
 • Při řešení strategických analýz lze vyjít z možných analytických hledisek , resp. dimenzí , které je účelné ve vztahu k jednotlivým ukazatelům strategického řízení zvažovat a využít. Ty lze vybírat z těchto hlavních skupin dimenzí :
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ).
3. Funkcionalita strategických analýz, analytický prostor
 • Výstupní dokument : Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Provedení SWOT analýzy podniku - s využitím dokumentu (D012A ),
 • Provedení SWOT analýzy IT podniku - s využitím dokumentu (D013A ),
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané základní, k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související.
 • Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele .
3.1. Analýzy finančních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro finanční část strategických analýz:
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Hrubá marže (IQ0008 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
  • Obrat (IQ0002 ), Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Prodejní marže (IQ1009 ),
  • EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
  • EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
  • Ukazatelé rentability a nákladovosti (IQ0024 )
 • Dimenze pro finanční část strategických analýz:
3.2. Analýzy obchodních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro obchodní část strategických analýz:
  • Počet zákazníků podniku (IQ1001 ), Počet dodavatelů (IQ3006 ), Pozice podniku na trhu (IQ2001 ),
  • Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Náklady prodeje zboží a služeb (IQ1008 ), Prodejní marže (IQ1009 ),
  • Tržní podíl (IQ1002 ), Prodejní potenciál (IQ1011 ), Obrat (IQ0002 ),
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ), Náklady na zajištění nákupu materiálu a zboží (IQ3003 ),
  • Objem pohledávek (IQ0005 ), Objem závazků (IQ0006 ),
  • Počet a objem servisních činností (IQ1501 ), Počet a objem reklamací (IQ1502 ),
 • Dimenze pro obchodní část strategických analýz:
3.3. Analýzy personálních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro personální část strategických analýz:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
  • Lidský kapitál - návratnost investice (IQ5003 ), Fluktuace zaměstnanců (IQ5006 ),
  • Náklady na nábor (IQ5004 ), Efektivita náborových zdrojů (IQ5005 ),
  • Objem kursů a programů (IQ5031 ), Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ),
 • Dimenze pro personální část strategických analýz:
3.4. Analýzy majetkových a investičních ukazatelů dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro majetkovou a investiční část strategických analýz:
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Úroveň využití majetku (IQ5063 ),
  • Objem investic (IQ5064 ), Objem oprav a údržby (IQ5065 ),
  • Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ), Objem úspěšných investic do IT (I442 ),
  • Výnosnost, rentabilita investice, (ROI (I443 ), Čistá současná hodnota investice, NPV (I444 ), Doba splacení investice (I445 ),
 • Dimenze pro majetkovou a investiční část strategických analýz:
3.5. Časové strategické analýzy („Time Intelligence“):
 • Vývoj ukazatelů strategického charakteru v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Postupný nárůst hodnot ukazatelů strategického charakteru od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date).
 • Meziroční porovnání ukazatelů strategického charakteru, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
 • Analýzy klouzavých ukazatelů strategického charakteru – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
3.6. Srovnávací strategické analýzy:
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů strategického charakteru podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých dodavatelů, zákazníků, konkurence apod.,
 • Určení pořadí dimenzí (ranking) – např. stanovení pořadí dodavatelů, zákazníků apod.
4. Zdroje dat:
 • Stávající podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ), Informační strategie (D001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • SWOT analýza podniku (D012A ) Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • KPI a KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Dokumenty - informace o zákaznících a trhu (DQ361A).
5. Vztahy strategických analýz k IT:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Aplikace pro Competitive Intelligence (F481 ),
 • Specifické analytické aplikace pro strategické řízení podniků.
6. Podmínky úspěšnosti strategických analýz:
 • Existence reálné potřeby strategických analýz na úrovni vedení podniku,
 • Uplatnění vysoké komplexnosti a kvality celopodnikových strategických analýz, řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám strategického řízení a současně odpovídající (v tomto případě relativně nízké) granularity dat pro realizaci analytických operací,
 • Realizace strategických analýz na základě heterogenních a externích datových zdrojů , např. informací z databází internetu, sociálních sítí apod. a využití strukturovaných i nestrukturovaných dat pro analýzy vývoje trhu.