Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování, rozvrhování nákupních operací
Plánování, rozvrhování nákupních operací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ155A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Klouček, O. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-09-26
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování, rozvrhování nákupních operací“ – účel:
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů nákupů realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Úloha má současně řešit o tázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh ve scénáři (SQ005 ) a specifické otázky ve scénáři (SQ151 ).
2. Funkcionalita plánování nákupu
 • Plánovací dokument: Plány nákupu (DQ161A),
 • Činnost nákupního oddělení má dopad na celou organizaci. Jeho plán a rozpočet jsou tedy velice významnými dokumenty, které mohou významně ovlivnit vývoj organizace. Konkurenční tlak samozřejmě vede ke snižování marží napříč organizacemi a snížení ceny nakupovaných surovin, materiálů a služeb je jedna z cest, jak ovlivnit úroveň hrubé marže bez přímého dopadu na zákazníka.
 • Sestavení výhledu a plánu nákupu,
 • Propočet spotřeby materiálu, resp. zboží na dané období,
 • Bilancování potřeby dodávek materiálu – základní metrika (IQ3011) s následnými úpravami podle možností dodavatele, představuje pak vstup do poptávek nebo objednávek,
 • Sestavení nákupního rozpočtu,
 • Operativní plánování nákupu se připravuje ve vazbě na plánování prodeje (UQ105A ) a plán výroby, resp. plánování výrobních zakázek (UQ505AXMN ),
 • Pro přesnější rozlišení plánování nákupu je dobré nadefinovat jednotlivé druhy nákupu:
  • Příležitostný nákup – aktuální potřeba vyvolává nutnost nákupu. Neprobíhá zde žádná predikce a plánování potřeby. Výhodou tohoto nákupu je obvykle okamžitá spotřeba daného produktu a odpadá tedy nutnost skladování. Typické pro zakázkovou výrobu,
  • Výrobně-synchronní nákup také pracuje bez skladových zásob a nákup surovin a produktů je tedy řízen dle spotřeby. Tento způsob je momentálně velmi rozšířen pro svou ekonomickou výhodnost (úspory nákladů). Existuje celá řada konkrétních způsobů implementace. Například metoda Just in time. Užití zejména ve velkých výrobních organizací se sériovou velkovýrobou,
  • Nákup do zásob – neexistuje zde přímá časová vazba mezi nákupem a procesem výroby. Organizace při nákupech vychází nejčastěji z odhadu budoucí spotřeby a nakupuje tzv. „na sklad“ pro pozdější využití,
 • Dále uvedené ukazatelé představují pouze vybrané základní, k nim jsou na stránkách jednotlivých metrik doplněny i další související. Obdobně se předpokládá, že na základě specifikovaných ukazatelů se podle potřeby podnikového řízení vytvářejí i další kalkulované ukazatele, např. průměrné náklady na jednotku nákupů apod.
2.1. Plánování ekonomických ukazatelů nákupu:
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod (ISGQ30 ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 )
  • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
  • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).
 • Ukazatelé pro plánování nákupů:
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ), Náklady na zajištění nákupu materiálu a zboží (IQ3003 ),
  • Počet dodavatelů (IQ3006 ), Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
 • Dimenze pro plánování nákupů:
3. Zdroje dat:
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Plány nákupu (DQ161A),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ).
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Evidence materiálů (DQ156A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Evidence reklamací na dodavatele (DQ157A), Výkazy nákupu (DQ166A),
 • Analýzy nákupu (DQ171A ).
4. IT pro plánování nákupů:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace .
5. Podmínky úspěšnosti plánování nákupů:
 • Dosažení:
  • výběru kvalitních dodavatelů , kteří jsou schopni poskytnout materiál, zboží a služby dle spotřeby organizace, je stěžejní činností nákupního oddělení, kde spolehlivost a dobré vztahy mohou být v rozhodovacím procesu významnější než lepší cenová nabídka,
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací nákupu v místě a čase,
  • vysoké komplexnosti a kvality plánování nákupů s provázaností na finanční plány,
  • dostupnosti adekvátních a kvalitních datových zdrojů pro přípravu plánů nákupů, např. výsledků z podnikových analýz podle časové dimenze apod.,
  • kvalitních plánovacích operací, především přípravy nákupů podle požadavků na nákup, tj. plánování nákupů obvykle v těchto časových horizontech : rok, pololetí, kvartál, dekáda, týden,
  • zajištění provázanosti plánů mezi různými časovými horizonty, s možností upřesňování plánů v čase,
  • přípravy plánů nákupů ve variantách s jejich adekvátním vyhodnocením a následným stanovením jejich priorit z hlediska cílů, potřeb a možností podniku,
  • adekvátní granularity dat v plánování nákupů,
  • efektivního využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ),
  • efektivních kooperací a průběhu příprav a schvalování plánů nákupu.