Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Controlling
Controlling
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ090
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. „Controlling“ – přehled úloh
 • Transakce: Transakce v controllingu - (UQ092A ) - aktualizace podkladů pro controllingové analýzy a plány, vyhodnocování podnikových ukazatelů,
 • Analýzy: Analýzy v rámci controllingu - (UQ094A ) - zejména analýzy nákladů podle různých hledisek, zpracování a analýzy různých typů kalkulací,
 • Plánování: Plánování v rámci controllingu - (UQ095A ) - plánování a rozpočtování v rámci controllingu, tj. plánování naturálních a finančních ukazatelů ve vzájemných vazbách,
 • Další úlohy: Controlling - organizace a správa - (UQ096A ) - zajištění organizace a správy controllingu, tj. např. potřebné úrovně controllingových výkazů a reportů a další.
2. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se controlling podniku" (SQ091 ).
3. Podstata a účel skupiny úloh
 • Controlling představuje samostatný systém řízení a je spojen s neustálým rozvojem a vývojem, který je zapříčiněn změnami ve stylu řízení podniku.
 • Dochází k individuálnímu přizpůsobování výkonů dle požadavků zákazníkům, zkracování životního cyklu výkonů, poskytování rozsáhlého množství doprovodných služeb. To vše zvyšuje složitost vazeb procesů uvnitř podniku a komplikuje efektivitu řízení a rozhodování pro manažery. Je proto kladen důraz na systémové propojení plánování a kontroly, koordinace procesů a informační podporu.
 • Je pracovní náplní role, která je v podniku označována za controllera (RQ054).
 • „Původním účelem controllingu je koordinace systému řízení pro zajištění vnitřní a vnější harmonizace a zajištění informací. Controlling doplňuje a integruje management jak v koncepčním, funkcionálním a institucionálním smyslu, tak i v personálním smyslu (při vytvoření vlastních míst controllerů). Controllingová filozofie (software) a infrastruktura (hardware) jsou sloupy doplnění řízení. S jejich pomocí bude možné dostat pod kontrolu komplexnost řízení podniku.“(Eschenbach, Siller 2012, str. 37).
 • Různé úhly pohledu na controlling představuje následující souhrn:
  • Způsob myšlení - snaží se nastavit a korigovat jednání v podniku směrem k dosažení cíle a přezkoumání jeho dosažení.
  • Subsystém řízení - je chápán jako poradce, podpora řízení.
 • Způsob práce - označuje profesionální, systematické a problémům adekvátní metody užitečného přístupu.
  • Proces - stanovuje pracovní činnosti v rámci controllingu a vzájemné působení s manažery jednotlivých úrovní řízení a také s jednotlivými oborovými pracovníky, ale i s externími pracovníky třetích stran, jako jsou například auditoři.
  • Nástroj - prostředek k možnosti správného rozhodování pro manažery, resp. konzumenty návrhů a doporučení controllingu.
  • Koncepce – je považován za soubor cílů, myšlenek, záměrů, funkcí a jejich vztahů s jinými funkcemi.
  • Instituce – oddělení v podniku a jeho organizační umístění a vymezení pravomocí.
 • Jednající osoby , tedy controlleři, u kterých je zkoumán jejich způsob chování a nastavení jejich kompetencí. (Eschenbach, Siller 2012, str. 38).
 • Účelem skupiny úloh „Controlling“ je:
  • zajistit komplexní analýzy a plánování napříč celým podnikem, např. analýzy nákladů, podle různých hledisek,
  • vytvářet kvalitní podklady pro řízení zejména v oblasti finanční, obchodní a personální.
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Faktory ve skupině Byznys prostředí (FG000 ), např. Podniková kultura (F050 ),
 • Pro analýzy a plánování v rámci controllingu - faktory aplikací business intelligence a jeho komponent (FSG400 ).
5. „Controlling“ – Vazby na ostatní oblasti řízení
 • Do úloh controllingu vstupují informace z většiny oblastí podnikového řízení zejména:
6. Metriky pro „Controlling“
 • Metriky controllingu mají na jedné straně charakter základních finančních metrik (ISGQ00 ) a na druhé straně metrik z dalších oblastí podnikového řízení , zejména:
7. Dimenze
 • Analýzy a plánování controllingu se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na:
  • dimenzích ekonomických (DIGQ05 ),
  • na dimenzích obchodních (DIGQ30 ),
  • dimenzích majetkových (DIGQ45 ),
  • případně dimenzích výrobních (DIGQ53).
8. Účast rolí pracovníků na úlohách „Controllingu“
 • Úlohy controllingu zajišťují speciální role, a to Controller (RQ054) a Treasurer (RQ055), hlavní zodpovědnost má obvykle finanční ředitel, CFO (RQ002 ).
9. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • V rámci controllingu se většinou využívají zejména finanční dokumenty (DSGQ05 ).
10. Poznámky, reference
 • ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přeprac. vyd. 2012
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.