Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Transakce v controllingu
Transakce v controllingu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ092A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Grombíř, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-03-20
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel – transakcí v controllngu:
 • Vyhodnocovat všechny podstatné ukazatele pro řízení společnosti, a to ukazatelů finanční i naturální povahy, které vstupují do věcných a finančních plánů,
 • Sledovat a vyhodnocovat ukazatele v controllingu s vazbou na podnikové procesy ,
 • Snižovat pracnost a náklady na transakce controllingu,
 • Efektivně integrovat controllingové transakce s finančním řízením, řízením obchodu a dalšími oblastmi podnikového řízení.
 • Řešit společné otázky a problémy spojené s řešením standardních transakčních úloh ve scénáři (SQ002 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ091 ).
2. Vstupy a výstupy úlohy:
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Evidence úvěrů (DQ054A),
 • Evidence leasingových smluv (DQ055A),
 • Dokumenty controllingu K (DQ056A).
3. Funkce, klíčové aktivity:
 • Zpracování souhrnného operativního plánu - zahrnuje kalkulace na výkony a zákazníky podle okruhů činností (příbuzné skupiny výkonů),
 • Sestavení předběžné propočtové kalkulace - kalkulace pro předběžné posouzení efektivnosti nově zaváděného výkonu, která vychází z technických specifikací tohoto výrobku. Cílem této kalkulace je:
  • vyjádřit nákladovou náročnost výkonu,
  • poskytnout podklady pro zpracování cenové nabídky,
 • Sestavení předběžné plánové kalkulace - sestavuje se již v návaznosti na detailní technickou přípravu výroby, součástí je stanovení spotřebních a výkonových norem. Slouží jako podklad pro rozpočtovou výsledovku. Zpracovává se ve dvou podobách:
  • kalkulace dílčího období,
  • kalkulace celého období,
 • Sestavení předběžné operativní kalkulace - předběžná operativní kalkulace je zpřesněním Předběžné plánové kalkulace. Sestavuje se v položkách přímých jednicových nákladů (materiálových nákladů) na základě norem spotřeby jednicového materiálu,
 • Sestavení výsledné kalkulace - sestavení kalkulace na obchodní případ a výkon, a to po uzavření obchodního případu. Při porovnání s Předběžnou operativní kalkulací slouží pro kontrolu hospodárnosti,
 • Příprava podkladů pro aktualizace ceníků produktů a služeb - předpokládá se využívat sledované a analyzované ukazatele pro tvorbu ceníků. Je obvykle nutné zajistit úplné zpracování ceníků a pak pro zahraniční zákazníky tvorbu ceníků podle jejich zvyklostí. Tvorba cen může být postavena na těchto variantách:
  • pevná cena za předem definovaný výsledek – službu,
  • cena odvozená z objemu provedených prací a spotřeby materiálu (na základě výkazu spotřeby),
  • případně kombinace obou předchozích variant,
 • Rozdělení nákladů výkonů obchodního případu prodej na nositelé nákladů - sledování normohodin, materiálu a dalších částí kalkulačního vzorce podle nositelů, resp. zodpovědných středisek,
 • Řešení vnitropodnikových zakázek - v členění na:
  • zakázky odbytové / interní,
  • interní zakázky dle obsahu zakázky (režijní - skutečné náklady s investičním majetkem nebo vnitropodnikovými aktivitami),
  • investiční zajištěné vlastní výrobou),
  • interní zakázky dle cílů controllingu - jednotlivé - jedinečnost, rozdílná doba platnosti, trvalé- účtovány měsíčně, statistické - nelze podrobně vykazovat ani účtováním druhů nákladů.
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Controlling je vnímán jako informační systém podniku, jehož hlavními zdroji dat jsou účetnictví a další externí zdroje . Controlling se snaží podporovat řídící úkoly směřující k cílům podniku tím, že získá a zpracuje data, která vedou k sestavení plánu, koordinaci a kontrole řídicího systému . Tento přístup vede k podpoře systematického uspořádání účetnictví a celého systému řízení, čímž zlepšuje kvalitu rozhodování na všech řídících úrovních v podniku. (Eschenbach, Siller 2012, str. 47),
 • Zdrojem dat pro controlling však není pouze účetnictví , jelikož controlling musí pracovat i s dalšími informacemi jakou jsou podnikové normy, kultura, potenciál úspěchu podniku , které jsou považovány jako základní kameny dopředného řízení,
 • Z pohledu IT aplikací je předpokladem efektivní realizace transakcí uplatnění zejména celopodnikových aplikací - ERP (F300 ), zajišťují komplexní zpracování transakcí.
5. Poznámky, reference: